+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İdare Hukuku (Soru - Cevap) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  İdare Hukuku (Soru - Cevap)
  İDARE HUKUKU SORU - CEVAP

  1. Merkezi idarenin başkent teşkilatına dahil olanlar?


  a) Cumhurbaşkanı
  b) Bakanlıklar
  c) Başbakan
  d) Bakanlar Kurulu

  2. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?

  Bakanlık

  3. Bakanın idari yetkileri?


  a) Hiyerarşik yetki
  b) Harcama Yetkisi
  c) Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi
  d) Yönetmelik çıkarma yetkisi

  4. Bakanlığın başkent teşkilatının birimleri?

  a) Ana hizmet birimleri
  b) Danışma birimleri
  c) Yardımcı birimler
  d) Denetim Birimleri

  5. Bir hizmet gibi doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı olan kuruşlar?


  a) Diyanet işleri başkanlığı
  b) Vakıflar Genel Müdürlüğü
  c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  d) MIT


  6. Devlet Denetleme Kurulunun denetim alanına girenler?


  a) Işçi ve işveren teşekkülleri
  b) Kamuya yararlı dernekler
  c) Kamu kurumları
  d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


  7. Cumhurbaşkanlığı örgütünün bölümleri?


  a) Cumhurbaşkanlığı danışmanı
  b) Devlet Denetleme Kurulu
  c) Güvenlik istihbarat teşkilatı
  d) Cumhurbaşkanlığı yaverliği


  8. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini oluşturan belli başlı bölümler?


  a) Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği
  b) Başyaverlik
  c) Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürlüğü
  d) Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı

  9. Bakanların bakanlıktaki kamu görevlileri üzerindeki hiyerarşi yetkileri?

  a) Emir ve yön vermek
  b) Bazı görevlileri atamak
  c) Sicil vermek
  d) Disiplin Cezası uygulamak


  10. Hükümetin kuruluşuyla ilgili ifadeler?

  a) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır
  b) Bakanların seçimi başbakan tarafından yapılır.
  c) Anayasada meclis dışından bakan atama imkanı mevcuttur
  d) Bakanlar Kurulunun listesi TBMM’ne sunulur
  11. Cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olması Anayasada bazı düzenlemeleri getirmiştir. Bunlar


  a) Cumhurbaşkanının görev süresinin meclisin görev süresinden daha uzun olması
  b) Aynı kişinin arka arkaya Cumhurbaşkanı seçilememesi
  c) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesi
  d) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin Millet Meclisi üyeliği sıfatının sona ermesi

  12. Bakanların görevleri?


  a) Başbakana yardım etmek
  b) Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak
  c) Başbakan tarafından verilen görevleri yerine getirmek
  d) Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak

  13. Bakanlık Müsteşarlığı

  a) Bakanın en yakın yardımcısı ve danışmanıdır
  b) Müsteşarlık görevi sürekli bir görevdir
  c) Müsteşar bakandan sonra bakanlığın en yüksek amiridir
  d) Ulkemizde siyasal müsteşarlık müessesi mevcut değildir

  14. Devlet Denetleme Kurulunun görev alanına girenler?

  a) Tüm kamu kurum ve kuruluşları
  b) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruşları
  c) Kamuya yararlı dernekler
  d) Her türlü düzeyde işçi ve işveren teşekkülleri

  15. Devlet Denetleme Kurulu Başkanının görev süresi ne kadardır?

  5


  16. Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini kim temsil eder?

  Cumhurbaşkanı


  17. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan asgari eğitim düzeyin nedir?

  Yüksek okul mezunu olmak


  18. Yürütmenin tarafsız ve sorumsuz öğesi nedir?

  Cumhurbaşkanı


  19. Yeni kurulan bir hükümet hangi süre içinde güvenoyu almak için TBMM başvurmak zorundadır?

  Bakanlar kurulunun kurulmasını takip eden 1 hafta içinde


  20. Valinin adli alandaki görev ve yetkileri


  a) Savcıdan adalet işlerinin nedenlerini sormak
  b) Savcıdan kamu davası açmasını istemek
  c) Cezaevlerini gözetmek
  d) Tutuk Evlerini denetlemek

  21. Il idare kurulu üyeleri?

  a) Hukuk işleri müdürü
  b) Defterdar
  c) Milli Eğitim Müdürü
  d) Tarım Müdürü

  22. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle, bir ilin sınırlarının değiştirilmesi hangi hukuki değişme ile gerçekleşir?

  Içişleri Bakanlığının ortak kararnamesi

  23. Valinin nitelikleri?

  a) Il idaresinin başıdır
  b) Ilde hükümetin temsilcisidir
  c) Il idaresinin başıdır
  d) Hiyerarşik amirdir

  24. Kaymakamın görev ve yetkileri?

  a) Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
  b) Tüzükleri ilan etmek
  c) Ilçede kamu düzenini sağlamak
  d) Hiyerarşik yetki kullanmak


  25. Valinin statüsü, görevlileri ve atanması ile ilgili ?

  a) Vali ilde devletin hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir
  b) Vali,kendisine ulaşan şikayetlerle ilgili olarak askerlik şubesinden ancak bilgi isteyebilir
  c) Vali askeri, adli ve yerinden yönetim kuruluşları dışındaki tüm devlet daire ve müseseselerini denetleyebilir
  d) Vali, içişleri bakanının önerisi, Bakanlar Kurulu’nun kararı Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

  26. Kaymakamın görevleri?

  a) Hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamak
  b) Ilçede kamudüzenini sağlamak
  c) Ilçedeki merkezi kuruluşları hiyerarşik yetki kullanmak
  d) Kanun açıkça yetki verdiği hallerde devlet tüzel kişiliği adına işlemler yapmak

  27. Bucak meclisi yılda kaç kez ve ne zaman toplanır?


  Yılda bir kez ekim ayı başında


  28. Il idare şube başkanları kimin emri altındadırlar?

  Valinin


  29. Il idare kurulunun üyeleri?

  a) Milli Eğitim Müdürü
  b) Sağlık Müdürü
  c) Hukuk Işleri Müdürü
  d) Bayındırlık Müdürü


  30. Bucak Komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?

  1

  31. Valinin Yetkileri?

  a) Hükümet ve bakanların karar ve emirlerini yürütmek
  b) Il teşkilatındaki devlet memurları üzerinde hiyerarşik yetki kullanmak
  c) Resmi törenlere başkanlık etmek
  d) Ilçe, bucak köyleri denetlemek

  32. Ilçe idare kurulunda yer alanlar?

  a) Kaymakam
  b) Yazı işleri Müdürü
  c) Milli Eğitim Müdürü
  d) Tarım veKöyişleri Müdürü

  33. Bucaktaki tüm kolluk güçleri kullanma yetkisine sahiptir?

  Bucak Müdürü

  34. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle bir ilin sınırlarının değiştirilmesi hangi düzenleme ile gerçekleşir?

  Iç işleri bakanlığın ortak kararnamesi


  35. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle, bir ilin sınırlarının değiştirilmesihangi hukuki düzenleme ile gerçekleşir?


  Içişleri Bakanlığının ortak kararnamesi


  36. GAP bölge idaresi içinde olan iller?


  a) Adıyaman
  b) Siirt
  c) Şanlıurfa
  d) Diyarbakır


  37. kim bucaktaki tüm kolluk güçlerini kullanma yetkisine sahiptir?

  Bucak Müdürü


  38. Idarenin sorumluluğunun doğması için gerekli koşullar?


  a) Idari bir işlemin olması
  b) Bir zararın doğması
  c) Idari davranış ile zarar arasında nedensellik bağı olması
  d) Idarenin kusuru

  39. Ilçe idare şube başkanların?

  a) Milli Eğitim Müdürü
  b) Jandarma Komutanı
  c) EmniyetMüdürü
  d) Mal Müdürü

  40. Ilçe idare kurulunun üyeleri?

  a) Tarım ve köy işleri müdürü
  b) Mal Müdürü
  c) Milli eğitim Müdürü
  d) Yazıişleri müdürü

  41. Bucak komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?

  1

  42. Ilde kamu düzeninin korumak için gerekli tüm kolluk önlemlerini alma yetkisi kime aittir?

  Valiye

  43. Il idare şube başkanları hangisinin emri altındadır?

  Valinin

  44. Köy kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

  1924

  45. Il özel idaresinin yürütme organı nedir?

  Vali

  46. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kimkarar verir?


  Danıştay

  47. Belediyenin yetkileri?


  Zabıta yetkilerini kullanmak
  Su tesisatı kurmak
  Belediye vergilerini tahsil etmek
  Belediye Vergisi tahsil etmek

  48. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında uyuşmazlık çıktığında hangisi düzenleyici önlem almak yetkisine sahiptir?

  Büyükşehir Belediye Meclisi


  49. Köy muhtarı ile ihtiyar meclisini seçen köy idaresi orgnaı nedir?

  Köy idare kurulu

  50. Vali tarafından sunulan yıllık faaliyet raporunu görüşüp oylamak görevi kime aittir?

  Il genel meclisi

  51. Kim il daimi encümenine başkanlık eder?

  Vali veya görevlendirdiği bir kişi

  52. Kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi kime aittir?

  Belediye Meclisi

  53. Belediye Meclisi toplantı zamanı dışında ve özel toplantı haricinde bir yerde toplanırsa nasıl bir durum söz konusu olur?


  Danıştay kararı ile dağıtılır

  54. Il genel meclisi tarafından kabul edilen ve vali tarafından içişleri bakanlığına gönderilen il özel idaresinin bütçesi, Bakanlık tarafından kaç gün içinde onaylanmazsa, onaylanmış kabul edilir?

  30

  55. Iç işleri bakanlığı, kendisine gelen bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin talebi içeren dosyayı kime sunar?

  Danıştay

  56. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?

  Köy Derneği

  57. Köy kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?

  1924

  58. Belediye kurulması hakkındaki karar, ne zaman uygulanır?

  Kesinleşme tarihini izleyen mali yılın başlangıcından itibaren

  59. Hem bir yerel yönetimin başı hemde merkezden yönetim sisteminin içinde olan

  Vali

  60. Belediyenin yetkileri?

  Zabıta yetkilerini kullanmak
  Su tesisatı kurmak
  Belediye vergilerini tahsil etmek
  Belediye vergisi tahsil etmek

  61. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kim karar verir?


  Danıştay

  62. Il özel idaresinin yürütme organı nedir?

  Vali

  63. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı nedir?

  Köy idare kurulu

  64. Belediyenin gelirleri?

  Belediyeye tahsis edilmiş vergiler
  Belediyeye tahsis edilmiş harçlar
  Belediye mallarının kira bedelleri
  Harçlar

  65. Mahalle yönetimince verilecek belgeler karşılığında alınacak ücretler kim taraından saptanır?


  Il idareKurulu

  66. Salma nedir?

  Köylerin köyde oturan veya köyle maddi ilişiği olanlardan aldıkları aile vergisi

  67. Belediye encümeninin görevleri?

  Belediye muhasebe hesaplarını incelemek
  Artırma, eksiltme şartnamelerini ve ihaleleri incelemek ve onaylamak
  Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek
  Belediye cezalarını vermek

  68. Köy tüzel kişiliğinin yürütme organı?

  Muhtar

  69. Mülki idare bölümünün kademeleri?

  Bucaklar
  Iller
  Il genelMeclisi
  Ilçeler

  70. Köy personelleri

  Köy imamı
  Köy korucusu
  Köy katibi
  Köyş muhtarı

  71. Büyükşehir belediye başkanı kaç yıl için seçilir?

  5

  72. Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı kimdir?

  Belediye Başkanı


  73. Muhtarlar için ?

  Köy yararına olmayan kararları kaymakam veya vali tarafından bozulabilir
  Genel idare ile ilgili görevlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur
  Köy idaresinin başıdır
  Devletin köyde bir ayanıdır

  74. Belediyenin Gelirleri?

  Pay vergisi
  Emlak Vergisi
  Gelir kanununda belirlenen vergi ve harçlar
  Özel kaynaklardan elde ettiği gelirler


  75. Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlara ne ad verilir?


  Hizmet yerinden yönetim kuruluşları

  76. Kamu kurumlarının ortak özellikleri?

  Kamu tüzel kişiliğene sahip olma
  Özerkliğe sahip olma
  Özel bütçelerinin olması
  Vesayet denetimine sahip olma

  77. İdari kamu kurumları?


  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
  Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Yol-Su –Elektrik


  78. Hizmet yerinden kamu kuruluşları faaliyet konuları açısından nasıl sınıflandırılır?

  İdari Kamu Kurumları
  İktisadi Kamu Kurumları
  KİT’ler
  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  KİT’ler


  79. KİT’ler kimin denetimine tabidir?

  TBMM


  80. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri?

  Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler
  Özerktirler
  Vesayet denetimine tabidirler
  Ayrı bir mal varlıkları vardır.


  81. İdari kamu kurumları?

  Beden terbiyesi spor genel müdürlüğü
  Karayolları genel müdürlüğü
  Tarım ve Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
  Çocuklar Esirgeme Kurumu


  82. İDT; KİK ve Bağlı ortaklıkların özel kesime ait A.Ş’lerde sahip oldukları ve en az %15 en çok %50 oranında olabilen paya ne ad verilir?

  İştirak

  83. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İktisadi Faaliyetlerini nasıl sürdürürler?

  Kendilerine bağlı müesseseler ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla


  84. Kit’lerin özellikleri?

  Kamu tüzel kişiliğe sahip olma
  Özerk bütçeleri vardır
  Devlet ihale kanuna, tabi değildirler
  Yüksek denetleme kurulunun denetimine tabidirler


  85. Sosyal Kamu Kurumları?

  T.C Emekli Sandığı
  S.S.K
  Bağ-Kur
  Ordu Yardımlaşma Kurumu


  86. Sosyal Kamu Kurumlarının Özellikleri?

  İlgililerin yönetime katılmaları suretiyle yönetilirler
  Verdiği hizmetler karşılığında vergi niteliğinde para toplarlar
  Karma bir hukuki rejime tabidirler
  Kamu gücünden kaynaklanan yetki ve ayrıcalıklara sahiptirler


  87. Meslek Kuruluşlarının özellikleri?

  Kamu kurumu niteliğindedirler
  Organlarını kendi üyeleri arasından seçerler
  Zorunlu üyelik esasına dayanırlar
  Özerk bütçeleri vardır


  88. Bağlı ortaklıklar nasıl kurulurlar?

  Bakanlar Kurulu Kararıyla


  89. Kamu İktisadi Teşebbüsleri kimin denetimine tabidir?


  Yüksek Denetleme Kurulu


  90. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşuna bir örnek?

  TC Emekli Sandığı

  91. Hangi ilke gereği memurluğa girmek, sınıflar içinde ilerlemek yetenek esasına dayandırılır?

  Liyakat


  92. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu görevlisi tanımlaması kapsamı içinde olanlar?

  Öğretim Süresi
  Öğretmen
  Maliye Memuru
  Profesör


  93. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerin ifa ile görevlendirilenlere ne ad verilir?

  Memur


  94. 657 sayılı Kanunda sayılan kamu görevlilerinden hangisi özel hukuk hükümlerine tabidir?

  İşçi


  95. Memur olma koşulları?

  Türk Vatandaşı olmak
  Kamu haklarından mahrum olmamak
  18 yaşını bitirmiş olmak
  Askerlikle ilişiğinin bulunmaması
  Kamu hizmetinden mahrum olmamak  96. Memurların tabi oldukları müsbet ödevler?

  Anayasa ve yasalara saygılı olma
  Hiyerarşik üste bağlılık
  Mal Bildirme
  Yasalara Saygılı davranma


  97. Türk Ceza Kanunda yer alan memur kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?

  Geniş anlamda kamu görevlisi


  98. Bir kurumun sözleşmeli personel çalıştırabilmesi için kimin görüşüne başvurması gerekir?

  Devlet Personel Başkanlığının


  99. Devlet Memurları Kanunda öngörülen Sınıflar?

  Din Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  Eğitim ve öğretimsınıfı
  Yardımcı Hizmetler vs.


  100. Devlet Memurluğunda adaylık süresi en çok ne kadardır?

  2 yıl


  101. Devlet Memurları için getirilen yasaklar?


  Üstün kendi hakkındaki işlemlerine itiraz etme
  Yapı kooperatiflerinde yönetici olma
  Tüketim kooperatifi denetçisi olma
  Amirin emrini yerine getirme


  102. Radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak verilen bir aylık izne ne ad verilir?

  Sağlık İzni


  103. Bir memurun olumlu sicil alabilmesi için not ortalamasının yüz üzerinden en az kaç olması gerekir?

  60


  104. Devlet Memuru Kanununa göre Memurların ödevleri?

  Mal Bildiriminde bulunma
  Görev sırasında tarafsız olma
  Anayasa ve devlete bağlılık
  Görev yerinin olduğu yerleşim merkezinde oturma

  105. Aylık kesme cezasında memurun maaşından en çok ne kadarı kesilebilir?

  1/8


  106. Devlet memurları kanununa göre disiplin cezalarının türleri?

  Kınama
  Aylıktan Kesme
  Kıdem ilerlemesinin durdurulması
  Devlet Memurluğundan çıkarma  107. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları?

  İki görevsizlik kararının bulunması
  Görevsizlik kararının kesinleşmiş olması
  Görevsizlik kararları verilen davaların sebebinin aynı olması
  Görevsizlik kararları verilen davaların sebebinin aynı olması


  108. Bir yargı kolu içinde yer alan bir mahkemenin bir başka yargı yolu içinde yer alan mahkemenin görev alanına giren bir davada kendini görevli sayarak davaya bakmasına ne ad verilir?

  Olumsuz Görev Uyuşmazlığı


  109. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görevli oldukları?

  Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılacak davalar
  Müşterek kararnamelere karşı açılacak davalar
  Başbakanca alınacak kararlara karşı açılacak davalar
  Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar

  110. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı kimdir

  Anayasa Mahkemesi

  111. Bir davaya hangi yerdeki mahkemenin bakacağı sorunun çözümlenmesi için konulmuş bulunan kurallara ne ad verilir?

  Yetki Kuralları

  112. Meclis tarafından yapılan denetime ne ad verilir?

  Siyasal Denetim

  113. İdare üzerinde uygulanan en etkili ve nesnel denetim yolu nedir?

  Yargısal Denetim


  114. Çeşitli nedenlerle özellikle siyasi nedenlerle mahkemelerin bir davaya bakmayı reddetmesine ne denir?

  Yargı Kısıntısı


  115. İptal Davasının özellikleri?

  İdareye özgü bir dava türüdür
  Konusunu idari işlemler teşkil eder
  Amaç, idari işlemin iptal edilmesidir
  Menfaati ihlal edilenle tarafından açılır.


  116. İdarenin belli koşul durumların gerçekleşmesi halinde, mutlaka belli bir çözümü benimseyerek belli bir idari işlemi yapmak zorunda ise bu yetkiye ne ad verilir?

  Bağlı Yetki

  117. Tam Yargı Davası niteliğinde olanlar?

  Tazminat Davaları
  İstirdat Davaları
  İdari sözleşmeden doğan davalar
  Geri alma davaları

  118. İdareye takdir yetkisi bir yasa hükmü, bu yetkiyi idari işlemin hangi öğesinde verebilir?

  Konu

  119. Danıştay hangi tarihte kurulmuştur?

  1868

  120. İdare ve vergi mahkemelerinin kurul kararlarına karşı yapılan itirazlar nerede incelenir?

  Danıştay

  121. Hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerinin karar ve hükümlerininin son inceleme yeri neredir?

  Yargıtay

  122. İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz yeri neresidir?

  Danıştay  123. İdarenin özel hukuksözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların giderildiği yer neresidir?

  Adli Yargı


  124. uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını kim seçer?

  Anayasa Mahkemesi

  125. Olumlu görev uyuşmazlığının hükümleri?

  Görev itirazında bulunulmuş olması
  Görev itirazının reddedilmesi
  Davanın esası hakkında karar verilmemiş olması
  Olumlugörev uyuşmazlığın çıkarılması

  126. Uyuşmazlık mahkemesinin başkan ve üyeleriningörev süresi nedir?

  4  127. Danıştay ve idare mahkemelerinde iptal davaları için öngörülen süre kaç gündür?

  30

  128. İdare davalarda izlenecek kanun yolları?

  Temyiz
  İtiraz
  Karar Düzeltme
  Yargılamanın yenilenmesi

  129. İdari yargıda itirazı karara hangi mercii bağlar?

  Bölge idare Mahkemesi

  130. Temyiz Süresi kaç gündür?

  30

  131. İtariz için tanınansüre kaç gündür?

  7

  132. İptal davasının konusunu ney oluşturur?

  İdari işlemler

  133. İptal davalarının Danıştayda açılması için kanunda öngörülen süre kaçtır?

  60

  134. İptal davasını açma süresinin durmasını sağlayan koşullar?

  Başvurunun idari dava açma süresi içinde yapılmalıdır
  Başvuru idari işlemi yapan makamın üst makamına yapılmalıdır
  Başvuru idari işlemin kaldırılması gibi nedenlerle yapılmalıdır
  İdari başvuru yolunun kapatılmış olması gerekir
  135. İdare iptal davası kararlarının gereğini kaç gün içinde yerine getirmelidir?

  30

  136. >Yürütmenin durdurulması koşulları?

  Bir istem üzerine verilebilir
  Ancak açılmış olan bir iptal davasında istenebilir
  Durdurma kararı bir güvence karşılığı verilir
  Karar gerekçeli olmalıdır

  137. Tam yargı davasının sonucunda ilgili borçlar ilama bağlı borçlar tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerde yeterli ödenek bulunmaması halinde, ödenek artırımı yoluna gitmeye kim yetkilidir?

  Maliye Bakanı

  138. İdari Yargıda Temyiz mercii nedir?

  Danıştay

  139. Kanun Yolları?

  Temyiz
  İtiraz
  Karar düzeltme
  Yargılamanın yenilenmesi

  140. İdari yargıda olağan Kanun yollarından olan itirazın karara bağlanacağı mercii nedir?

  Bölge İdare Mahkemesi

  141. İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup, yanlış olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?

  Kanun Yolu
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
  BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER
  Devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir?
  MADDİ ANLAMDA ANAYASA
  Kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir?
  TMBB BAŞKANLIĞI
  Milli İstihbarat Teşkilatı, nere bağlıdır?
  BAŞBAKANLIK
  Devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir?
  SİYASİ POLİS
  Konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir?
  TEKELLİ KAMU HİZMETİ
  İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk veya aksaklığa ne ad verilir?

  HİZMET KUSURU

  İdari yargı yerleri tarafından verilen kararların, bu kararları uygulamak durumunda bulunan kamu görevlilerine uygulanmaması, hangi tür kusuru oluşturur?

  YARGI KARARLARINA UYMAMA
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; sözleşmeli personel ve geçici personelin alınmasına kim karar verir?
  BAKANLAR KURULU

  657'de sayılan; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında bir iş akti ile çalışan işçilere hangi hukuk kuralları uygulanır?
  KARİYER

  Siyasal denetimde, yasama organı, idareyi hangi organ aracılığı ile denetlemektedir?
  HÜKÜMET
  Dilekçe Komisyonunun dilekçenin esası hakkında almış olduğu kararlara karşı milletvekilleri kaç gün içinde itiraz edebilir?
  30

  İdarenin yargısal denetiminin genel mahkemelerde yapıldığı sistemlere ne ad verilir?
  YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ
  İdari yargı ile adli yargı düzenine dahil mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yargı mercii hangisidir
  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ


  Hukuk devleti ilkesinin karşıtı hangisidir?
  POLİS DEVLETİ
  Kamu kuruluşlarının belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi hangi mahkemede yapılır?
  İDARE MAHKEMESİ

  Kamulaştırma işlemi sonucu idarenin mal malikine belli bir bedel ödemesi hangi ilkenin sonucudur?

  FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

  Malikin geri alma hakkının doğması için kamulaştırılan malın kaç yıl süresince hiçbir işlem yapılmadan olduğu gibi bırakılması gerekir?

  5 YIL
  Genel idari kolluk kimin emri altında görev yapar?
  KAYMAKAM, VALİ, İÇİŞLERİ BAKANI
  TCDD'nin yürüttüğü kamu hizmeti, hangi kamu hizmetine örnek teşkil eder?
  MİLLİ KAMU HİZMETİ
  Toprak kayması, idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden hangisinin kapsamına girer?
  MÜCBİR SEBEP
  TBMM üye tamsayısının ne kadar çoğunluğu ile Meclis dışından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilir?
  1/5
  “Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri” hangisidir?
  BAKANLIK
  Aday süresi içinde veya sonunda görevlerine son verilen memurlar, kaç yıl süre ile göreve alınmazlar?
  2
  Devlet memurlarına verilen doğum ve evlenme izni hangi tür izinlere örnek teşkil eder? MAZERET İZNİ

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararlarına karşı nereye başvurulabilir?
  HİÇBİR YERE BAŞVURAMAZ

  Yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin istisnası hangisidir?
  İDARİ VESAYET

  Danıştayın tüzükleri inceleme yetkisi hangi unsur açısından sonuç doğurur?
  ŞEKİL
  Bir idari kararın niteliğini ve sonuçlarını değiştirmeden, yanlış hükümleri yerine doğruların konulmasına ne ad verilir?
  DÜZELTME
  Kamulaştırma kararına karşı idari yargıda kaç gün içinde dava açmalıdır?
  30

  Köyde mahsül zamanlarında eşkıya ve çapulcunun türemesi halinde, mahsülü yağmadan korumak amacıyla köy ihtiyar meclisi ve muhtar tarafından atanan kolluk personeli hangisidir?

  GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI
  Kamu hizmetlerinin konularına göre sınıflandırılmasında eğitim hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine girer?

  İDARİ KAMU HİZMETLERİ

  İYUK'na göre yargı kararlarının uygulanması için kamu görevlilerine tanınan süre ne kadardır?

  30 GÜN

  Baraj ve nükleer tesislerin yapımında doğabilecek tehlikeli durumların meydana gelmesi hangi ilke ile ilgili bir durumdur?

  RİSK İLKESİ
  “Bir Bakanını, bakanlığının yürüttüğü hizmet alanında devlet adına hukuki işlemlere girişmesi, devleti borçlu ve alacaklı kılması” ne tür bir idari yetkidir?

  DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ETME YETKİSİ
  Radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara, yıllık izinlerine ek olarak verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

  SAĞLIK İZNİ
  Kişilerin, kamu hukukuna tabi görevliler ile ilgili olarak, uğradıkları zarardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açmalarını öngören sisteme ne ad verilir?
  GÜVENCE

  Memurlar, kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı hangi merciye itiraz edebilirler?
  DİSİPLİN KURULU
  İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesine, ne ad verilir?
  İDARİ DENETİM

+ Yorum Gönder


idare hukuku soruları,  idare hukuku soru cevap,  idare hukuku soruları ve cevapları,  idare hukuku test soruları ve cevapları,  idare hukuku soru ve cevapları,  idari hukuk soruları