+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda 5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçesi
  5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçesi

  5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçe Örneği


  5846 S.K.NA TABİ ŞİKAYETTİR
  NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
  ANKARA
  MÜŞTEKİLER : 1- Firma Adı, Adres
  2- Firma Adı, Adres
  VEKİLLERİ : Av. Adı ve Soyadı, Adres
  Av. Adı ve Soyadı, Adres
  ŞÜPHELİ : Firma Adı, Adres
  SUÇ : 5846 sayılı Yasanın 72 ve 73. maddelerindeki telif hakkını ihlal suçları
  SORUŞTURMA USULÜ : 5846 sayılı Yasanın 81. maddesi gereğince soruşturulmasının yapılarak CMK 331. maddesi gereğince “acele iş” olarak görülmesi arz olunur.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkil firmalar yurt içi ve yurtdışında sinema sanayiinde faaliyet gösteren ve halen Türkiye ve yurt dışında yayınlanmış ve yayınlanmakta olan filmlerin yayın haklarına sahiptirler. Sinema eseri üreticileri olan müvekkil firmalar ürettikleri eserleri için bazen 100 milyonlarca dolara mal olan masraflar yapılmaktadır. Filimler ticari olarak kar elde edebilmek amacıyla öncelikle sinemalarda gösterilmekte belli bir süre sonra ise video ya da VCD-DVD-DİVX teknolojisi ile satışa sunulmaktadır.
  2- Günümüzde teknolojik imkanların gelişmesi ile bir kısım kişiler tarafından müvekkil firmaların izin ve bilgisi dışında söz konusu filimler kopya edilmekte, gösterildiği sinema salonlarında seans sırasında kameraya çekilerek ve diğer yollardan çoğaltılarak satışa sunulmakladır. Günümüz teknolojisi ile elde edilen bir kopyadan yüz binlerce kopyanın çok kısa sürede elde edilmesi mümkün olmaktadır.
  3- Korsan olarak üretilen bu kopyaların üretim ve satışından müvekkil firmalar çok büyük zarara uğramakta, bu ürünleri alanlar ise hem kayıtların kalitesizliğinden dolayı hem de cihazlarında meydana gelen arızalardan müvekkil firmaları sorumlu tutmaktadırlar.
  4- Müvekkillerimize yapılan bir kısım ihbarlar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, yukarıda isim ve adresleri belirtilen şüpheliler ve sürekli yer değiştirmeleri nedeni ile isim ve adreslerini belirleyemediğimiz seyyar satıcılar tarafından müvekkil şirketin muhtelif eserlerinin kopya olarak satıldığı ve haksız kazanç elde edildiği öğrenilmiştir.
  5- Müvekkillerimizin telif haklarına sahip olduğu söz konusu VİDEO Compact diskler-DVD-DİVX ve PLAY-STATİON'lar, hakları olmadığı halde, aleyhlerine şikayet olunanlar ve onlardan başka bir kısım kişiler tarafından basım tesislerinde hukuka aykırı olarak çoğaltılmakta ve haksız kazanç maksadı ile satışa ve dağıtıma sunulmaktadır.
  6- Bilindiği gibi 5846 sayılı yasanın 72. maddesi ile “hak sahibinin yazılı izni olmaksızın, bir eserin işlenmesi ve çoğaltılması, satışa sunulması, eser sahibinin izni olmadan yapılmış nüshaların ithal edilmesi”, yasanın 73. maddesinde de “ yasaya aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi gereken nüshaları satışa çıkarmak veya kar temini amacıyla herhangi bir surette faydalanmak, bu şekilde çoğaltılan nüshaları satmak kiralamak ve yasaya aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği eser nüshalarını ticari amaçla elinde bulundurmak ” ayrı ayrı birer suç olarak tarif edilmiş bulunmaktadır. Bu suçlar 3 aydan l yıla kadar hapis cezaları ve Üç Yüz Milyon TL'den Altı Yüz Milyon TL'ye kadar para cezalarını gerektirmektedir.
  7- 5846 sayılı FSEK kapsamındaki işlerin CMK’nın 331. maddesindeki acele işlerden olduğu, 5846 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince de cezayı mucip olan çoğaltılmış nüshalarla bunları çoğaltmaya yarayan kalıp ve buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında TCK’nın 54. maddesi hükümleri ile CMK’nın 256, 257, 258 ve 259. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.
  8- 5846 sy. Yasa kapsamında yer alan suçlarla ilgili olarak suç konusu eşyaların zabtı ve el koyma için mahkemeden karar alınması gerekli değildir. Keza Cumhuriyet Savcısının da bir zaptetme veya toplama kararı alması gerekli değildir.
  9- Öte yandan suçun işlenmesi sonucu ortaya çıkarılan ve suç ürünü olan alet edevat ve VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON’lar ile bunların KAPAK BASKILARI hakkında yapılacak işlem bu ürünlerin suçun delilini teşkil edip etmemelerine göre değişiklik arz edebileceklerdir. Kopya VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON ve bunların kaplarının emniyet kuvvetleri tarafından kendiliğinden zapt edilmeleri gereklidir.
  10- İzinsiz çoğaltılan eserlerin suçun delili olmaması halinde ise; acele hallerde; Cumhuriyet Savcılıklarına, toplatma ve mühürleme kararı verme yetkisi tanınmıştır.5846 sayılı FSEK'da bu tür suçların CMK'nın 331. maddesinde sayılan acele işlerden olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu tür suçlarda Cumhuriyet Savcılarının bu suçlarla ilgili şikayet üzerine, izinsiz çoğaltılan nüshaları toplama ve mühürlemeye karar verebilmeleri yasa gereğidir.
  11- 5846 sayılı Yasanın 81/3. maddesinde “eser ve mali hak sahiplerinin başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeüç gün içinde yetkili yargıcın onayına sunulmak üzere toplama ve mühürleme kararını re'sen verebilir” denmektedir.
  12- Müvekkil şirkete gelen ihbarlar üzerine, şüpheli işyerine müşteri sıfatıyla gidilmiş olup işyerinde tezgah altlarında ve girişe göre sağ tarafta bulunan vitrinde ve üzerinde yer alan CD çantasında çok sayıda korsan CD bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli işyeri yetkilisinden korsan Playstation CD'si istenmiş, işyeri yetkilisi istediğimiz CD'yi vitrin üzerinde bulunan CD çantasından çıkararak bize vermiş olup, 5 YTL karşılığında tarafımızca satın alınmıştır. Şüpheli işyerinden satın alınan korsan Playstation oyun CD'sini ve bu alışverişe ilişkin yazar kasa fişini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.
  SONUÇ VE İSTEM :
  1- Şikayetimizin soruşturmasının 5846 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre yürütülmesine, bu hususta ilgili emniyet birimine evrakın havalesini,
  2- Dilekçemizde belirtilen yerlerde mümkün olduğu taktirde aynı anda ve soruşturma sırasında göstereceğimiz sair yerlerde gerekli arama ve inceleme yapılarak müvekkilimizin hak sahibi olduğu VCD ve kaplarının yasaya aykırı olarak çoğaltıldığının çoğaltılan VCD ve kaplarının ticari amaçla elde bulundurulduğunun tespit edilmesini.
  3- Suç işlemekte kullanılan alet ve edevat, PLAYSTATION-DVD-DİVX VE VCD’LERİN ÜRETİMDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR ile suç konusu olan VCD-DVD-DİVX VE PLAYSTATİON cd’lerin, kaplarının ve CD-WRITER'ların muhafaza altına alınarak emanete teslim edilmesini, satıcıların yanında bulunan seyyar araba ile kapalı kutuların açılarak içerisinde bulunan VCD-PLAYSTATİON-DVD-DİVX’ler ile bunların kaplarına ve bunların üretiminde kullanılan elektronik cihazlara el konulmasını
  4- Seyyar satıcıların tespiti halinde bu kişilerin sattıkları ürünleri sakladıkları bahçe ve apartman aralarında ve merdiven boşluklarına da bakılarak buradaki VCD-DVD-DİVX-PLAYSTATİON VE KAPLARI İLE ELEKTRONİK CİHAZLARIN da zapt edilmesine
  5- Çoğaltma işlemini gerçekleştiren işletme sahip ve idarecileri ile işyerini fiilen idare eden kimselerin tespitini ve bunların dahi işyerleri ile kaldıkları yerlerin CMK'nın 116 ve 117. maddeleri gereğince aranmasının ve suç delillerinin tespitini ve suç işlemekte kullanılan alet ve edevat ile birlikte zapt olunmasının
  6- Şikayet dilekçesi ve havalesinin ilgili emniyet birimine götürülmek ve teslim edilmek üzere tarafımıza takip yetkisi verilmesini,
  7- Soruşturma sonucunda suç işlediği ve suçtan sorumluluğu olduğu tespit edilecek şüphelilerin eylemlerine uyan 5846 sayılı yasanın 72 ve 73. maddeleri gereğince cezalandırılmaları ve suç konusu VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON'lar ile bunlara kopya olarak basmaya yarayan cihazların (CD WRITER) ve aletlerin TCK'nin 54. mad-desi gereğince müsadere edilmesi için kamu davası açılmasını,
  8- Söz konusu suçlar nedeni ile davaya katılan olarak iştirak edeceğimizden soruşturma sonucunun tarafımıza bildirilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. //

  Müşteki Vekili
  Av. Adı ve Soyadı Av. Adı ve Soyadı
  İmza İmza

  EKLER
  - Vekâletname ve ekli belgeler
  - Şüpheli işyerinden satın alınmış
  1 adet Korsan Playstation CD’si
  - Yazar kasa fişi
 2. Acil

  5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


5846 sayılı kanuna muhalefet