+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Telif sözleşmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Telif sözleşmesi
  Telif sözleşmesi hakkında genel bilgi

  TELİF SÖZLEŞMESİ


  A- TARAFLAR

  A.1- sözleşmede yayıncı olarak anılacaktır,

  A.2- . sözleşmede yazar olarak anılacaktır.

  B- SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu sözleşme …… konulu eserin çoğaltma, yayma, mali hakların devri ve bu konuda yayıncı ile yazarın karşılıklı hak ve borçlarını düzenlemektedir.

  C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

  Sözleşmenin süresi üç yıldır.

  D- HAKLARIN DEVRİ

  Sözleşmenin imzalanması ile yazar sözleşme süresince geçerli olmak üzere eserin çoğaltma, yayma ve mali haklarını yayıncıya devretmiş olacaktır.

  E- TASLAĞIN TESLİMİ

  E.1- Yazar sözleşmenin imzalanmasını takiben üç ay içerisinde eserin daktilo veya bilgisayar ile yazılmış taslak kağıtlarını veya bilgisayar CD’sini yayıncıya verecektir.

  E.2- Taslağın bu sürede teslim edilmemesi halinde üç aydan sonraki geçen süreler sözleşme süresine eklenecektir.

  E.3- Taslağın teslimi için belirlenen sürenin bitmesinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen teslim edilmemesi halinde yayıncının sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

  F- ESERİN BASIMI VE DAĞITIMI

  F.1- Yazarın taslağı teslim etmesinden itibaren üç ay içinde dizgi ve tashihi yapılacak ve son kontrol için yazara verilecektir. Yazar, teslim edilen dizgiyi bir ay içinde kontrol ederek tekrar yayıncıya teslim edecektir. Son kontrolün bu sürede yapılıp teslim edilmemesi halinde yazar kendisine teslim edilen dizgiye onay vermiş sayılacak ve eser bu şekliyle basılacaktır.

  F.2- Yayıncının belirlenen sürede eserin dizgisini yapmaması halinde yazar uygun bir süre verip yazılı olarak bildirmek suretiyle bu süre sonunda sözleşmeyi feshedebilir.

  F.3- Yazar tarafından son kontrolü yapılmış eser en geç üç ay içinde basımı yapılacak ve en az beş ayrı ilde satışa arz edilecek şekilde dağıtımı gerçekleştirilecektir.

  F.4- Eser …….. adet basılacaktır.
  G- TELİF ÜCRETİ, ÖDEME ŞEKLİ, ÖDEME ZAMANI

  G.1- Yazara telif hakkı olarak, eserin satışa sunulduğu tarihteki satış fiyatından KDV düşüldükten sonra çıkan rakam baskı sayısı ile çarpılacak ve bulunan rakamın % 10’u oranında ücret yayıncı tarafından ödenecektir.

  G.2- Bir önceki maddede açıklandığı şekilde belirlenecek telif ücretinin % 25’i peşin ve nakit olarak, bakiye ise üçe bölünerek keşide edilecek çeklerle ödenecektir. İlk çek peşinatın ödendiği tarihten itibaren iki ay sonraya, diğerleri de takip eden birer ay aralıklı olarak keşide edilecektir.

  G.3- Eserin satış fiyatı yayıncı tarafından belirlenecektir. Ancak telif ücretinin miktarı eserin fiyatına göre belirleneceğinden satış fiyatının YTL.’den aşağı olamayacağı kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir.

  H- DİĞER HÜKÜMLER

  H.1- Eserin adı “.” dır. Yazar son kontrol için belirlenen zamanın sonuna kadar eserin adını değiştirebilir.

  H.2- Kapak tasarımı yazarın onayı alınarak yapılacaktır. Eserin ön kapağında yazarın ismi, arka kapağında ise vereceği bir resmi ve özgeçmişi ile diğer eserleri yer alacaktır.

  H.3- Eserin içeriğinde yazarın onayı olmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

  H.4- Eser, sözleşme süresinde en fazla ….. kez basılıp dağıtılabilir. Eserin sonraki baskılarında yazar dilediği değişiklikleri yapabilir.

  H.5- Birden fazla basım ve dağıtımın yapılması halinde her seferinde telif ücreti G.1’de belirlenen şekilde hesaplanarak aynı ödeme planı ile ödenecektir.

  H.6- Yazar eserin tamamını veya belirli bölümlerini başka yerlerde yayınlayamaz, yayın hakkına başkalarına veremez.

  H.7- Yayıncı yazarın yazılı izni olmadıkça bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına veremez, devredemez.

  H.8- Eserin sözleşmede belirlenenden fazla her yeni baskısı için yazarın yazılı onayının alınması şarttır.

  H.9- Belirlenen telif ücreti net ücrettir. Telif ücreti Vergi Usul Kanunda belirlenen usullere uygun makbuz karşılığında ödenecektir.

  H.10- Eserin ilk ve takip eden her basımında baskı adedinin % 2’si kadar eser yazara bedelsiz verilecektir. Yazarın bu sayıdan daha fazla basılmış eser talep etmesi halinde etiket fiyatına göre % 40 indirim yapılacaktır.

  H.11- Bu sözleşme eserin yalnızca Türkiye’deki basım ve dağıtım haklarını kapsamaktadır.

  H.12- Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede yazılı adresler yazarın ve yayıncının tebligat adresleridir.

  H.13- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.

  I- YETKİLİ MAHKEME

  İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda …. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  İ- SON HÜKÜM

  Bu sözleşme …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş, imzalanmış ve bir nüshası yayıncıda, diğer nüshası da yazarda kalmıştır.


  Yayıncı Yazar
 2. Acil

  Telif sözleşmesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


telif sözleşmesi