+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İdare Hukuku Soru Cevap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İdare Hukuku Soru Cevap
  İdare Hukuku Soru Cevap


  İDARE HUKUKU
  Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
  BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER
  Devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir?
  MADDİ ANLAMDA ANAYASA
  Kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir?
  TMBB BAŞKANLIĞI
  Milli İstihbarat Teşkilatı, nere bağlıdır?
  BAŞBAKANLIK
  Devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir?
  SİYASİ POLİS
  Konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir?
  TEKELLİ KAMU HİZMETİ
  İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk veya aksaklığa ne ad verilir?
  HİZMET KUSURU
  İdari yargı yerleri tarafından verilen kararların, bu kararları uygulamak durumunda bulunan kamu görevlilerine uygulanmaması, hangi tür kusuru oluşturur?
  YARGI KARARLARINA UYMAMA
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; sözleşmeli personel ve geçici personelin alınmasına kim karar verir?
  BAKANLAR KURULU
  657de sayılan; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında bir iş akti ile çalışan işçilere hangi hukuk kuralları uygulanır?
  KARİYER
  Siyasal denetimde, yasama organı, idareyi hangi organ aracılığı ile denetlemektedir?
  HÜKÜMET
  Dilekçe Komisyonunun dilekçenin esası hakkında almış olduğu kararlara karşı milletvekilleri kaç gün içinde itiraz edebilir?
  30
  İdarenin yargısal denetiminin genel mahkemelerde yapıldığı sistemlere ne ad verilir?
  YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ
  İdari yargı ile adli yargı düzenine dahil mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yargı mercii hangisidir
  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
  Hukuk devleti ilkesinin karşıtı hangisidir?
  POLİS DEVLETİ
  Kamu kuruluşlarının belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi hangi mahkemede yapılır?
  İDARE MAHKEMESİ
  Kamulaştırma işlemi sonucu idarenin mal malikine belli bir bedel ödemesi hangi ilkenin sonucudur?
  FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ
  Malikin geri alma hakkının doğması için kamulaştırılan malın kaç yıl süresince hiçbir işlem yapılmadan olduğu gibi bırakılması gerekir?
  5 YIL
  Genel idari kolluk kimin emri altında görev yapar?
  KAYMAKAM, VALİ, İÇİŞLERİ BAKANI
  TCDD’nin yürüttüğü kamu hizmeti, hangi kamu hizmetine örnek teşkil eder?
  MİLLİ KAMU HİZMETİ
  Toprak kayması, idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden hangisinin kapsamına girer?
  MÜCBİR SEBEP
  TBMM üye tamsayısının ne kadar çoğunluğu ile Meclis dışından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilir?
  1/5
  “Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri” hangisidir?
  BAKANLIK
  Aday süresi içinde veya sonunda görevlerine son verilen memurlar, kaç yıl süre ile göreve alınmazlar?
  2
  Devlet memurlarına verilen doğum ve evlenme izni hangi tür izinlere örnek teşkil eder? MAZERET İZNİ
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararlarına karşı nereye başvurulabilir?
  HİÇBİR YERE BAŞVURAMAZ
  Yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin istisnası hangisidir?
  İDARİ VESAYET
  Danıştayın tüzükleri inceleme yetkisi hangi unsur açısından sonuç doğurur?
  ŞEKİL
  Bir idari kararın niteliğini ve sonuçlarını değiştirmeden, yanlış hükümleri yerine doğruların konulmasına ne ad verilir?
  DÜZELTME
  Kamulaştırma kararına karşı idari yargıda kaç gün içinde dava açmalıdır?
  30
  Köyde mahsül zamanlarında eşkıya ve çapulcunun türemesi halinde, mahsülü yağmadan korumak amacıyla köy ihtiyar meclisi ve muhtar tarafından atanan kolluk personeli hangisidir?
  GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI
  Kamu hizmetlerinin konularına göre sınıflandırılmasında eğitim hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine girer?
  İDARİ KAMU HİZMETLERİ
  İYUK’na göre yargı kararlarının uygulanması için kamu görevlilerine tanınan süre ne kadardır?
  30 GÜN
  Baraj ve nükleer tesislerin yapımında doğabilecek tehlikeli durumların meydana gelmesi hangi ilke ile ilgili bir durumdur?
  RİSK İLKESİ
  “Bir Bakanını, bakanlığının yürüttüğü hizmet alanında devlet adına hukuki işlemlere girişmesi, devleti borçlu ve alacaklı kılması” ne tür bir idari yetkidir?
  DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ETME YETKİSİ
  Radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara, yıllık izinlerine ek olarak verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?
  SAĞLIK İZNİ
  Kişilerin, kamu hukukuna tabi görevliler ile ilgili olarak, uğradıkları zarardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açmalarını öngören sisteme ne ad verilir?
  GÜVENCE
  Memurlar, kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı hangi merciye itiraz edebilirler?
  DİSİPLİN KURULU
  İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesine, ne ad verilir?
  İDARİ DENETİM
 2. Acil

  İdare Hukuku Soru Cevap isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


idarenin yargısal denetimi hangi organ tarafından yapılabilir