+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Atasözlerimiz ve Deyimler Forumunda türkü taşlama tekerleme mani deyiş kavuştak koçaklama güzelleme türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. asi_genc_kiz
  Devamlı Üye

  türkü taşlama tekerleme mani deyiş kavuştak koçaklama güzelleme türleri
  Türkü

  Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür. Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır. Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuştur. İlk türkü söyleme "Türkü yakmak" diye anılır. Türkü adı Türk sözcüğüne Arapça "ı" eki eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. "Türk’e özge" anlamına gelir.
  Türkü, Türk halk şiirinin en eski türlerindendir. Bu kelime ilk defa XV. Yüzyılda Doğu Türkleri tarafından kullanılmıştır. Hikmet Dizdaroğlu, Anadolu’da türkünün ilk örneğini Öksüz Dede’nin verdiğini belirtir. Türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11’li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. Türküleri kesin ayrıma sokmak güçtür. Bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek geçebilir. Türküler ezgilerine, konularına ve yapılarına göre ayrılır.
  1. Ezgilerine Göre Türküler
  a. Usulsüzler: Uzun havalardır. Divan, koşma, hoyrat gibi çeşitlere ayrılır.
  b. Usullüler: Oyun havalarıdır. Bu türe Konya’da oturak, Urfa’da kırık denilir.
  2. Konularına Göre Türküler:
  Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, eşkıya türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar.
  3. Yapılarına Göre Türküler:
  a. Mani kıt’alarından kurulu türküler: Birbirleriyle ilgili konularda söylenmiş manilerin sıralanarak ezgiyle okunmasından meydana gelir.
  b. Dörtlüklerle kurulu türküler.

  ÖRNEK:

  HAVADA BULUT

  Havada bulut yok bu ne dumandır
  Mahlede ölüm yok bu ne figandır
  Adı Yemen’dir gülü çemendir
  Giden gelmiyor acep nedendir

  Burası Muş’tur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep nedendir

  Kışlanın önünde redif sesi var
  Bakın çantasına acep nesi var
  Bir çift kundurayla bir de fesi var

  Adı Yemen’dir gülü çimendir
  Giden gelmiyor acep nedendir
  Burası Muş’tur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep nedendir

  HAM MEYVE

  Çamlığı başında tüter bir tütün
  Acı çekmeyenin yüreği bütün
  Ziyamın atını pazara çekin
  Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler

  Uzun olur gemilerin direği
  Yanık olur anaların yüreği
  Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
  Onun için açık gider gözlerim

  Ham meyveyi kopardılar dalından
  Beni ayırdılar nazlı yârimden
  Eğer yârim tutmaz ise elimden
  Onun için açık gider gözlerim

  Benim yârim yaylalarda oturur
  Ak ellerin soğuk suya batırır
  Demedim mi nazlı yârim ben sana
  Çok muhabbet tez ayrılık getirir

  Taşlama
  Bir kimseyi yermek veya toplunun bozuk yönlerini iğneleyici bir dille eleştirmek için yazılan şiir. Halk edebiyatı nazım türüdür.

  ÖRNEK TAŞLAMA: Ruhsatî

  Tekerleme

  Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir. Çokluk çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu’da döşeme, Güney Anadolu’da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati’t Türk’te bazı tekerlemeler yer alır.

  ÖRNEK TEKERLEME:

  Yağ yağ yağmur
  Tarlada çamur
  Teknere hamur
  Ver Allahım ver
  Sellice yağmur

  Evvel zaman içinde
  Kalbur zaman içinde
  Deve tellal iken
  Sinek berber iken
  Ben annemin babamın beşiğini
  Tıngır mıngır sallar iken
  O yalan bu yalan
  Fili yuttu bir yılan
  Bu da mı yalan...

  Tekerleme

  Âşık fasıllarında, saz şairlerinin yaptıkları şiir yarışmaları. Halk dilinde tekerleme, âşıklar arasında tekellüm olarak adlandırılır. Bu tür şiirler ya söylenmesi zor sözcüklerden meydana getirilir ya da darayak şeklindedir. Ayak daraldıkça kafiye bulmak zorlaşır. Âşıklardan biri fasal aralarında tekerlemeye başlar ve yeni bir ayak açar.

  ÖRNEK TEKERLEME: Kâtibî  Mani
  Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türü. Çoğunlukla 7 heceli dört dezilek bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa'dır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Bir çok mani çeşidi vardır. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani’dir.
  Düz mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Kafiyeleri çokluk cinassızdır.

  ÖRNEK MANİLER:

  Akşamlar olmasaydı
  Badeler dolmasaydı
  Yâr koynuna girince
  Hiç sabah olmasaydı

  A benim bahtiyarım
  Gönülde tahtı yârim
  Yüzünde göz izi var
  Sana kim baktı yârim

  Anne demeye geldim
  Kaymak yemeye geldim
  Meramım kaymak değil
  Yâri görmeye geldim

  Bağlarında üzüm var
  Mor şalvarda gözüm var
  Kaçma yârim uzağa
  Sana bir çift sözüm var

  Dağlarda gezer oldum
  Okuyup yazar oldum
  Ben bir güzel uğruna
  Kuruyup gazel oldum

  Hıçkırık tuttu beni
  Tuttu kuruttu beni
  Elin oğlu değil mi
  Gitti unuttu beni

  Kahve Yemen’den gelir
  Bülbül çimenden gelir
  Ak topuk beyaz gerdan
  Her gün hamamdan gelir

  Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar. Eğer meydan ve kahvehanelerde söylenen ve ilk dizeleri "aman aman" ünlemi ile doldurulan manilerse bunlara İstanbul manileri denir.

  ÖRNEK KESİK MANİ:
  Karaca
  Aldım aşkın tüfeğin
  Vurdum bir kaç karaca
  Dünyada bir yâr sevdim
  Kaşı gözü karaca

  Dağ bana
  Bahçe sana bağ bana
  Değme zincir kâr etmez
  Zülfin teli bağ bana

  Ayağı
  Kuşlardan bir kuş gördüm
  Var başında ayağı
  Üstad manici isen
  Aç maniden ayağı

  Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.
  Yedekli mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık mani de denir.

  ÖRNEK ARTIK MANİ:

  Ağlarım çağlar gibi
  Derdim var dağlar gibi
  Ciğerden yaralıyım
  Gülerim çağlar gibi
  Her gelen bir gül ister
  Sahipsiz bağlar gibi

  Tası yok tası yok
  Ne viran çeşme imiş
  Su içecek tası yok
  Yıkıldı viran gönlüm
  Yapacak ustası yok
  Şu vefasız dünyanın
  Ucu var ortası yok

  Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.

  ÖRNEK DEYİŞ:

  Adilem sen naçarsın
  İnci mercan saçarsın
  Dünya deniz olanda
  Gönlüm nere kaçarsın

  Ağam derim naçarım
  İnci mercan saçarım
  Dünya deniz olunca
  Ben kuş olup kaçarım

  Adilem sen naçarsın
  La’l ü gevher saçarsın
  Ben bir şahin olunca
  Yavrum nere kaçarsın

  Ağam derim naçarım
  La’l ü gevher saçarım
  Sen bir şahin olunca
  Ben yerlere kaçarım

  Adilem sen naçarsın
  La’lü gevher saçarsın
  Ben azrail olunca
  Kuzum nere kaçarsın

  Ağam derim naçarım
  La’l ü gevher saçarım
  Sen azrail olunca
  Ben cennete kaçarım  Ninni
  Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ürünler. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati’t Türk de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir.

  ÖRNEK NİNNİ:

  Dandini dandini danalı bebek
  Elleri kolları kınalı bebek
  Benim oğlum nazlı bebek
  Uyusun yavrum ninni
  (Manisa yöresinden)

  Çaya vardım çay susuz
  Çadır kurdum yaylasız
  Benim yavrum pek huysuz
  Ninni yavrum ninni
  (Denizli yöresinden)

  Ağıt
  Doğal afetler, ölüm, hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir. Ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir.

  ÖRNEK AĞIT: Celali  İlahi
  Tanrıyı övmek, ona yakarmak için söylenilen dini şarkılara ilahi denir. Tekke edebiyatında ise din ve ahlakla ilgili şiirler ilahi adıyla tanımlanır. Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerdir. Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11’li kalıplar tercih edilmiştir. İlahi yazarı halk şairleri içinde ilk akla gelen Yunus Emre’dir. Daha sonra Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısrai, Aziz Mahmut Hüdayi, Yunus Emre’nin etkisinde kalarak ilahiler yazmışlardır. Bektaşi ilahilerine "nefes", Alevi ilahilerine "nefes", "deme", "deyiş", Mevlevi ilahilerine "ayin", Gülşeni ilahilerine "tapuğ", Halveti ilahilerine "durak", diğer tarikatlar da ise cumhur veya ilahi adı verilir. Dörtlüklerle yazılanlarda kafiye düzeni koşmaya, beyitlerle yazılanlarda kafiye düzeni gazele benzer.
  Giriş bölümüne zemin, gelişme ve sonuç bölümüne miyan denir. Bu ikisinin arasında nakarat bölümleri bulunur. Müzik parçası olarak bakıldığında zemin-nakarat-meyan-nakarat sistemindeki bir kalıba uyarlar. Toplu halde seslendirilmek için bestelenmiş ilahiler "cumhur ilahi" diye bilinir. Solo ilahilerde de koronun söylediği parçaya "cumhur" adı verilir. İlahiler okundukları yer ve zamana göre cami ilahisi, tekke ilahisi, mektep ilahisi, ramazan ve muharrem ilahisi, Mekke ilahisi, Kadir Gecesi ilahisi gibi adlarla anılır.

  ÖRNEK İLAHİ: Yunus Emre  Semai

  Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık. kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanılarak yazılanları da vardır.

  ÖRNEK SEMAİ: Karacaoğlan

  Varsağı
  Özel bir ezgiyle söylenen koşmaya denir. Önce Güney Anadolu’da yaşayan Varsak Türkleri tarafından söylendiği için bu adla anılır. Semâiye benzer. Hece ölçüsünün en çok sekizli kalıbıyla yazılır. 4+4 duraklı veya duraksız olur. Kafiye şeması şöyledir: Xaxa bbba ccca.
  Semâiden ezgi yönüyle ayrılır. Varsağı yiğitçe bir havayla okunur. Çokluk içinde "bre", "hey", "hey gidi", gibi ünlümler yer alır. Bu ünlemlerin bulunmadığı varsağılar ezgisiyle fark edilir.

  ÖRNEK VARSAĞI: Karacaoğlan

  Selis
  Halk edebiyatında aruz ölçüsü kullanılarak yazılan şiirlerdir. Genellikle 19’uncu yüzyıl aşıkları tarafından kullanılan selisin en fazla yazılan tipi gazeldir. Hece ölçüsünün on beşli kalıbına da uyan selislerin en belirgin özellikleri farklı bir ezgiye sahip olmalıdır.  Nefes
  Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bekteşi aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan nefesler biçim olarak koşmaya benzer. Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7, 8, 11’li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır. Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir. Fazla da olabilir.

  ÖRNEK NEFES:

  Biz Urum Abdallarıyız
  Maksadımız yârdır bizim
  Geçtik ziynet kabâsından
  Gencinemiz erdir bizim

  Dâim kılarız biz zârı
  Harceyleriz elden var,
  Dost yoluna verdik seri
  Mürkirimiz hârdır bizim

  Aşk bülbülüyüz öteriz
  Râh-i Hakka yüz tutarız
  Mânâ gevherin satarız
  Mürşidimiz vardır bizim

  İstivâyı gözler gözüm
  Seb’almesanidir yüzüm
  Ene’l Hakk’ı söyler sözüm
  Mi’râcımız dârdır bizim

  Haber aldık mahkemâttan
  Geçmeyiz zâttan sıfattan
  Balım nihan söyler Haktan
  İrşâdımız sırdır bizim

  Balım Sultan

  Ayin
  Mutasavvıflara has bazı hal ve hareketleri ifade etmek için ilk defa İranlılar tarafından kullanılan ayin, daha sonra Türk Tasavvuf Edebiyatı’na da geçmiş Mevleviler’in sema meclislerinde söyledikleri ilahilere verilen ad olmuştur.

  Tapuğ
  Gülşeni adlı tarikata bağlı şairlerin ayinler sırasında okudukları makamlı şiirlere tapuğ adı verilir.

  Cumhur
  Mevlevi ve Bektaşi dergahları dışındaki dergah ve tarikatlarda topluca okunan ilahilere verilen addır.

  Hikmet
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde şairin anlayış ve sezgilerine göre din konularını işleyen şiirlere hikmet denir.

  Devriye
  Dini ve tasavvufi halk edebiyatında devir felsefesini savunan ve anlatan şirlerdir. Devriye, evrenin ve insanın tanrıdan çıkıp, tekrar tanrıya döndüğünü savunan felsefedir.

  Şathiye
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir. Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. Şathiyelerde Allah’ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi-Alevi şairlerinde rastlanır. Allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştır.

  ÖRNEK ŞATHİYE: Azmî

  Tevhid
  Allah’ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere "tevhid" denir. Çoğunlukla Divan edebiyatı nazım türleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır. Ve ölçüleri de çoğunlukla aruzdur.

  Nutuk
  Tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici mahiyette olmak üzere söyledikleri şiirlerdir.

  Deme
  Alevi-Bektaşi tarikatından tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine "deme" adı verilir. Genellikle 8’li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.

  Duvaz
  Yine Alevi ve Bektaşi şiirinde bir türdür. Düvaz imam, düvaze, imam da denilen duvazlar On İki İmam’ı öven nefeslerdir.  Güzelleme
  Âşık edebiyatında insan ve doğa güzelliklerini işleyen koşmalar. Genellikle aşık olunan kadın, kız, gelin, dağ ağaç, hayvan, çiçek gibi unsurlar işlenir.

  ÖRNEK GÜZELLEME: Ruhsatî

  Hoyrat ya da Horyat
  Dört dizelik serbest tarzda halk edebiyatı nazım türü. Söz ve ezgisinde yiğitlik havası hakimdir. Irak’ta Türkler’in yoğun olduğu Kerkük ve Erbil ile Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars yörelerimizde yaygındır. Basit üsluplu, derin anlamlı, uyumlu, cinaslı sözcüklerden kuruludur. Genellikle 7 hecelidir. Benzer dizelerin başına veya sonuna konulan ve miyan denilen ek sözcüklerle vezin bozulabilir. İlk dize bir anlam ifade eden ve diğer dizelere ayak veren cinaslı bir sözcüktür. Hoyran söyleyenlere hoyrat çağıran ya da sazlıyan (yas törenlerinde ağıt yakan anlamında) denir. Anadolu’da hoyratların bir bölümüne ayaklı mani, kesik mani adı da verilir.

  ÖRNEK HOYRAT:

  Dolandı gün
  Döndü gün dolandı gün
  Men sene daldalandım
  Sene de dolandı gün

  Güle naz
  Bilbil eyler güle naz
  Girdim dost bağçasına
  Ağlayan çok gülen az

  Yüz aya değer
  Hüsniv yüz aya değer
  Ay var bir güne değmez
  Gün var yüz aya değer

  Düşte gör
  Hayalde gör
  Hayalde gör düşte gör
  Düşenin dosti olmaz
  İnanmazsan düşte gör  Kalenderî
  Halk şairleri tarafından aruzun mef’ûlü mefâ’îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bakımından düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalenderisi gibi çeşitlere ayrılır. Kafiye düzeni divan ve semaî ile aynıdır. Bu tür şiirler 3+4+3+4 veya 7+7 şeklinde ondört heeceli iken, sonradan yerine aruz vezninin geçtiğini ileri sürenler vardır.

  ÖRNEK KALENDERÎ: Tokatlı Nurî

  Kavuştak
  Halk edebiyatında bentler arasında tekrarlanan dizelerdir. Bağlama ve nakaratla aynı anlamdadır. Türkülerde sık kullanılır.

  ÖRNEK KAVUŞTAK:

  Keklikte gelek olmaz
  Sen boyda melek olmaz
  Gözünü sevdiğim yâr
  Her yerde henek olmaz

  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik

  Tüyünü döker gelir
  Ayağın seker gelir
  Yâri arzulayan da
  Dağları söker gelir

  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik

  Koçaklama
  Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirleri. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Köroğlu ile Dadaloğlu vermiştir. 2. Ziyaretçi

  tekerleme

  Hacı Nine kına döver
  Ben bilirim kimi sever
  Altın Paşayı sever
  Altın Paşa bardakta
  Getir kızı göreyim
  Atlara bindireyim
  Saraydan geçireyim
  Sarayda kahve kaynar
  İçinde bülbül oynar
  Tazı ekmek
  Tuzu ekmek
  Kara kedi mırnav pist.
+ Yorum Gönder


yöremizde söylenen türkü tekerleme mani ve ninniler ,  yöremizde söylenen tekerleme mani ninni ve türküler,  yöremizde söylenen türkü tekerleme,  yöremizde söylenen türkü ninni ve maniler,  yöremizde söylenen türkü tekerleme mani,  yöremizde söylenen tekerleme mani ninni ve türküleri araştırma