+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Mondros Ateşkes Antlaşması Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mondros Ateşkes Antlaşması Hakkında Bilgi
  Mondros Ateşkes Antlaşması Hakkında Bilgi

  1918 yılı sonlarına doğru İttifak Devletlerinin savaşı kazanma umutları kalmamıştı. Haziran 1918’de Berlin’den dönen Sadrazam Talat Paşa, Alman ve Bulgar cephelerindeki yenilgiye tanık olmuştu. 29 Eylül 1918’de Bulgaristan savaştan çekilince, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile bağlantısı kesilmiş, Trakya ile İstanbul, Yunanistan üzerinden gelebilecek saldırılara açık kalmıştı. Zaten, artık kendine bile yetişemeyen ekonomisi ile Almanya’nın, Osmanlı ordusuna askeri malzeme yollaması da tamamen olanaksız duruma gelmişti. Bu arada Almanya’da 3 Ekim 1918’de ateşkes anlaşması önerisinde bulundu. Öte yandan İngilizlerin Filistin’de başlayan saldırıları sonucu, Şam ve Beyrut İngilizlere bırakılmıştı. Bu cephede VII. Ordu kumandanı olan Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin ilerleyişini durdurmak amacıyla Halep’in kuzeyinde savunma hattı kurmaya çalışıyordu.

  Bütün bu gelişmeler üzerine, İttihat ve Terakki Partisi Hükümeti, Sadrazam Talat Paşa’ya ateşkes için girişimde bulunma yetkisi verdi. Osmanlı Hükümeti Wilson ilkeleri ışığı altında bir ateşkesi imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Yenilen bir devletin ateşkes isteyen bir hükümetinin başbakanı olarak Talat Paşa istifa etti. Savaşın son yılında padişah olan VI. Mehmet Vahdettin, İttihat ve Terakki Partisi’nin büyük karşıtı idi. Bu nedenle artık bu kadronun siyasal iktidara geçmesi mümkün değildi.

  Talat Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilen Tevfik Paşa, İsviçre aracılığı ile ateşkes için başvuruyu yinelemiş ancak olumlu bir cevap alamamıştı. Zira İngilizler güneyde mümkün olduğu kadar hızlı ilerleyip, ele geçirebilecekleri kadar toprak elde etmek istiyorlardı. Ateşkes imzasını başaramadığı için görevden ayrılan Tevfik Paşa’nın yerine Ahmet İzzet Paşa sadrazam atandı. Sonunda büyük uğraşlar neticesinde Anlaşma Devletleri ateşkes görüşmelerine razı edildi.

  İngilizler, 23 Ekimde Osmanlı Hükümetine, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda ateşkes görüşmelerinin yapılacağını ve Anlaşma Devletleri adına İngiliz Amirali Calthorpe’nin yetkili olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bahriye (Denizcilik) Bakanı Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki bir kurul hemen Mondros’a gönderildi. Osmanlı delegeleri, Wilson ilkeleri ışığı altında ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya varılacağını sanıyorlardı. Fakat Anlaşma Devletleri delegesi, daha önceden hazırlamış ve bir ateşkes anlaşmasından çok kayıtsız-şartsız teslim belgesine benzeyen bir metni Osmanlı kurulu önüne koydu. Bu metin üzerinde Osmanlı Temsil Kurulu üyelerine çok sınırlı söz hakkı tanındı.

  Beş gün süren görüşmeler sonunda 30 Ekim 1918 günü Osmanlı Devleti ile Anlaşma Devletleri arasında “Mondros Ateşkes Antlaşması” imzalandı. 31 Ekim günü yürürlüğe giren ve 25 maddeden oluşan bu kısa, ama çok önemli antlaşmanın hükümleri arasında bulunan ünlü 7. madde ile, bir tehdit karşısında “stratejik noktaları işgal etme” hakkının verilmesi, tarihteki diğer antlaşmalara bakıldığında olağan bir durum değildi. Bu durum Osmanlı Devleti’nin daha barış antlaşması bile beklenilmeden Anlaşma Devletlerince parçalanıp paylaşılacağının göstergesi olmuştur. 2. Asel
  Bayan Üye

  Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili Bilgi

  30 ekim 1918 tarihinde, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nı yaptığı Osmanlı Heyeti ile ingiliz amiral Calthorp’un Başkanı olduğu itilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona ermiştir. 1. dünya Savaşı’nı bitiren bu Antlaşma aslında çok ağır şartlar taşıyordu. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti’nin yıkılışını öngörmekte itilaf Devletleri’ne Osmanlı imparatorluğu !nun herhangi bir bölgesine, güvenlik lerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkını tanımakta idi.

  Mustafa Kemal’in o zaman ifade ettikleri üzere Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeğe muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmiş değ il, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti(yardımı) de vaad eylemiştir. Bu Mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması ile itilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Türk Topraklarının taksimine giriştiler. Ateşkes antlaşmasının 7. Maddesi gereğince, bütün bir memleketin işgali için itilaf Devletleri’ne imkan veriyordu.

  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın başlıca hükümleri şunlardır
  1- Çanakkale ve istanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanak kale ve Karadeniz istihkamlarının itilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

  2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

  3- Karadeniz’deki tor piller hakkında bilgi verilecektir.

  4- itilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız istanbul’da teslim olunacaktır.

  5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

  6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında göz altında bulundurulacaktır.

  7- itilaf Devletleri güvenlikleri ni tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

  8- Osmanlı demiryollarından itilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

  9- itilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

  10- Toros Tünelleri, itilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

  11- iran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

  12- Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilaf Devletlerine geçecektir.

  13- askeri ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

  14- itilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir.(Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

  15- Bütün demiryolları, itilaf Devletleri’nin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

  16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın itilaf Devletleri’nin kumandanlarına teslim olunacaktır.

  17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın italyan garnizonuna teslim olacaktır.

  18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar italyanlara teslim olunacaktır.

  19- asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

  20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının itilaf Devletleri’ne teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

  21- itilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

  22- Osmanlı harp esirleri, itilaf Devletleri’nin nezdinde kalacaktır.

  23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

  24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vil ayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını itilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

  25- Müttefiklerle Osmanlı devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir

  Mondros Ateşkes Antlaşması
  30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nı yaptığı Osmanlı Heyeti ile ingiliz Amiral Calthorp’un Başkanı olduğu itilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona ermiştir. 1. Dünya Savaşı’nı bitiren bu Antlaşma aslında çok ağır şartlar taşıyordu. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti’nin yıkılışını öngörmekte itilaf Devletleri’ne Osmanlı imparatorluğu !nun herhangi bir bölgesine, güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkını tanımakta idi.

  Mustafa Kemal’in o zaman ifade ettikleri üzere Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeğe muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmiş değil, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti(yardımı) de vaad eylemiştir. Bu Mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması ile itilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Türk Topraklarının taksimine giriştiler. Ateşkes antlaşmasının 7. Maddesi gereğince, bütün bir memleketin işgali için itilaf Devletleri’ne imkan veriyordu.

  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın başlıca hükümleri şunlardır
  1- Çanak Kale ve istanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının itilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

  2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

  3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

  4- itilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız istanbul’da teslim olunacaktır.

  5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

  6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

  7- itilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

  8- Osmanlı demiryollarından itilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

  9- itilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

  10- Toros Tünelleri, itilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

  11- iran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

  12- Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilaf Devletlerine geçecektir.

  13- Askeri ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

  14- itilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir.(Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

  15- Bütün demiryolları, itilaf Devletleri’nin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

  16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın itilaf Devletleri’nin kumandanlarına teslim olunacaktır.

  17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın italyan garnizonuna teslim olacaktır.

  18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar italyanlara teslim olunacaktır.

  19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

  20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının itilaf Devletleri’ne teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

  21- itilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

  22- Osmanlı harp esirleri, itilaf Devletleri’nin nezdinde kalacaktır.

  23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

  24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını itilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

  25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir

 3. Ziyaretçi
  bence çok faydalı bir site olmuş ve detaylı bilgi verilmiş teşekkürler
+ Yorum Gönder


mondros ateşkes antlaşması hakkında bilgi,  mondros ateşkes antlaşması ile ilgili bilgiler,  mondros ateşkes antlaşması,  mondros ateşkes antlaşması ile ilgili bilgi,  mondros ateşkes antlaşması ile ilgili yazı,  mondros ateşkes antlaşması hakkında herşey