+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda İstiklal madalyası mustafa kemal paşaya ne zaman ve neden verilmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İstiklal madalyası mustafa kemal paşaya ne zaman ve neden verilmiştir
  [CENTER][SIZE=3][FONT=comic sans ms][B]İstiklal madalyası mustafa kemal paşaya ne zaman ve neden verilmiştir
  [COLOR=#FF0000]

  stiklal-madalyas-mustafa-kemal-pa-aya-ne-zaman-ve-nedenİstiklal madalyası mustafa kemal paşaya ne zaman ve neden verilmiştiR2.jpg


  Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazılarına ve savaş sırasında yararlılık gösterenlere istiklal madalyası verilmesi düşünüldü.
  Bu konuyla ilgili 66 sayılı kanun 29 Kasım 1920 günü Meclis’te kabul edilip, 4 Nisan 1921 gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  Ön yüzünde, üstte Ankara şehrinin, ortada TBMM Binası’nın resmi bulunan madalyanın arkasında zafer ve barışa işaret eden güneş ışınları görülmektedir.
  Meclis’in sağında 23 Nisan solunda ise 1336 (1920) yazılıdır. Meclis’in altında bulunan dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tarıma önem verileceğini, iki taraftaki meşaleler de barışı anlatır. En altta kağnısıyla birlikte bir köylü kadını görülmektedir. Madalyanın öteki yüzünde ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye Haritası vardır.
  Bu harita üzerindeki tek yıldız Ankara şehrini işaret etmekte, yıldızdan çıkan ışınlardan birisi Kars’a kadar uzanmaktadır.
  En altta madalyanın yapılış yılı olan 1 Teşrinisani 1338 (1 Kasım 1922) tarihi bulunmaktadır. Çapı 35×55 mm ağırlığı 15.55 gr olanmadalya pirinçten yapılmıştır.

  Milletvekillerine verilen madalyanın şeridi yeşil, cephede bulunanların kırmızı, cephe gerisinde çalışanların da beyazdır. Cephede görev almış milletvekillerinin madalya şeritleri yarı kırmızı, yarı yeşil renklidir. Sağ göğüs üzerinde taşınır. Medeni haklarını kaybedenlerle cinayet suçundan hükümlü olanlar İstiklal Madalyası’nı taşıma hakkını kullanamazlar.
  30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; İstiklal Savaşı’nda (15 Mayıs 1919′dan, 9 Eylül 1922′ye kadar) milli ordu da göre alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir.

  İLK DEFA İSTİKLAL MADALYASI ALANLAR


  TBMM Birinci Devre üyelerinden bazılarına İstiklal Madalyası verilmesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan tezkere, TBMM’nin 21 Kasım 1923 Çarşamba günü 65. toplantısında görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal ve 23 arkadaşına İstiklal Madalyası verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
  Buna göre, TBMM Birinci Devre üyelerinden olup Batı Cephesi’nin Kuzey Grubu’nda yararlık gösteren asker milletvekilleriyle, sivil şahıslara 66 sayılı yasanın ikinci ve beşinci maddelerine dayanılarak İstiklal Madalyası verilmiştir.


  1. Gazi Mustafa Kemal Paşa(Ankara)
  2. Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan)
  3. İsmet Paşa (İnönü) (Edirne)
  4. Ali Paşa Fuat (Cebesoy) (Ankara)
  5. Kazım Paşa (Karabekir) (Karesi)
  6. Refet Paşa (Bele) (İzmir)
  7. Fahrettin Paşa (Altay) (Mersin)
  8. Ali Bey (Çetinkaya) (Karahisarı Sahip)
  9. Avni Bey ( Zaimler) (Saruhan)
  10. Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon)
  11. Cavit Bey (Erdel) (Kars)
  12. Cafer Tayyar Eğilmez Paşa (Edirne)
  13. Hacı Şükrü Bey (Aydınlı) (Diyarbakır)
  14. Esat Efendi (İleri) (Aydın)
  15. Memduh Necdet Bey (Erbek) (Karahisarı Şarki)
  16. Ömer Lütfi Bey (Ergeşo) (Karahisarı Sahib)
  17. Selahattin Bey (Köseoğlu) (Mersin)
  18. Celal Bayar (Saruhan)
  19. Mustafa Necati Bey (Saruhan)
  20. Reşad Bey (Kayalı) (Saruhan)
  21. Mehmet Vehbi Bey (Bolak) (Karesi)
  22. Osmanzade Hamdi Bey (Aksoy) (Ertuğrul)
  23. Hüseyin Bey (Gökçelik) (Elazığ)
  24. Rıza Bey (Kotan) (Muş) 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Mustafa necati bey

  mustafa necati bey.jpg

  Mustafa Necati;
  (1894 – 1929)

  Eski Milli Eğitim bakanlarından, devrimci bir fikir ve kültür adamımızdır. Darende Mutasarrıfı Halil Bey’in oğludur. İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir İdadisi’nde yaptı, İstanbul’a gelerek Mekteb-i Hukuk’ta yüksek öğrenimini tamamladı. İzmir Öğretmen Okulu’ na tâyin edildi. 1915-1918 yılları arasında arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte, oradaki özel Şark Okulu’nu idare etti. Bir yıl da avukatlık ederek İzmir Vilâyeti hukuk müşavirliğinde çalıştı.

  1919 yılı mayısında İzmir’in işgal edildiğini, görünce bu genç, ateşli yurtsever arkadaşlarıyla birlikte bir çete teşkilatı kurdu. Kuvayı Milliye’nin bir müfreze komutanı olarak görev aldı, yurtta karışıklıklar çıkaran vatan haini Aznavur çetesiyle, Yunanlılar’la savaştı. Balıkesir’deyken «İzmir’e Doğru» adiyle çıkardıkları gazetede, gene arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte çalıştılar.

  Mustafa Necati 1920′de, Saruhan milletvekili seçildi. Karadeniz kıyılarında Pontus Rum eşkiyasının kurduğu teşkilatla savaştı, Karadeniz Bölgesi İstiklal Mahkemesi’nde, Büyük Millet Meclisi Müdafaa-i Hukuk Grupu kâtipliğinde çalıştı. Daha sonra Kastamonu ve Havalisi İstiklâl Mahkemesi başkanı oldu.

  Mustafa Necati, 1923′te Meclis’in ikinci devresine İzmir milletvekili olarak girdikten sonra Mübadele-İmar ve İskân, 1924′te Adliye Vekili oldu Kabinenin istifasından sonra, Şeyh Sait isyanında Şark İstiklal Mahkemesi savcılığını yaptı

  1925′te Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) olan Mustafa Necati ölümüne kadar, 4 yıl bu görevde kaldı Hareketli, ateşli hayatının en verimli devresi Milli Eğitim Bakam olarak geçirdiği yıllardır Maarif mesleğini daha itibarlı bir meslek haline getiren, Milli Eğitim teşkilatını kökten hamlelerle düzelten odur. Gerekli işleri, şekil bağlarına kapılmadan hemen gerçekleştirme safhasına aktaran pratik, aktif görüşü hayranlık uyandırmış, Mustafa Necati adı maarif ve milli kültür hayatımızda yeniliğin, devrimciliğin bir timsali olarak kalmıştır. Çok genç yaşta ölen ‘Mustafa Necati kısa ömrünü millet hizmetinde geçirmiş Cumhuriyetçi, devrimci bir yurt çocuğu olarak daima anılır.

+ Yorum Gönder