+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir Ve Nitelikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir Ve Nitelikleri Nelerdir


  Atatürkçü düşünce sistemi nedir


  Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı*ğa huzur ve refaha sahip olması devlet yönetimi*nin millet egemenliği esasına dayandırılması aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel*leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı*na fikir hayatına ve ekonomik hayata toplumun te*mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il*kelere Atatürkçülük denir.
  Atatürkçülüğün Nitelikleri
  Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
  ► Akıl ve bilime dayanır milli birlik ve beraberliğe önem verir.
  ► Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya*nadır.
  ► Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır.

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

  Atatürkçülük; Türk Devleti’nin ve toplumunun çağdaşlaşması yolundaki genel hedef amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan Atatürkçü düşün*ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır.
  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri
  Siyasi ekonomik kültürel adli askeri vb. alan*larda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefler.
  Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devleti öngö*rür.
  Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericili*ğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkar*mayı; çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sos*yal kurumlar oluşturmayı; demokratik ve laik ku*rallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir ya*şam sürmesini hedefler.
  Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sür*dürülmesini hedefler.
  Türk milletinin ihtiyaçlarından tarihi gerçekle*rinden doğmuş temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir.
  Dogmalara dayanmaz. Akılcılık ve bilimselliği temel aldığından yeniliklere açıkdinamik bir düşünce sistemidir.
  Atatürk’ün belirlediği ilkeler işaret ettiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütündür.
  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar
  ► Fransız ihtilali’nden sonra demokrasi eşitlik adalet insan hakları özgürlük ve milliyetçilik gi*bi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazan*maya başlaması
  ► Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin geri*sinde kalması ve her alanda Avrupa’ya bağımlı hale gelmesi
  ►Trablusgarp Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkı*nın büyük acılar çekmesi
  ► Avrupa devletlerinin ve azınlıkların Osmanlı top*raklarını bölmeyi amaçlamaları
  ► Mondros Ateşkesi’nin ardından başlayan işgal*ler karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Mustafa Kemal Atatürk ün atatürkçü düşünce sitemi bütün olarak Türk milletinin bağımsızlığı üzerine kurulmuş bütün milletin bir bütün olarak bir arada yaşamasını sağlamak tek millet tek vatan düşüncesi esas alınmıştır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Atatürkçü Düşünce Sistemi Özet

  Büyük Önder Atatürk’ün eseri olan Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur. Temelinde, insanlığın yüzyıllar boyunca kazandığı yüksek değerler olup, bu değerler ilerlemeye ve yenileşmeye yönelik değerlerdir.

  Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletini, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaç edinmiştir. Atatürk’te böyle bir düşünce sisteminin oluşmasında, ailesinin, öğrenim gördüğü okulların, yaşadığı ortamın ve yapısında bulunan bağımsızlık duygusunun büyük etkisi olmuştur.

  Atatürk’ün aile çevresi ve öğrenim hayatı, 20.Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum, ekonomik durum, sosyal ve kültürel durum, askeri durum ve bağımsızlık ihtiyacı, Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan en önemli etkenlerdir.

+ Yorum Gönder


atatürkçülüğün nitelikleri nelerdir,  atatürkçü düşünce sisteminin nitelikleri nelerdir,  atatürkçülük nitelikleri nelerdir,  ataturkcu dusunce sisteminin nitelikleri,  atatürkçü düşünce sistemi nedir