+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Girişimcilerin ekonomik hayattaki fonksiyonları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Girişimcilerin ekonomik hayattaki fonksiyonları nedir
  Girişimcilerin ekonomik hayattaki fonksiyonları nedir Geniş açıklayıcı olursa memnun olurum 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Girişimcilerin ekonomik hayattaki fonksiyonları nedir

  Girişimciliğe toplumda değer kazandıran en önemli özellik ekonomik değer yaratmasıdır.

  §Girişimcilik, yönetim ve Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturur.

  §Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu etkileyen olaylardan biri Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasıdır.

  §Çalışabilir nüfus açısından gençleşen ülkeler: Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Mısır

  §Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken daha büyük bir önem kazanmıştır.
  Girişimcilik ile para sahipliği kesinlikle birbirinden ayrılması gereken kavramlardır.
  Girişimci başkasının yada başkalarının parasını değerlendirebilen kişidir.
  Girişimci ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörüdür.

  §Feodal toplumdan bilgi toplumuna geçişte toplumun dinamiğini oluşturan itici güç girişimcidir.

  §Girişimci nitelikleri: Güçlü ikna yeteneği, Liderlik yeteneği, Yaratıcılık, Başkalarının kaderlerini yönetebileceğine dair güçlü bir inanç

  §Bireyin yetişkinlik döneminde girişimcilik düşünce ve amaçlarının gelişimine etki eden faktörlerden biri sosyal çevrenin ve iş çevresinin karşılıklı etkileşimidir.

  §Uzun süreli anlaşmaların yapılabildiği bir ortam olması piyasa koşulunda az girişimcilik nitelikleri gerektirir.

  §Yüksek girişimcilik nitelikleri gerektiren piyasa koşullarından biri karmaşık üretim sürecidir.

  §Bilgi toplumunun egemen olduğu ekonomik düzenin özellikleri: Din ve vicdan özgürlüğüne dayalı olması, girişim özgürlüğünün olması, demokrasinin hakim olması, fikir özgürlüğünün olması

  §Küreselleşmenin yaratmış olduğu sonuçlar:
  Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya çıkması
  Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi
  Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel gücü haline gelmesi
  Tüketim kalıplarının değişmesi

  §Bir önceki dönemin piyasa fiyatı ve talebini dikkate alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı ) teorisidir.

  §Bir yöneticinin taşıması gereken özellikler: denetim kabiliyeti, çalışkanlık, iş bitirme azim ve heyecanı, organizasyon gücü

  §Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler:
  Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının artırılması
  Bilgi bankalarının oluşturulması
  Kredi alanında destek sağlanması
  Bürokratik engellerin azaltılması

  §Teknolojik gelişmenin yaratmış olduğu sonuçlar: Yatırım anlayışının değişmesi, Üretim sisteminin değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin yaşam sürelerinin kısalması.

  §Türkiyede girişimciliği olumsuz yönde etkileyen faktörler: Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna gereken önemin verilmemesi

  §Toplum mühendisliğinin görevleri: Toplumun gereksinimlerini karşılamak, İşgücü ve sermaye kaynaklarını doğru yönlendirmek, Toplumun olanaklarını doğru saptamak, Toplumun değişmesinin ve gelişmesinin hızını kesecek engelleri ortadan kaldırmak.

  §Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu engelleyen etmenler: İngilizlere tanınan imtiyazlar, Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması

  §Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik alanındaki gelişmeler Milliyetçilik akımının etkisi altında ortaya çıkmıştır.

  §Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma faaliyetine toplum mühendisliği denir.

  §Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması gereken faaliyetler: Nitelikli iş gücünden faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne büyük önem vermek, Finansal yapılarını sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem vermek.

  §Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya konulmuştur.

  §Türkiyede ulusal ekonominin kuruluş yıllarında girişimcilerin karşılaştığı engeller: Ranta dayalı para kazanma olanaklarının artması, Dış ticarete gereken önemin verilmemesi, Teşvik uygulamalarının koşullara uymayan bir yapıda olması, İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması

  §Türk girişimciliğinin gelişmesinde kurucular olarak, önceki meslekleri itibariyle en önemli kaynak grubu devlet memurlarıdır.

  §I.İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar: Teşvik-i Sanayi Kanununun devamı niteliğindeki teşviklerin 25 yıl süreyle yürürlükte kalması
  Milli sanayinin koruma altına alınması
  Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması
  Özel sektöre öncelik tanınması

  §1994 yılı verilerine göre eğitim harcamalarının GSMH içindeki payı yaklaşık olarak %3 'tür.

  §Türkiye'de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası karşılaştığı engeller:
  İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
  Kronik enflasyon
  Kamunun mali piyasalarda ağırlığını koruması
  Ekonomik belirsizlik

  §Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet kuruluşlarının tavsiyesi, Piyasa analizi, Kişisel tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi

  §Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörü Girişimci'dir.

  §Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile ifade edilir.

  §Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:
  Ailenin sınıfı ve sınıf hareketliliği
  Ailenin eğitim düzeyi
  Ailenin mesleği


  Ailenin değerleri ve yaşam amaçları

  §Davranışları ve nitelikleri açısından girişimciyi diğer insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcı olma, Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok yönlü olma

  §Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin artması

  §Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sonuçları:
  Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin değişmesi

  §1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir.

  §Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı sağlayan kuruluşlar: Milli Prodüktivite Merkezi, TOSYÖV, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü

  §Girişimcilik açısından 1923-1930 döneminin özellikleri:
  Ulusal girişimciler yaratma çabalarının başlaması
  Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
  Ulusal ekonominin temellerinin atılması
  Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması

  §1970-1980 döneminde (ithal ikamesi dönemi) girişimcilik olgusunun karşılaştığı engellerden biri Petrol şoklarıdır.

  §Kadın girişimcilerin tanımları:
  Ev dışında bir mekanda , kendi adına işyeri olan kişiler
  İş ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilşki kuran kişiler
  İşinden elde ettiği kazancın kullanım ve yatırım alanları üzerinde söz sahibi olan kişiler
  Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan kişiler

  §1990 yılı verilerine göre Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33 'tür.

  §Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının nedenlerinden biri eleman seçiminde erkeklere öncelik verilmesidir.

  §Girişimci kadınlar arasında gerçekleştirilecek bir örgütlenmenin amaçları:
  Sorunları belirlemek, bunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek, Kredi sağlama konusunda yardımcı olmak
  Kuruluş yeri seçiminde yardımcı olmak
  Uluslararası platformda girişimci Türk kadınını temsil etmek

  §Türk girişimcisinin genel profili:
  Bir girişimci olarak kendilerinde gördükleri eksiklikleri çocuklarında tamamlamak istemektedir.
  Ülkemizde işletme kuran kişiler genellikle ileri eğitim imkanlarından yararlanamamış kişilerdir.
  Girişimcilerimizin büyük bir kısmı esnaflardan oluşmaktadır.
  Girişimcilerimizin çok büyük bir kısmı henüz ilk kuşak sanayicileridir.

  §Girişimcilik ortamının oluşturulmasında girişimci tipini etkileyen etmenler: Yaşam felsefesi, Toplumun değer yargıları, Kültürel özellikleri, Dini inançları

  §Türk girişimcisinin genelde planlamayı sevmemesi Bağımsızlık tutkusundan kaynaklanmaktadır.

  §Kapasite büyüklüğünü belirleyen faktörler: Sermaye miktarı, Talep büyüklüğü, İşgücü eksikliği, Büyüme ihtiyacı

  §Girişimcilerin karşılaştığı finansman sorunları:
  Kredi sağlamada teminat sorunu
  Bankalarla olan ilişkilerin yetersizliği
  Finansal kararların alınmasındaki bilgi eksikliği
  Finansman sağlayacak örgütlenme eksikliği

  §Türkiye'de girişimcilerden en çok talep edilen teminat türü Gayrimenkul ipoteğidir.

  §Türkiye'de yer alan işletmelerin ürün seçimine etki eden en önemli faktör Çevrenin gözlemlenmesidir.

  §Büyüme sürecinde en önemli darboğaz pazarlamadır.

  §Türkiye'deki büyük işletmelerin ölçek büyüklükleri açısından payı yüzde 0,03 'tür.

  §Rekabet gücünün belirlenmesinde kullanılan ölçütler: Teknoloji kullanımı, Ekonomik güç, Finans kaynakları, Alt yapı olanakları

  §Kalite rekabetinde en önemli etmen Kullanılan girdi ve teknolojidir.

  §Girişimciliğin Türkiye'de üstlendiği roller: Teknolojik gelişmeleri takip etmek
  Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak
  Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak
  Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak

  §Tescil, patent ve kullanma haklarının araştırıldığı girişimcilik aşaması Hukuki açıdan değerlemedir.

  §Nakit akışlarının tahmininde göz önünde bulundurulması gereken konular: Ödenecek vergiler, Kredi geri ödemeleri, Müşterilere tanınan vade, Satıcılara tanınan vade

  §Yatırım yerinin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler:
  Vergi kolaylıkları, Gelişme için yardım imkanları, Ulaşım zamanı, Diğer işletmelerde olan iş imkanları

  §Bir yatırıma başlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler:
  Pazarın araştırılması, Teşvik imkânlarının araştırılması, Rakiplerin incelenmesi, Hedef kitlenin belirlenmesi

  §19.yüzyıl sonlarında elektrik enerjisi kullanımı ile gerçekleşen teknolojik devrim İkinci teknolojik devrimdir.

  §Örgüt içindeki birim ve personelin birbirleriyle uyumlu halde çalışmasını sağlamak olarak tanımlanan yönetici fonksiyonu Eşgüdüm (Koordinasyon) 'dür.

  §Girişimcinin özellikleri: Çok çalışma, Esneklik, Yaratıcılık, Güçlü ikna yeteneği

  §Yüksek girişimcilik gerektiren durumlar: Karmaşık üretim süreci, Çok sayıda rakip, Çeşitli arz, Yoğun teknolojik gelişme

  §Belli amaçlara ulaşmak ve doğaya egemen olmak için kullanılan araç olarak tanımlanan ve değişimi yaratan faktör Teknoloji'dir.

  §1987 yılında Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde meydana gelen aşırı artışı açıklamada kullanılabilecek teori Cobweb (örümcek ağı) teorisidir.

  §Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında uyumlu dengeler kurma işine Toplum mühendisliği denir.

  §Cumhuriyet öncesinde girişimcilik olgusunu engelleyen durumlar:
  İngilizlere geniş imtiyazlar tanınması
  Eşgüdüm eksikliği
  Ekonomi hukukunun bulunmayışı
  Toplum yapısının tarıma dayalı olması

  §1980 sonrası dışa açık büyümeyi etkileyen faktörler: 12 Eylül harekatı, Finansal hizmetlerin gelişmesi, Özelleştirme tartışmaları ve uygulamaları, 24 Ocak istikrar tedbirleri

  §1930-1950 Devletçilik devresinde karşılaşılan engeller: Girişimcilerin yetersiz olması, II.Dünya Savaşı, Sermayenin yetersiz olması, Nitelikli işgücünün olmaması

  §Kadınları girişimci olmak konusunda güdüleyen çekici faktörler: Mücadele ruhu, Konuya ilgi duyma, İstekli olma, Çalışkan olma

  §Girişimsel aktivitelerin incelenmesinde kullanılan ölçütler: Organizasyon becerisi, İleri görüşlü olma, Yenilikçi olma, Karını maksimize etme yetkisi.

  §Kadın girişimci kredisinden yararlanmak isteyenler için gerekli koşullar:
  Banka tarafından yapılacak risk analizinin olumlu sonuçlanması
  İşini evinin bir veya birkaç odasında gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirecek olması
  Herhangi bir işte çalışmaması
  Evinin dışında faaliyette bulunacak olanların oda kayıt ve vergi levhasının bulunması

  §Kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlükler: Okul öncesi çocuklar için kreş ve benzeri yerlerin yetersiz olması, Genel ve mesleki eğitimin yetersiz olması, Örgütlenme güçlüklerinin olması, Sermaye sağlamanın güç olması

  §Tipik Türk girişimcisinin en dikkat çekici özelliği Gözükaralık'tır.

  §Türk girişimcisinin daha çok kendi imkanlarıyla hareket etmesinin nedeni Borçlanma korkusudur.

  §Türk girişimcilerinin ortak girişimde bulunma konusunda isteksizliklerinin nedeni Bağımsızlık tutkusudur.

  §Girişimcinin evrensel nitelikleri: Riske girebilme, Çalışkanlık, Hırs, Yeniliklere açık olma

  §1987 yılında yapılan anket çalışması sonuçlarına göre, işletme kurma fikrinin en önemli kaynağı Mesleği işveren olarak sürdürme arzusudur.

  §Kuruluş yeri seçiminde esas alınan ölçütler: Zengin ve ucuz hammadde kaynakları, Yığılma avantajları, İyi ve ucuz taşıma imkânları, İyi satış imkânları

  §Devletin piyasa analizi konusunda işletmelere sağlayabileceği destek : İç ve dış piyasalar konusunda bilgilendirme

  §Yeniliklerin piyasa değerini artırma yolları: Şikâyetleri analiz etmek, Hedef müşteri grubunu iyi tanımak, Gizli ve açık istekler konusunda bilgi sahibi olmak, İşletmenin hitap ettiği müşterilerin sorunlarını bilmek

  §Ülkeleri "Tüccar toplumlar" ve "Kahraman (Asker)" toplumlar şeklinde sınıflandıran iktisat tarihçisi W.Sambart'tır.

  §Türkiye Cumhuriyetinin iktisadi bir devlet olma politikası 1930'lu yıllara kadar sürdürülmüştür.

  §Rekabet gücünün artırılmasında dikkate alınması gereken rekabet unsurları: Zamanlama, Fiyat, Kalite, Esneklik

  §Belirli riskleri göze alarak iş hayatına atılmaya çalışan genç bir girişimcinin geçtiği aşamalar: Başarı için planlama, Yatırım hakkında bilgilenme, Hukuki açıdan değerlendirme, Yatırım hakkında düşünme

  §Şehir merkezlerinin yatırım yeri olarak seçilmesinin dezavantajları: Yüksek sabit giderler, Yüksek ücret, Ulaşım zamanı, Yüksek kira

  §Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri ortaklarının işletmeleri için yeni makine, araç ve gereç alımları için kullandıkları kooperatif kredisi Tesis kredisidir.

  §Bankalar, girişimcilerin kredi taleplerini değerlendirirken incelenenler: Kapasite büyüklüğü, Nakit akış tahmini, Bilanço değerleri, İşletme sermayesi


  GİRİŞİMCİLİK NEDİR? TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI

  Girişimci kelimesi bir şeyi yapmaya başlayan kişi anlamına gelmekte olup, girişmek fiilinden türemiştir. Tarihsel olarak baktığımızda girişimci diye Türkçe'ye çevrilen "entrepreneur" Fransızca kelime entreprendre'den gelmektedir ve anlamı bir şey yapmaktır.

  Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Diğer bir deyişle, girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışandır. Dolayısı ile girişimcilik için fikir üretmek, yenilik üretmek ya da bir geliştirme yapmak gerekmektedir. Bu da Türk toplumunda fazlası ile vardır. Çoğu zaman fikir üretmek aşamasında kalsa da. Ama bu sadece ilk aşamadır ve diğer aşamalara geçememekte üstümüze yoktur.
  Girişimcilik de, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır. Bu yüzdendir ki hem şirket açma süreci, hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır.

  Girişimcilik tanımında yenilik vardır ve bu yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleşimini ifade eder, bir diğer deyişle:
   yeni bir malın yada servisin üretimi,
   yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi,
   yeni bir pazarın oluşturulması,
   yeni bir hammadde kaynağının bulunması ve
   endüstrinin yeniden yapılandırılması yeniliktir.
  Eski ve/veya yeni, büyük ve/veya küçük, yavaş ve/veya hızlı büyüyen, özel ve/veya kamu şirket ve örgütlerinin başında görevde olan yöneticiler (şirket sahibi olabilir yada maaş alan profesyonel yönetici olabilir) veya örgüt çalışanları yenilikler yaptıkları zaman girişimci düşünce tarzı ve davranışı göstermiş olurlar.

  Bunların dışında bir yöntemle girişimci olunamaz mı? Elbette ki olunabilir. Eskiden beri yapılan bir işi daha kaliteli, daha hızlı veya daha ucuza yapmak da girişimciliktir. Gerçi bunlarda da bir yenilik yaratma söz konusudur. Daha ucuza yapabiliyorsanız yeni bir know-how, daha kaliteli yapabiliyorsanız yeni bir standart, daha hızlı yapabiliyorsanız yeni bir süreç üretebilmişsiniz demektir. Evet bu da girişimcilik olarak değerlendirilebilir.
  GİRİŞİMCİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ:Hızlı düşünme, belirsizlik altında hızlı karar alma, kararlı ve azimli olma, güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, çok yönlü düşünebilen, yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan, iyi iletişim kuran, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı. Bir girişimcide bu özelliklerin büyük kısmı rahatlıkla gözlemlenebilir. Ama girişimcilik için sadece fikir üretebilmek yeterli değildir. Örnek olarak Zeka-Akıl ve Zeki-Akıllı arasındaki ilişki gösterilebilir.

  YANLIŞ İNANIŞLAR/MİTLER

  Toplumda genel kabul gören girişimciliğe dair bazı inanışlar vardır ve bunların birçoğu gerçeği yansıtmaz.

  Yanlış İnanış: Girişimci doğulur, sonradan olunmaz.
  Açıklama: Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Ayrıca, girişimciliğin temelinde olan birçok yetenek, bilgi, tecrübe ve ilişki ağını yıllar içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür. Sahip olınması gereken en önemli değer özgüven ve takım çalışmasıdır. Mutlaka başaracağım diyebilmeli ve aynı fikir ve duyguları paylaşan iş ortakları ve/veya takım arkadaşları ile destekletilmelidir.

  Yanlış İnanışermaye yeni iş için en önemli girdidir.
  Açıklama: Eğer yetenek ve/veya yeni fikir var ise zor da olsa sermaye bulunabilir, oysa sermaye ile yetenek ve/veya yeni fikir bulunamaz. Sermaye sadece bir araçtır. Kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum Zira ben işimi Sıfır Sermaye ile kurdum.. Leasing yapmadım, banka kredisi veya borç almadım. Sadece işimi kurarken bir yandan da satış yapmaya çalıştım. Ve yaptığım ilk satışlarla şirket kuruluş masrafları ve ofis kuruluş masraflarını karşıladım. İlk aldığım iş de yurt dışından bir yazılım işiydi.

  Yanlış İnanış:Herkes yeni bir iş kurabilir.
  Açıklama: İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır. Girişimci için önemli olan fikrin başarılı şekilde ticarileşmesini ve/veya toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak ve geliştirmektir.

  Yanlış İnanış:Girişimciler kumarbazdır.
  Açıklama: Başarılı girişimciler tüm riskleri dikkatlice hesaplayanlardır. Ülkemizde önümüzü görmek ne kadar zor olsada, girişimcilerin risk analizi yapmaları gerekmektedir. En önemli riskiniz zamandır. Çünkü zaman en değerli şeydir. Haberleşmenin olmadığı dönemlerde birçok buluş dünyanın dörtbir köşesinde hemen hemen aynı zamanlarda gerçekleşetirilmiştir. Unutmayın ki sizin düşündüğünüzü başkaları da düşünüyor. Elinizi çabuk tutmalısınız

  Yanlış İnanış:Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır.
  Açıklama: Yaş bir sınır değildir. Ama şurası bir gerçek ki gerektiğinde hayat standartından fedakarlık edemeyecek birisinin girişimci olabilmesi daha zor olabilir. Hayat standartı da yaşlandıkça vazgeçilmesi zorlaşan bir şey olduğundan girişimciliğin yaşla dolaylı da olsa bir bağlantısı var. Genel ortalama 30'lu yaşlar olmakla birlikte 60'lı yaşlarında başarılı olan birçok girişimci vardır.

  Yanlış İnanış:Başarılı girişimci, iyi okul performansı gösterir.
  Açıklama: Girişimcilik yaratıcılık, motivasyon, bütünsellik, liderlik, takım kurma, analitik yetenek ve belirsizliklere ve zorluklarla başa çıkma yeteneklerinin karışımıdır. Dolayısıyla sadece okul performansı girişimcilik için gösterge olamaz. Hele hele, Lise birincilerinin üniversite sınavını kazanamadığı, üniversite birincilerinin iş bulamadığı bir ülkede, eğitim girişimcilik için hiç sağlıklı bir gösterge olamaz.
+ Yorum Gönder


girişimcilerin ekonomik hayattaki fonksiyonları,  girişimciliğin ekonomik hayattaki önemi,  girişimcinin ekonomik hayattaki fonksiyonları,  girişimciliğin fonksiyonları,  girişimcilerin ekonomik hayattakifonksiyonları,  girişimciliğin fonksiyonları nelerdir