+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda demokrasi nedir kaça ayrılır kısa ve öz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  demokrasi nedir kaça ayrılır kısa ve öz
  demokrasi nedir kaça ayrılır kısa ve öz seklinde paylaşmanızı istiyorum. Demokrasi konusunda çok acil bilgiye ihtiyacım var demokrasi ile yönetilen ülkelerin özellikleri nasıldır bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  demokrasi nedir kaça ayrılır kısa ve öz


  Demokrasi nedir kaça ayrılır kısa ve öz hakkında bilgi


  A – KAVRAMLAR
  1-DEVLET NEDİR?
  Bir vatan üzerinde yaşayan insan topluluğunun beraber ve bir düzen içerisinde yaşamak amacıyla kurduğu örgütlenmeye devlet denir.
  2-DEVLETİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR NELERDİR?
  Vatan, millet ve egemen kuvvettir.
  3-DEVLETİN TEMEL AMACI NEDİR?
  Türk ulusunun bağımsızlığını,bütünlüğünü korumak.-Cumhuriyet ve
  demokrasiyi korumak.-Toplumun huzur ve refahını sağlamak.-Kişilerin temel hak ve
  özgürlüklerini korumak.-Vatandaşların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları
  hazırlamak
  4-DEVLET GÖREVLERİNİ HANGİ ORGANLAR ELİYLE YERİNE GETİRMEKTEDİR?
  Devlet görevlerini; yasama, yürütme ve yargı organlarıyla yerine getirmektedir.
  5-DEVLETİN VATANDAŞA KARŞI GÖREVLERİ NELERDİR?
  Ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak
  Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini sağlamak
  İnsanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır.
  6-HANGİ HAKKIMIZ OLMADIĞI SÜRECE DİĞER HAKLARIN BİR ÖNEMİ YOKTUR?
  Yaşam hakkımız elimizden alındığı takdirde diğer haklar kendiliğinden yok olur.
  7-DEVLET ÇEŞTLERİ NELERDİR?
  Oligarşık devlet-Monarşık devlet-Teokratik devlet- Demokratik Devlet
  8-EGEMENLİĞİN TEK BİR KİŞİDE OLDUĞU DEVLETLER NASIL DEVLETLERDİR?
  Monarşık devletler
  9-TANRI BUYRUKLARI VE DİN KURALLARINA GÖRE YÖNETİLEN DEVLETLERE NE AD VERİLİR?
  Teokratik devlet
  10- DEMOKRASİ NEYE DENİR?
  Halkın kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.
  Demokrasi :Halkın halk için halk tarafından yönetilmesidir. Kısaca halkın kendi kendini yönetmesidir.
  11-DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ NELERDİR?
  Milli egemenlik, Hürriyet, Eşitlik, Siyasi partiler
  Milli Egemenlik:Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
  Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapmak,
  Eşitlik; Hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olması
  Siyasi Partiler: Ülke sorunlarının çözüm yollarını paylaşan kişilerin siyasi bir parti kurabilmeleridir.
  12- UYGULANIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN DEMOKRASI KAÇA AYRILIR?
  DOĞRUDAN DEMOKRASI:Halkın egemenliğini aracısız kullanmasıdır.
  YARI DOĞRUDAN DEMOKRASI:Halk, seçimle kendi yöneticilerini seçer.Seçilen yöneticiler zaman zaman bazı konularda halka danışırlar örnek:Refarandum
  TEMSİLİ DEMOKRASİ:Egemenliğin kullanılması,millet tarafından,genel oyla seçilen temsilcilere belirliBir süre için devredilmesidir.
  13-MİLLETVEKİLİ KİMDİR? T.B.M.M. KAÇ MİLLETVE¬KİLİ VARDIR?
  Millet tarafından seçilip millet adına görev yapan kişidir. Başka bir deyişle millet egemenliğini halk adına kullanır. T.B.M.M. de 550 milletvekili görev yapar.
  14-DEMOKRASİLERDE HÜRRİYET KAÇA AYRILIR?
  Demokrasilerde hürriyet ikiye ayrılır:
  Kamu hürriyetleri: insanların insanca yaşa¬yabilmesi için sağlanan hürriyetlerdir.
  Siyasî hürriyetler: Seçme, seçilme, parti kurma, siyasî faaliyetlerde bulunma hakkıdır.
  15-HÜRRİYET NE ANLAMA GELİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAYINIZ
  Hürriyet; kişilerin kendi hak ve hürriyetlerini başkalarına zarar vermeden kullanabilme özgürlüğüdür. Ör: Herkesin müzik dinleme özgürlüğü vardır ama gece yarısı müziğin sesini açarak başkalarını rahatsız etmeye hakkı yoktur.
  16-DEMOKRASİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
  Demokrasi, insan onuruna yakışan bir yönetim biçimidir. İnsanın düşünüp üretebilmesine imkân sağlar. Dolayısıyla gelişmeye, ilerlemeye açık bir sistemdir.
  17-TÜRKİYE'DE UYGULANAN DEMOKRASİ ÇEŞİDİNİ AÇIKLAYINIZ.
  Ülkemizde temsili demokrasi uygulanmakta¬dır. Halk kendi seçtiği temsilciler tarafından yöne¬tilmektedir.
  18-SİYASİ PARTİLER NİÇİN KURULUR? CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURULAN İLK SİYASİ PARTİ HANGݬSİDİR?
  Demokratik yönetimlerde aynı düşünceleri taşıyan kişiler ayrı ayrı gruplar oluşturarak siyasi partileri oluştururlar. Bizde de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra T.B.M.M.'nde gruplaşmalar oluşunca Mustafa Kemal artık siyasî partilerin kurulma za¬manı geldiğine inanarak kendisi öncülük etmiş ve Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur.
  19-MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HA¬YATA GEÇİŞ DENEMELERİ NİÇİN BAŞARISIZ OL¬MUŞTUR? NE ZAMAN ÇOK PARTİLİ HAYATA GE¬ÇİLMİŞTİR?
  Mustafa Kemal döneminde kurulan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası amaçlarından sapıp Mustafa Kemal ve kurduğu Cumhuriyete karşı tehlikeli olmaya başlayınca kapatılmışlardır. 1945 yılında çok partili hayata geçilmiştir.
  20-DEMOKRASİ İLE MONARŞİ (TEK KİŞİ YÖNETİMİ) YÖNETİMİNİ KARŞILAŞTIRINIZ.
  Monarşi yönetiminde (Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi) insanlar özgür ve eşit değildir, Yöneticiler seçimle iktidara gelmez, egemenlik bir kişiye aittir. O ne isterse o olur. Yetkileri sınırsız¬dır. Oysa demokraside, insanlar özgür ve kanun önünde eşittir. Yöneticiler vatandaşların oyuyla başa geçer, egemenlik millete aittir. Anayasaya bağlı olarak devlet yönetilir.
  21-CUMHURİYET DÖNEMİNDE İLK KURULAN SİYASİ PARTİ HANGİSİDİR?
  Kurulan ilk parti Halk Fırkası(Partisi) olmuştur.
  22-DEMOKRASİLERDE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRI NEREYE KADARDIR?
  Bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.
  23-DEMOKRASİLERDE EGEMENLİĞİN KAYNAĞI NEDİR?
  Halk tır.
  24-ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ TANIMINI YAPINIZ?
  İnsanın istediği her şeyi başkasına zarar vermeden yapabilmesidir.
  25- SİZCE DEMOKRASİ NERELERDE ÖĞRENİLEBİLİR?
  Bizler yurttaş olarak hak ve görevlerimizi iyi bilip ona göre davranmalıyız bu hak ve görevlerimizi ancak eğitim yoluyla kazanılabilir.Demokrasi eğitimi ailede başlar.Ör:Ailede bir karar alınırken ortak kararlar alınmalıdır.Demokrasi eğitiminin devamı okulda kazanılır ve yaşamda uygulama fırsatı bulunur. Ör:sınıfta başkan seçimi ve eğitsel kol seçimleri demokrasi örnekleridir.Demokrasi, iyi eğitilmiş bilinçli bireyler ister. Çünkü demokrasi hoşgörü,sabır ve anlayış ister ve bireylerin bu iyi davranışları kazanmasıda eğitimle olur.
  26- DEMOKRASİLERDE HANGİ HÜRRİYETLERDE SI¬NIRLAMA YOKTUR?
  Düşünce ve kanaat hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinde sınırlama yoktur.
  27-HALKIN YÖNETİME KATILARAK DEĞİLDE,SEÇTİĞİ KİŞİLERİ MECLİSE GÖNDEREREK KENDİSİNİ TEMSİL ETTİRMESİ HANGİ ÇEŞİT DEMOKRASİDİR?
  Temsili demokrasi
  28- VATANDAŞLARIMIZIN HAK VE HÜRRİYETLERİ NE İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR?
  Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ile gü¬vence altına alınmıştır.

  29- ÜLKEMİZDE HANGİ TÜR SEÇİM SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR?
  Genel oy prensibine dayalı--- kapalı oy ---Açık sayım
  30-ANAYASA NEYE DENİR?
  Devletin yönetim şeklini kişilerin haklarını ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten en genel hukuk kurallarıdır.
  Anayasa: Bir devletin işleyişini, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini belirten temel kanundur.
  31-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARI HANGİLERİDİR?
  -1921 Anayasası (Teşkilât-ı Esâsiye)
  -1924 Anayasası
  -1961 Anayasası
  -1982 Anayasası
  32-ANAYASAMIZIN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER NE¬LERDİR?
  Anayasamızın dayandığı temel ilkelerden biri Atatürk milliyetçiliğine diğeri ise Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılıktır
  33-YENİ BİR ANAYASA HANGİ SEBEPLER SONUCU HAZIRLANIR?
  Mevcut anayasa toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz., toplumda huzuru sağlayamaz ise yeni bir anayasa hazırlanır.
  34-ANAYASANIN DİĞER YASALARDAN FARKLAR NELERDİR?
  1.Anayasanın değiştirilmesi referandum (halk oylaması) ile mümkündür.Diğer kanunlar ise TBMM tarafından hazırlanır.
  2.Anayasa temel kanun olduğu için diğer yasalar ona aykırı olamaz.
  3.Diğer yasalar anayasanın ayrıntılarıdır.
  35-ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMEZ HÜKÜMLERİ HANGİLERİDİR?
  Madde 1-Devletin şekli
  Madde 2-Cumhuriyetin nitelikleri
  Madde 3-Bölünmez bütünlüğü, dili, bayrağı, başkenti, millî marşı.
  1.madde: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
  2.madde:Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
  3.madde:Türkiye Devletinin;
  Dili Türkçedir.
  Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Marşı İstiklal marşıdır.
  Başkenti Ankaradır.
  36-EN SON ANAYASAMIZ KAÇ YILINDA KABUL EDİLMİŞTİR?
  7 kasım 1982
  37-VATANDAŞ KİME DENİR?
  Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilerdir.
  38-VATANDAŞ OLMA HAK VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  Seçme ve seçilme hakları
  Vergi vermek
  Kanun ve kurallara uymak
  Askerlik yapmamak
  39-KAMU NEYE DENİR?
  Bir ülkede yaşayan insanların tümüdür.
  40-KAMUOYU NEYE DENİR?
  Her hangi bir konu üzerinde halkın benimsediği genel düşünce ve ortak kanaattir.
  41-KAMUOYUNU OLUŞTURAN ETKENLER NELERDİR?
  İletişim araçları (Radyo, televizyon, bilgisayar, internet, telefon, faks, elektronik posta / e-mail), gazete, dergi, kitap gibi yayınlar, sivil toplum örgütleri (vakıflar, dernekler vb.)
  42-KAMUOYUNUN YARARLARI NELERDİR?
  1.Demokratik toplumların varlıklarını sürdürmesini sağlar.Toplumu ilgilendiren meselelerle ilgili olarak çok sesli bir ortam oluşturur ve halkın düşüncelerinin yöneticilerce duyulması sağlar.
  2.Dayanışma oluşturarak halkın sorunlarının birlik beraberlik içinde çözümünü sağlar.
  3.Toplumun ihtiyaçlarını karşılar.
  4.Bazı meseleler ortaya çıkmadan veya büyümeden çözüme kavuşturulur.
  43-KAMUOYUNUN OLUŞMASINDA DEMOKRASİNİN ÖNEMİ NEDİR?
  Demokrasi hür düşünce ortamını oluşturur. Bu insanların düşüncelerini ifade edebilmeleri demektir. Kamuoyu da bu çok seslilik sonucu oluşur.
  44-KAMUOYUNUN TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?
  Demokratik toplumlarda egemen olan halktır.Halkın her alandaki düşünceleri önemlidir.Kamuoyu yöneticileri toplum meseleleri üzerinde duyarlı yapar.Ülkenin pek çok sorunu oluşturulan kamuoyu sonucunda halledilir.
  45-ATATÜRK, KURTULUŞ SAVAŞI’NDA TÜRK MİLLETİNİN VE DÜNYA KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA NELER YAPMIŞTIR?
  Anadolu Ajansı’nı kurdurmuş, Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’ni açtırmıştır.
  46-SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ NEYE DENİR?
  Devletin müdahalesi dışında kalmış ve bireylerin kendi kendilerini yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır. Sendika, vakıf, dernek gibi.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Demokrasi olan ülkelerde özgürlükte vardır. İnsanlar istedikleri gibi düşünmeye ve istediklerini uygulama hakkına sahiptirler. Demokrasi ile yönetilen ülkeler her zaman gelişmeye açık olmuş ülkelerdir. Demokratik ülkelerde halk yönetime katılmaktadır.
+ Yorum Gönder


demokrasi kaça ayrılır,  temsili demokrasi nedir kaça ayrılır,  temsili demokrasi kaca ayrilir,  demokratik siyasal sistemler kaça ayrılır,  demokrasi nedir kaça ayrılır,  demokrasiyi meydana getiren unsurlar nelerdir