+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yerleşme Ve seyahat Özgürlüğü Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Yerleşme Ve seyahat Özgürlüğü Nedir
  Yerleşme Ve seyahat Özgürlüğü Nedir bana bilgi verebilir misiniz? Yerleşme ve seyahat için izin alınması gerekir mi bir insanın yerleşeceği yeri seçmek gibi özgürlüğü yok mudur bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Yerleşme Ve seyahat Özgürlüğü Nedir

  Yerleşme Ve seyahat Özgürlüğü Hakkında Bilgi

  Kişinin istediği yerleşim yerine yerleşebilme, istediği yerleri gezebilme ve dolaşma özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu özgürlük;
  • Suç işlenmesini önlemek
  • Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
  • Sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak
  • Toplumun ortak mallarını korumak gibi sebeplerden dolayı sınırlandırılabilir.

  5-

  Sosyal Devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayıştır.[1]
  Sosyal Devlet anlayışı Türk anayasa hukukuna 1961 Anayasası ile birlikte “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlığı altında sayılan temel bir unsur olarak girmiştir:

  * MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  Aynı nitelik 1982 Anayasası’nda da aynen tekrar edilmiştir:

  * MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  Anayasa Mahkemesi’nin 16-27 Eylül 1967 tarih ve K.1967/29 sayılı Kararında Sosyal Devlet kavramı şöyle açıklanır:
  “(Sosyal devlet) … ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir.” [2]
  Yine Anayasa Mahkemesi bir başka kararında Sosyal Devlet kavramının şöyle anlaşılması gerektiğini belirtir:
  “Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. (…) Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir.”
 3. Ziyaretçi
  yerleşme ve seyahat hakları ödevimdi ödevime yardımcı oldunuz sağolun
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  İnsanlar kendi ülkelerinde istedikleri gibi gezinme ve istedikleri yere yerleşmek gibi özgürlüğü bulunmaktadır. İnsanın istediği gibi hareket etmesi suç işlemeye eğimli kişilerin suç işlemesine neden olacağı için belli yasalar ile sınırlanmıştır. İnsanlar başka ülkelere gidecekleri zaman belli izinleri hem kendi ülkelerinden hemde gidecekleri devletlerden almaları gerekmektedir.

+ Yorum Gönder


yerleşim ve seyahat özgürlüğü hakkında maddeler kötü