+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprağın Geçirgenliği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprağın Geçirgenliği Hakkında Bilgi
  Toprağın Geçirgenliği Hakkında Bilgi vermenizi istiyorum. Umarım bana yardımcı olursunuz 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Toprağın Geçirgenliği Hakkında Bilgi  Toprağın Geçirgenliği nelerdir Hakkında Bilgi
  Toprağın rengi, toprak oluşumu ve gelişimindeki genetik olayların önemli sonuçlarından biridir. Toprakların tanımlanmasında çok önemli bilgiler toprağın renginden faydalanılarak öğrenilir ve açıklanır.

  Toprağa renk veren başlıca maddeler;
  (1) Demir bileşikleri
  (2) Manganez bileşikleri
  (3) Organik madde olarak sıralanmaktadır. Ayrıca toprakta ayrış¬mamış durumda bulunan renkli mineraller de toprak rengini etkileyebi¬lirler.

  Demir bileşikleri oluştukları ortamın nemliliğine ve reaksiyonuna göre çeşitli renklerde bulunurlar). Üç değerli demir hidroksitler pas esmeri veya sarımsı kahveden sarımsı kırmızıya kadar renklerdedir
  İki değerli demir oksitlerinin bulunduğu toprak zonlarının rengi ıslaklığın şiddetine bağlı olarak yeşil, yeşilimsi mavi ve bozumsu renklerdedir.
  Tropik bölgelerin topraklarında sıcak ve nemli ortamda hızla hidro¬!ize uğrayan demir bileşikleri zamanla su kaybederek hematit'i oluştururlar. Hematit Akdeniz iklimi etkisinde gelişen topraklara ve tro¬pik bölge topraklarına koyu kırmızı (kan kırmızısı) tonlarında renk verir.

  Topraktaki organik madde, özellikle kolloid organik madde olarak humus, toprak rengini çok etkiler. Humusun karıştığı en üst toprak esmer renklidir. Bu esmer renk humusun ve toprağın özelliklerine ve ka¬rışım oranlarına göre değişiklik gösterir.
  Toprağa renk veren diğer bir bileşik ise mangan bileşikleridir. Man¬gan bileşikleri daima siyah renk verirler.
  Toprağın rengi renk veren maddenin cinsine ve miktarına olduğu kadar, toprağın tane yapısına ve nem oranına da bağlıdır. Aynı miktar¬da renkli madde kum topraklarını daha koyu, kil topraklarını daha açık gösterir. Kum tanelerinin boyutlarının iriliği nedeni ile kum toprakla¬rında yüzey daha azdır. Buna karşılık kil taneleri çok küçük boyutlu¬durlar. Kil toprak-larının yüzeyi kum topraklarından daha fazladır. Bu nedenle aynı miktar renk maddesi yüzeyi daha az olan kum toprağını kil toprağından daha koyu renkte gösterir.
  Toprağın nemli oluşu rengi daha koyu gösterir. Nemli topraklar ışığı kuru topraklardan daha az yansıtırlar Toprak renginin hava kurusu durumda iken tanımlanması gerekir. Çeşitli nem oranlarına sahip topraklarda renk tanımlaması yapmak yanlış değerlendirmelere yol açar.
  Toprağın rengi toprakların genetik oluşum ve gelişim horizonlarına bağlı olarak değişir. Toprak kesitinde yukarıdan aşağı sıralanan toprak horizonlarının herbirinin rengi diğerinden farklıdır. Bu renk farkları ara¬zide toprağın incelenmesi ve genetik gelişim durumunun belirlenmesinde en önemli bilgiyi verirler .

  Toprak içinde suyun kolayca sızabilmesi veya sızmanın bazı güçlük¬lerle karşılaşıp engellenmesi toprağın geçirgenliği (süzekliği) adı altın¬da incelenir. Toprak gözenekleri (primer gözenekler) suyun sızabildiği veya hareket edebildiği boşluk sisteminin önemli bir kısmını oluşturur¬lar. Toprağın çatlak sistemi, toprak hayvancıklarının yuvaları ve yolla¬rı, çürüyen bitki köklerinin yerlerinde k/alan kanallar (sekonder gözenek¬ler ) orman topraklarında suyun derinlere kadar hızla ulaşmasını sağla¬yan ve gözeneklerle bir arada işleyen kapsamlı bir sızıntı sistemini mey¬dana getirirler Genel olarak toprağın geçirgenliği toprağın tü¬rüne, organik madde miktarına, gözenekliliğine ve gözeneklerin iriliğine ve iç yapısına (strüktür) Üst toprağın daha kumlu, organik maddece zengin, iri gözenekli ve kırıntılı iç yapıda oluşu toprağın geçirgenliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır. Buna karşılık alt topra¬ğın sıkı oturması, daha killi oluşu ve gözeneklerinin inceliği, iç yapı ele¬manlarının iriliği, organik maddenin azlığı geçirgenliği önemli derecede azaltmaktadır. Orman topraklarında toprak üstündeki ölü örtünün bulu¬nuşu ve organik maddenin toprağa karışmış topra¬ğın geçirgenliği bakımından çok önemlidir. Aynı şekilde toprak içindeki kanallar ve tüneller ile çatlak sistemi de (toprağın sekonder gözenekIeri )¬ alt toprağın geçirgenliği üzerinde önemle etki yap¬maktadırlar. Bu nedenle orman topraklarının işlenmesi ve alt toprağın sekonder gözeneklerinin bozulması çok tehlikeli sonuçlar verebilir. Özellik¬le yüzeysel akışın ve toprak taşınmasının (erozyon) söz konusu olduğu yerlerde toprağın geçirgenliği ayrıca üzerinde durulması gereken özellik¬lerden biridir. Toprakların geçirgenliğinin ana kaya özelliklerine göre de değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır
+ Yorum Gönder


toprağın geçirgenliği