+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda çözelti nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çözelti nedir özellikleri nelerdir
  Çözelti nedir? çözelti ile ilgili a dan z ye bilgi varsa paylaşır mısınız?. bunun dışında çözelti nasıl bir maddedir yani saf mı yoksa saf değil mi . bunun dışın da çözelti ne gibi maddelerden oluşmaktadır yazabilir misiniz. şimdiden teşekkür ederim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  çözelti nedir hakkında bilgi
  zelti-nedir.jpg

  Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir.

  Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

  Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.

  Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.

  Çözücü Çözünen Örnek

  Sıvı Katı Su+Şeker
  Gaz Gaz Su+CO2
  Katı Katı Alaşımlar

  Çözeltiler çözünmenin şekline göre ikiye ayrılır;

  a. İyonlu çözeltiler

  Çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir.

  Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler hareketli iyon bulundurdukları için elektrik akımını iletirler.

  b. Moleküllü çözeltiler

  Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. Şekerin suda çözünmesi bu çözeltilere örnek olarak verilebilir. Bu çözeltiler elektrik akımını iletmezler.

  Çözeltiler kendi aralarında üçe ayrılırlar;

  a. Doygun çözelti

  Çözebileceği maksimum maddeyi çözmüş olan çözeltiye denir.

  b. Doymamış çözelti

  Çözebileceği kadar maddeyi çözmemiş olan çözeltiye denir.

  c. Aşırı doymuş çözelti

  Bazı durumlarda çözeltinin derişikliği doygunluk sınırını aşabilir. Bu gibi çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler denir. Bu çözeltiler oldukça kararsızdır. Küçük bir etki ile fazlalıklar çöker ve doygun bir çözelti elde edilir.

  Çözeltiler çözünenin miktarına göre ikiye ayrılırlar;

  a. Derişik çözelti

  Belli bir miktar çözücüde, fazla miktarda çözünen içeren çözeltilere derişik çözelti denir.

  b. Seyreltik çözelti

  Belli bir miktar çözücüde, az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir.

  ÇÖZÜNÜRLÜK NEDİR?

  Belli bir sıcaklıkta 100 gram çözücüde gram olarak çözünebilen maksimum madde miktarına ÇÖZÜNÜRLÜK denir. Çözgen H2O olduğunda 100 gram yerine 100 ml değeri ile de karşılaşabilirsiniz.

  Örneğin,25 °C’de KNO3′ün çözünürlüğü,

  (60 gram/100 ml su’dur). Yani 25 °C’de 100 ml su en fazla 60 gram KNO3 çözebilir.

  Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler;
  ■Çözücü cinsi
  ■Çözünenin cinsi
  ■Sıcaklık
  ■Basınç
  ■Ortak iyon

  ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNENİN CİNSİ

  Genel manada polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür.

  Örneğin; NaCl tuzu suda çok iyi çözünürken, karbon tetra klorür (CCl4) sıvısında çözünmez.

  I2 molekülleri ise suda çözünmezken, CCl4′te iyi çözünür.

  SICAKLIK

  Sıcaklık değişimi çözünürlüğü değiştirir. Katıların sıvı içerisindeki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça azalır.

  BASINÇ

  Katıların çözünürlüğü basınç ile değişmez. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü ise basınç arttıkça artar.

  ORTAK İYON

  Herhangi bir katının ortak iyon bulunduran çözeltideki çözünürlüğü saf çözücüdeki çözünürlüğünden daima daha küçüktür.

  DERİŞİM (KONSANTRASYON)

  Bir çözeltide birim hacimdeki çözünmüş olan çözünen miktarına derişim (konsantrasyon) denir.

  Belli başlı derişim birimleri; yüzde derişim, molar derişim (molarite), normal derişim (normalite) dir.

  Yüzde Konsantrasyon

  100 gram çözeltideki (çözücü + çözünen) çözünmüş olan madde miktarına yüzde konsantrasyon denir.

  Örneğin; 80 gram su içerisinde 20 gram şeker çözülerek hazırlanan çözelti %20′lik bir çözeltidir.

  MOLARİTE: (Molar Konsantrasyon)

  1 lt. çözeltide çözünmüş olan maddenin mol miktarına molarite denir.

  M : Molarite

  n : Mol sayısı

  V : Hacim (litre)

  NORMALİTE (Normal Konsantrasyon)

  1 lt de çözünmüş eşdeğer gram sayısına denir.

  Kısaca Normalite = Molarite x Tesir Değerliği N = Mx TD ile bulunur.

  Tesir değerligi asit ya da bazın değerliğine tuzun ise + yük toplamına eşittir.

  ÇÖZELTİLER ARASI REAKSİYONLAR

  (Denklemli molarite problemleri)

  İyon içeren iki çözelti karıştırıldığında bazen çökelme olmaz, bazende iyonlar suda az çözünen bir katı oluşturuyorsa bir çökelme olur. Yani iyonlar arasında bir tepkime gerçekleşir.

  1A grubunun tuzları ve yapısında NO3- iyonu bulunduran tuzlar suda çok iyi çözünür. Diger tuzlar için bir genelleme yapmak mümkün degildir.

  Örnegin : AgNO3 çözeltisi ile NaCl çözeltileri karıştırıldığında bir çökelme gözlenir. Burada iyonlar yeniden düzenlenerek AgCl ve NaNO3 bileşikleri oluştuğu düşünülebilir. NaNO3 suda çok iyi çözündüğüne göre çöken tuz AgCl’dir.

  İyon Denklemi: Ag+(aq) + Cl-(aq) –> AgCl(k)

  şeklinde olur.

  Karıştırılan iki çözeltiden biri asit çözeltisi, diğeri baz çözeltisi ise mutlaka nötürleşme tepkimesi olacaktır.

  Nötürleşme denklemi:

  H+ + OH = H2O şeklindedir.

  ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDiR?
  ■Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir.
  ■Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür.
  ■Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
  ■Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.

  Bütün bu değişmeler (Katı + Sıvı) çözeltileri için düşünülebilir. Bu değişme miktarları iyon derişimine bağlıdır.

  Aşağıda saf su ile tuzlu suyun ısıtılması sırasında zamanla sıcaklık değişim grafikleri verilmiştir.

  rafiklere dikkat edilirse kaynama sırasında saf suyun sıcaklığı sabit kalırken, tuzlu suyun sıcaklığı devamlı artmıştır.

  Alkol-su karışımının ısıtılması sırasında zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği çizilseydi aşağıdaki gibi olurdu.  Grafige göre;

  I bölgesinde alkol – su karışımı vardır. Zamanla karışımın sıcaklığı artmaktadır.

  II bölgesinde 78 °C’de alkol kaynamaktadır. Verilen ısı alkolün buharlaşması için kullanılır. Sıcaklık alkolün tamamı tükeninceye kadar sabit kalır.

  III bölgesinde yalnız su vardır. Suyun sıcaklığı zamanla artar.

  IV bölgesinde su 100 °C’de buharlaşmaktadır. Su tükeninceye kadar sıcaklık sabit kalır.

  -Saf maddelerin donma noktaları sabittir. Donma müddetince sıcaklık değişimi yoktur. Ancak çözeltilerin donma noktası çözünenin miktarına bağlı olarak değişir. Donma süresince sıcaklık düşer.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Çözelti bilindiği gibi bir çözünen ve bir de çözenden meydana gelen maddedir. bunun dışında bilindiği gibi çözeltiler de moleküller homojen olarak dağılmışlardır. ve son olarak çözeltiler doymuş doymamış ve aşırı doymuş olarak üçe ayrılırlar.
+ Yorum Gönder


çözelti nedir özellikleri nelerdir