+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Maddenin özellikleri ve ölçümü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Maddenin özellikleri ve ölçümü
  Maddenin özellikleri ve ölçümü 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Maddenin özellikleri ve ölçümü


  Maddenin özellikleri ve ölçümü hakkında bilgi
  Madde Nedir?
  Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey maddedir.
  Madde: Havada yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği
  olan her şey.
  Örnek: Beş duyu organımızla fark ettiğimiz ve
  tanıma uyan her şey. ( hava, su, duvar, kapı….)
  Madde dünya üzerindeki şartlara göre ( yani
  sıcaklık, basınç gibi ) farklı hallerde bulunabilirler.
  Katı Maddeler: Belirli bir hacmi ve şekli olan maddelerdir.
  ( kütük, kalas gibi )
  Sıvı Maddeler: Hacmi sabit iken şekli değişebilen
  maddelerdir. ( su, rakı, gül suyu )
  Gaz Maddeler: Hacmi de şekli de oynak olan maddelerdir.
  ( hava, karbondioksit, oksijen, metan …)
  Maddelerin ne kadar oynak olduğuna göre molekülleri
  ne kadar boşluk olduğu söylenebilir.
  Moleküller Arasındaki Bağlar
  arasındaki bağların ne kadar kuvvetli, aralarında

  Katı > Sıvı > Gaz
  Moleküller Arasındaki Boşluk
  Katı < Sıvı < Gaz
  Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara
  Fiziksel Olay denir.
  Fiziksel Özelikler
  Görülebilen Özellikler:
  Renk ve şekil
  Koku
  Tat
  Saydamlık
  Sertlik
  Pürüzlü olmak
  Ölçülebilen Özellikler:
  Hacim
  Kütle
  Öz kütle
  Erime ve Kaynama sıcaklığı
  Çözünürlük
  Esneklik
  Genleşme
  Elektrik ve ısı iletkenliği
  Not:
  Bir madde hem katı hem sıvı hem de gaz halinde
  bulunabilir.
  Maddelere bakıldığı zaman benzer birçok özelikleri
  olduğu görülür. Bunlara Maddelerin Ortak Özellikleri
  denir.
  Kütle: Maddenin miktarı
  Hacim: Havada kapladığı yer
  Eylemsizlik: Durumunu koruma istemesi
  Tanecikli Yapı: Bütün maddeler atom ve moleküllerden
  yapılmıştır.
  Boşluklu Yapı: Maddenin atom ve molekülleri
  arasında boşluklar vardır.
  Elektrikli Yapı: Bütün maddeler pozitif, negatif ve
  nötr yüklerden oluşur
  Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullandığımız
  özelliklere de Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
  denir.
  Öz kütle: Maddenin birim hacminin kütlesidir.
  Öz ağırlık: Maddenin birim hacminin ağırlığıdır.
  Erime ve kaynama sıcaklığı: Maddenin eridiği ve
  kaynadığı sıcaklıktır.
  Öz ısı: Maddenin 1 gramının sıcaklığı
  1 derece arttırmak için gereken ısıdır.
  Genleşme Katsayısı: Sıcaklık değişimine karşı
  gösterdikleri tepki
  Çözünürlük: Maddelerin belli bir sıcaklıktaki
  çözücüde ne kadar çözünebileceklerini gösterir
  Elektrik ve Isı İletkenliği: Maddeler cinsine göre
  elektriği ve ısıyı farklı iletirler.


  Ayırt Edici Özellikler


  Özellik Katı Sıvı Gaz
  Öz kütle………………………………Var Var Var
  Çözünürlük………………………….Var Var Var
  Erime Sıcaklığı………………….Var Yok Yok
  Donma Noktası………………….Yok Var Yok
  Kaynama Sıcaklığı…………….Yok Var Yok
  Yoğunlaşma Sıcak…………….Yok Yok Var
  Genleşme Katsayısı ………..Var Var Yok
  Erime Isısı…………………………Var Yok Yok
  Isı İletkenliği…………………..Var Var Yok
  Not:
  Ortak Özellikler:
  * Madde miktarına bağlıdır
  * Maddenin türü hakkında bilgi vermez.
  Ayırt Edici Özellikler:
  * Madde miktarına bağlı değildir.
  * Sıcaklık ve basınca bağlıdır.
  * Ölçülmesi zordur.
  * Kimyasal özelliklerin tamamı ayırt edicidir.


  FİZİK—9. SINIF Fizik Öğretmeni Ozan EREN


  MADDE VE ÖZELLLİKLERİ .:Eğlenceli Bilimin Merkezine Hoşgeldiniz:.


  MADDELERİN HACMİVE ÖLÇÜLMESİ
  Maddenin uzayda yani havada kapladığı yere Hacim
  denir. İki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez.
  Örneğin bir bardağa su konulduğunda bardağın
  içindeki hava, kabı terk eder. Madde tüm fiziksel
  hallerde belli bir hacme sahiptir. Katı ve sıvıların
  hacmi sabittir fakat gazların hacmi değişebilir. Bu
  yüzden güvenilir değildir.
  Hacim Ölçü Birimleri:
  Kilometreküp ( km3 )
  Hektometreküp ( hm3 )
  Dekametreküp ( dam3 )
  METREKÜP( m3 )
  Desimetreküp ( dm3 )
  Santimetreküp ( cm3 )
  Milimetreküp ( mm3 )
  Sıvı Ölçüleri:
  Sıvıların hacim ölçü birimi Litredir. 1 lt sıvının hacmi
  1 dm3 suyun hacmine eşittir.
  Kilolitre ( kl )
  Hektolitre ( hl )
  Dekalitre ( dal )
  LİTRE ( l )
  Desilitre ( dl )
  Santilitre ( cl )
  Mililitre ( ml )


  GEOMETRİK BİÇİMLİ CİSİMLERİN


  HACİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
  Geometrik biçimli cisimlerin hacimleri boyutları
  yardımıyla bulunabilir. Cisimlerin hacmi cismin eni,
  boyu ve yüksekliğine bağlıdır ve belli formüller
  aracılığıyla bulunur.
  GEOMETRİL OLMAYAN CİSİMLERİN HACMİNİN
  ÖLÇÜLMESİ
  1. Sıvıda Erimeyen Maddeler
  2. Kumun Hacmi
  Sıvıda Erimeyen Maddelerin Hacminin Ölçülmesi
  Sıvı içerisinde erimeyen maddelerin hacmi dereceli
  silindir aracılığıyla hesaplanır. Dereceli silindire
  belli bir seviyeye kadar su doldurulur ve madde içine
  bırakılır. Suyun son seviyesi ölçülür ve aradaki fark
  maddenin hacmini verir.
  Kumun Hacmini Ölçmek
  Kumun hacmini hesaplamak için bir dereceli silindire
  belli bir ölçüde su ikinci bir dereceli silindire de kum
  konulur. İki silindir üçüncü bir silindirde karıştırılır.
  Matematiksel olarak hesaplanan sonuç ile deney
  sonucu karşılaştırılarak kumun içindeki hava miktarı
  hesaplanır.
  Kütle Ve Ağırlık
  Madde miktarına kütle denir. Cismi hacmi ve şekli
  maddenin bulunduğu fiziksel halden etkilenirken,
  kütle etkilenmez. Sıcaklık ve basınç kütle miktarını
  değiştiremez. Polatlı’ da 1 kg gelen bir madde
  Türkiye’nin her yerinde 1 kg’ dır. Hatta Ay’da veya
  Mars’ta.
  Kütlenin Ölçülmesi
  Madde miktarı yani kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  Maddenin kütlesi yerçekimi ivmesine bağlı değildir.
  Not:
  * Hacim ölçü birimleri 1000’er 1000’er büyür ve
  1000’er 1000’er küçülür.
  Not:
  * Hacim ölçü birimleri 10’ar 10’ar büyür ve 10’ar
  10’ar küçülür.
  * 1 lt. = 1 dm3
  1 ml = 1 cm3
  V CİSİM = V SON – V SU
  V HAVA = V VARSAYILAN - V DENEY SONUCU
  V KUM = V KURU KUM - V HAVA
  FİZİK—9. SINIF Fizik Öğretmeni Ozan EREN
  MADDE VE ÖZELLLİKLERİ .:Eğlenceli Bilimin Merkezine Hoşgeldiniz:.
  Kütle ölçü birimleri 10’ar 10’ar büyür, 10’ar 10’ar
  küçülür.
  Kilogram ( kg )
  Hektogram ( hg )
  Dekagram ( dag )
  GRAM ( gr )
  Desigram ( dg )
  Santigram ( cg )
  Miligram ( mg )
  Eşit Kollu Terazi
  Madde miktarını ölçmek için kullanılan bir ölçüm
  aracıdır. Her iki tarafında eşit uzunlukta kollar
  bulunur.
  Kolların birinde ya da her ikisinde birden binici adı
  verilen küçük bir parça bulunabilir. Binicinin yer
  değiştirmesi ile daha hassas bir ölçüm yapılır.
  Ağırlık
  Bir cismin kütlesine yeryüzü tarafından etki eden
  çekim kuvvetidir. Ağırlık kütle gibi değeri sabit
  olan bir ölçüm değildir. Bulunduğunuz yere göre
  değişebilir. Ağırlığı ölçmek için dinamometre denilen
  araç kullanılır.
  1 kg’lık kütleye etki eden yerçekimi kuvveti yani
  ağırlığı yaklaşık 10 N ‘dur.
  Yer çekimi ivmeleri
  Dünya: 10
  Neptün: 11.9
  Jüpiter: 25.4
  Mars: 3.8
  Güneş: 279
  Kütle
  Eşit kollu terazi ile ölçülür
  Skalerdir
  Sabittir
  Ayırt edici değil
  Ağırlık
  Dinamometre ile ölçülür
  Vektöreldir
  Bulunduğu yere göre değişir
  Ayırt edici değil
  +4 OC ‘de 1dm3 saf suyun kütlesine 1 kg denir.
  +4 OC ‘de 1cm3 saf suyun kütlesine 1 gr denir.
  Kilogramdan daha büyük miktarları ölçmek
  için kental ve ton birimleri kullanılır.
  1 kental ( q ) = 100 kg
  1 ton ( t ) = 1000 kg
  * Her bir bölmenin kaç grama karşılık
  geldiği
  * Binicinin iki bölme arasındaki yer
  değiştirmesi
  * Binicinin bir bölme kayması
  * Ölçülebilecek en küçük kütle
  İfadelerinin hepsi terazinin
  duyarlılığını verir
  G = m.g G ( ağırlık ) m ( Kütle )
  g ( yer çekimi ivmesi )
  Formülü ile ağırlık hesaplanabilir.
  * Uzay boşluğunda, yerin merkezinde
  cisimler ağırlıksızdır.
  * Yeryüzünden uzaklaştığımızda ya da
  yerin merkezine doğru gittiğimizde
  ağırlık azalır
  * Ağırlık ekvatordan kutuplara doğru
  gidildikçe artar.
  * Cismin ağırlığı bulunduğu gezegene
+ Yorum Gönder


maddenin özellikleri ve ölçümü