+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir
  vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir


  Vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir hakkında bilgi  Vergiler devletlerin en önemli gelir kay nağıdır. Vergiler hükümetler tarafından yasaları ve kuralları uygulamak savunma hiz*metlerini yerine getirmek yollar okullar hastaneler yapmak ve genel olarak ülkeyi ya da yerel topluluğu yönetmek için yapılan harcamaları karşılamak üzere toplanır. Vergi ler doğrudan merkezi devlete ya da yerel yönetimlere ödenebilir.

  Günümüzde vergiler para ile ödenmekte dir. Ama geçmişte sık sık mal ya da hizmet olarak ödendiği de olurdu. Örneğin çiftçile rin ürünlerinin bir bölümünü devlete verme leri genel bir uygulamaydı. Öteki vergi yü kümlüleri birkaç haftalığına orduya katılabilir ya da yeni yol ve bina yapımında devlet için ücretsiz çalışabilirlerdi. Böylece vergilerini parayla değil hizmet ederek öderlerdi.

  Değişik ülkelerde insanların ödedikleri ver giler arasında oldukça büyük farklar vardır. 1980'lerin sonunda toplam vergi gelirleri İs*veç'te ulusal gelirin yaklaşık yüzde 45'ine ulaşmışken bu oran İngiltere'de yüzde 38 ABD'de yüzde 18 Japonya'da yüzde 26 Türkiye'de ise yüzde 15 olmuştur. Oranlar arasındaki bu büyük farklılığın nedeni devle tin mal ve hizmet sağlanmadaki payının ülke den ülkeye değişmesidir. Örneğin bazı ülke lerde devlet parasız eğitim sağlarken bazıla rında eğitim paralıdır. Ayrıca her devletin yaşlılara hastalara sakatlara ve işsizlere yap tığı ödemeler de farklıdır. Transfer ödemeleri olarak adlandırılan bu ödemelerle vergi yü kümlülerinden alınan paralar gereksinimi olan toplum üyelerine aktarılır.

  Bazı devletler eğitim ve sağlık hizmetlerini de içerecek biçimde tüm mal ve hizmetlerin sağlanmasını özel sektöre bırakmayı yeğler. Özel şirketler bu hizmetleri para karşılığında sağlar. Aynı zamanda hastalık ya da bir kaza sonucu tıbbi bakım için gerekli parayı ya da çalışılmayan sürede ücretlerin ödemesini sağ layan özel sigorta şirketleri de vardır. Çoğun lukla bu mallar hizmetler ve transfer ödeme leri devletin ve özel sektörün her ikisince de karşılanır. Böylece bir ülkede devlet okulları ile özel okullar ve devletten alınan emekli aylığı ile özel sektörden alınan emekli aylığı birlikte bulunabilmektedir.

  Vergilerin Kökeni ve Amaçları
  Vergi koymanın nedenleri zaman içinde de ğişmiştir. Eski dönemlerde halktan vergi almanın başlıca nedeni savaşların ve hüküm*darın giderlerini karşılamaktı. Ülkeler büyü yüp imparatorluklar geliştikçe yönetim ve denetim için de para gerekir oldu. Aynı dönemde yönetimler kamu yapılan da yap tırmaya başladılar. Bu yapıların bir bölümü yalnızca hükümdarın gücünü göstermekle kalmıyor dinsel bir anlam da taşıyordu. Bunların en iyi örneklerinden biri de Mısır Piramitleri'dir. Roma amfitiyatroları ve hamamları gibi başka bazı yapılar ise halkın kullanımına açıktı. Günümüzde vergi gelirle rinin genel olarak halkın yararlandığı hizmet lere harcanması olağan bir uygulamadır.

  Öte yandan hükümetler ulusal gelirin bi reyler arasında bölüşümü yani gelir dağılımı ile de ilgilidir. Vergileme ile sağlanan gelir bir grup insandan (genellikle varlıklılardan) bir başka gruba (genellikle geliri az olanlara) gelir aktarımında kullanılır. Yardıma gereksinimi olan insanlara yapılan ödemelerin ilk örneği İngiltere'de Kraliçe Elizabeth döneminde (1558–1603) çıkanları Yoksullara" Yardım Yasası'dır. Daha sonraları 1889'da ilk olarak Almanya bütün işçileri kapsayan bir emeklilik tasarısı hazırlamıştır.

  Vergilemenin bir başka amacı da "lüks" olarak değerlendirilen belirli mallar üzerine yüksek vergiler koyarak ek kaynak sağlamak*tır. Örneğin bazı ülkeler alkollü içkilerden ve sigaradan yüksek vergi alır. Sigara ve alkollü içki fiyatım yükselten bu vergiler aynı za manda insanların sağlığa zararlı bu malları daha az satın almasını sağlar. Ama bu tip vergilerden alım gücü yüksek olan varlıklı kişilerden çok yoksullar etkilenir.

  Verginin Kaynakları ve Toplanması
  Vergiler çok çeşitli kaynaklardan toplanabi lir. Bazı durumlarda toplanan vergilerle bu vergilerin kullanım yerleri arasında doğrudan bir bağ vardır. Örneğin ABD'nin bazı eyalet lerinde motorlu taşıtların benzin ve motorin gibi yakıtlarından alman vergiler yeni yolların yapımında kullanılmak üzere ayrılır ya da "tahsis" edilir. Türkiye'de de şirketler öde dikleri Kurumlar Vergisi'ne ek olarak bu verginin belirli bir yüzdesini Savunma Sanayi ini Destekleme Fonu için öderler. Bu fonda biriken kaynaklar savunma sanayisini geliştir mek için kullanılır. Ama vergiler genellikle merkezi bir fonda toplanır ve hükümet bu fonu uygun bulduğu biçimde dağıtır. Bazı ülkelerde verginin türüne ve tutarına ilişkin kararlar hükümet tarafından yılda bir kez bütçeyle birlikte açıklanır.

  Vergi miktarını belirlemek için temel alı nan gelir genel olarak vergi matrahı ya da yalnızca matrah olarak adlandırılır. Matraha göre vergilendirmenin en yaygın uygulama alanı maaş ücret ve kârları kapsayan kişi ve şirket gelirleridir. Gelirden alınan vergilerle sağlanan para miktarı ülkeden ülkeye değişir. Örneğin 1981'de kişisel gelir vergisinin top lam vergi gelirleri içindeki payı Yeni Zelanda' da yüzde 60 iken Fransa'da yüzde 15'in altın da kalmıştır.

  Birçok ülkede kişisel gelirin vergilendirile-bilmesi için belirli bir düzeye ulaşmış olması yani bireylerin belirli bir miktarın üzerinde gelir elde etmeleri gereklidir. Bu miktar kişinin ailesinin büyüklüğüne göre değişebil mektedir. Belirlenen miktarın üzerinde kalan gelirlerden vergi alınır ve genellikle bireyin geliri arttıkça daha fazla vergi ödemesini sağlayacak biçimde değişen oranlı bir vergi sistemi uygulanır. Böylece yıllık kazancı yük sek olan bir kişi gelirinin yansından çoğunu vergi olarak öderken düşük kazançlı biri yalnızca dörtte birini ödeyebilir. Bu sistem artan oranlı vergi sistemi olarak bilinir.
  Birçok ülkede servet de bir vergi matrahı dır. Servet üzerinden alınan vergiler çok çeşitli olmakla birlikte genel olarak bireyle rin malvarlıklarını vergilendirmeyi amaçlar. Bu vergi bir ev arsa antika eşyalar tahvil ve hisse senedi gibi değerli malları kapsayabilir.

  Servet vergisinin ilginç tarihi örneklerinden biri de İngiltere'de 1696–1851 arasında uygu lanan "Pencere Vergisi"dir. Buna göre evin de 10'dan fazla pencere bulunan kişiler vergi lendirilirdi. Bu nedenle bugün hâlâ bazı eski İngiliz evlerinde görüldüğü gibi pencereler tuğla ile örülmüştür. Türkiye'de de II. Dünya Savaşı sırasında 1942–44 arasında uygulanan Varlık Vergisi yalnız bir kez alınan olağanüs tü bir servet vergisidir. Savaş nedeniyle orta ya çıkan karaborsa ve stokçuluk toptancı tüccarların ve büyük çiftçilerin servetlerinde büyük artışlara neden olmuştu. Varlık Vergisi bu vergilendirilmemiş servetlerden vergi ala bilmek amacıyla çıkarıldı. Vergisini 30 gün içinde ödemeyen kişiler için tutuklanma ça lışma kamplarına gönderilme gibi cezalar öngörülmüştü.

  Servet aktanım da vergilendirilebilir. Ver gilendirilen bu servetin konusu değerli arma ğanlar ya da ana baba öldüğünde çocuklarına kalan para olabilir. Türkiye'de Veraset ve İntikal Vergisi miras üzerinden alınan vergile re bir örnektir.

  Bir başka servet vergisi türü de bir kişinin malvarlığındaki değer artışı üzerinden alınan vergidir. Örneğin çiftlik topraklarını konut yapımında kullanılmak üzere satan bir kimse toprak değerinin önemli ölçüde arttığım göre cektir. Bazı ülkelerde bu durumdaki kişi değer artışı üzerinden bir vergi öder. Türkiye' de yerel yönetimler yaptıkları hizmetler karşı lığında gayrimenkul değerlerindeki artışı ver gilendirmek amacıyla "şerefiye" denen bir vergi toplar. Bu vergiye çoğunlukla sermaye kazançları vergisi denir.

  Mal ve hizmetler de ayrı bir vergi konusu dur. Bunlardan alınan vergilere dolaylı vergi ler adı verilir. Bir kişinin gelirinden ya da bir şirketin kârından alınan vergiler doğrudan vergi toplayıcısına ödenirken satın alınan mallar üzerindeki vergiler daha sonra bunu vergi dairelerine aktaran dükkân ya da mağa za sahibine ödenir. Dolayısıyla bu vergi yal nızca söz konusu mal satın alındığında ödenir. Mal ve hizmetlerin satışı üzerinden alınan bu vergilere satış vergisi de denmektedir. Satış vergilerinde genellikle malın değerinin belirli bir yüzdesi kadar vergi fiyata eklenir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerde ve Türkiye'de uygulanan katma değer vergisi (KDV) dolaylı vergilerin en önemlilerindendir. Bir başka dolaylı vergi de tütün alkollü içkiler ve petrol gibi bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi'dir. Bu vergi türünde genellikle bir birim mal başına belirli bir miktar vergi konur.

  Mallar üzerinden alınan vergiler tarihte birçok kez toplumsal tedirginliklere neden olmuştur. Örneğin 18. yüzyılda Fransa'da tuzdan alınmaya başlanan vergi Fransız Devrimi'ni hazırlayan nedenlerden biriydi. Do laylı vergilere ilişkin bir başka önemli sorun da yöneticilerin yeterli geliri sağlamak için halkın satın almak zorunda olduğu malları vergilemeleridir. Herkesin kullanmak zorun da olduğu mallardan vergi almak zenginlerinkine oranla yoksulların gelirinin daha büyük bir bölümünü vergilendirmek demek tir. Bu tür vergiler azalan oranlı vergi etkisi yapar çünkü bu vergilerin gelir içindeki oranı gelir düzeyi yükseldikçe azalır. Bu da günümüzde geçerli olan vergi yükünün kişi lerin ödeme gücüyle orantılı olması yani eşitlik ilkesiyle çelişir.

  Uluslararası Ticaret ve Vergiler
  Ülkeler arasındaki ticaret de bir vergi konu sudur. Bu vergiler genellikle gümrük vergisi olarak adlandırılır. Gümrük vergisi bir ülke*ye dışarıdan getirilen mallardan alınan vergi dir. Bu vergiler yalnızca gelir sağlamak ama cıyla değil aynı zamanda ülke sanayisini yabancı mallara bir engel ya da bir gümrük duvarı koyarak dış rekabetten korumak için de kullanılır. Böylece dışarıdan alınan malla rın fiyatı yükseltilir ve tüketicilerin yerli malları yeğlemesi sağlanır.

  Hükümetin dışalıma koyduğu sınırlamalar korumacılık olarak bilinir. Bunun tersi yani ülkeler arasındaki ticarette hiçbir engel bu*lunmaması serbest ticarettir. Bazen bir grup ülke kendi arasında gümrük birliği oluşturur. Birlik içindeki ülkeler arala rındaki ticaretten vergi almaz ama başka ülkelerden alınan mallara ortak bir gümrük vergisi oranı uygular. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Batı Avrupa ülkeleri nin oluşturduğu bir gümrük birliğidir (bak. Avrupa Topluluklari). 1989'da ABD ve Ka nada da karşılıklı olarak gümrük vergilerini kaldırmaya ve bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaya karar verdiler. Gümrük vergileri ilk başlarda yalnızca hükümetlere gelir sağla mak amacıyla konmuştur. Bu amaç hâlâ önemlidir ama günümüzde ülke sanayisini dış rekabete karşı koruma kaygısı ön plana çıkmıştır.

  Gümrük vergileri ilk kez İngiltere'de Sak-sonlar döneminde uygulanmıştır. Önceleri gemi yükünün bir bölümü krala ayrılırdı. Daha sonra ödemelerini "gümrük vergisi" adı altında para ile yapmalarına izin verildi. Kral I. Edward'ın döneminde (1272–1307) bu sistem iyice yerleşti. Ortaçağda krallar borç aldıkları kişilere bu borcu karşılamak üzere gümrük vergilerini toplama yetkisi vermeye başladılar. Bu uygulama 1671'de günümüzdekilere benzer gümrük hizmetleri uygulama sını getiren II. Charles dönemine kadar sürdü.

  Bir gemi kamyon ya da uçak bir ülkeden bir başka ülkeye ulaştığında aracın sürücüsü getirdiği yükün bir listesini gümrük görevlile rine vermek zorundadır. Daha sonra malları bekleyen tüccarlar gümrük dairesine giderek borçları olan vergiyi öderler. İşlemler tamam landığında gümrük görevlisi malları inceler ve tüccara teslim eder. Gümrük görevlilerinin saklı ya da kaçak bir mal olup olmadığım araştırma yetkileri vardır.

  Bir ülkeden başka bir ülkeye gelen yolcular da gümrükten geçmek zorundadır. Yetişkin lerin yanlarında belirli miktarlarda tütün alkollü içki ve hediyelik eşyayı vergi ödeme den gümrükten geçirmelerine izin verilmekte dir. Yolcuların gümrük memuruna yanlarında ne bulunduğunu bildirmeleri zorunludur. Gö revlinin onları durdurma üstlerini ve bagajlarını arama yetkisi vardır. Eğer bildirilmesi gereken saklı bir şey bulursa buna el koyar. Önemli bir suç söz konusuysa yolcular para ya da hapis cezasına çarptırılabilir.

  Gümrük vergileri ticarete engel oluştur duktan için zaman zaman ülkeler arasında anlaşmazlıklara yol açmıştır. Örneğin 1773'te Boston Çay Partisi'ne yol açan olay İngiltere'nin Amerikan kolonilerine sattığı çaya koydu ğu vergiydi. Yerli kılığına girmiş bir grup kolonici Boston limanındaki bir İngiliz gemi sine çıkarak kolonilere gidecek çayı limana dökmüştü. Bu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlatan olaylardan biridir.

  Vergiler ve Toplum
  Vergiler her ne kadar sık sık önemli sorunla ra hatta toplumsal tedirginliklere yol açmışlarsa da hükümetler genellikle vergilerin herkes için adaletli olmasına çalışırlar. Vergi ler kolay anlaşılmalı vergi toplama maliyeti düşük ve vergi kaçırmak güç olmalıdır. Günü müzde hükümetler vergilerini ödemekten kaçınan kişi ya da şirketleri saptamak için vergi denetim görevlileri çalıştırır.

  Birçok insan ödenmesi gereken vergilerden rahatsız olur ama vergiler olmasaydı yurttaş ların devletin sağladığı birçok mal ve hizmet ten yoksun kalacakları unutulmamalıdır. Ge nellikle devlet harcamaları çok düşük vergi lerse çok yüksek bulunur. Oysa vergi ödeme den hizmetlerden yararlanmak olanaklı de ğildir.

  - - - -


  Vergi nedir?
  Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak açıklayabiliriz. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi devlet harcamalarını karşılayarak yol su elektrik sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.

  Kim ne kadar vergi öder?
  Devletin belirlediği vergileri öderken vergi ödeyen kişilerin kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz bu tamamen kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır. Yani A ile B'nin devletten yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler ödenirken devlet sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A'nın aylık gelirinin B'den daha fazla olduğunu düşünürsen A B'ye oranla devlete daha fazla vergi ödeyecektir.

  Vergilendirmenin asıl işlevleri nelerdir?
  Devlete kaynak yaratarak yatırım ve harcamalarını karşılanmasını sağlar. Büyümeye katkıda bulunarak gelir ve servet paylaşımını düzenler. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlar.

  Vergi türleri nelerdir?
  Vergiler dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde ikiye ayrılır.

  Dolaylı vergi; kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları sonucunda meydana gelir. Örneğin; oturduğun semtin marketinden aldığın çikolata ve meyve sularını alırken bile devlete belli bir oranda vergi ödersin. Bu vergileri K.D.V. ve Tekel vergisi olarak da sayabilirsin.

  Dolaysız vergi ise ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir. Bir örnek gerekirse anne veya babanın çalıştığı iş yerlerini düşünebilirsin. Devlet anne ve babanın her ay aldığı maaşın belirli bir oranı kadar vergi alır. Devlet bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından keser.

  Vergi ödemenin yararları nelerdir?
  Aynı ülkede yaşayan devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Bu ödediğimiz vergiler ile devlet bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Devlet vatandaşlarının çok daha rahat yaşayabilmesi için biz vatandaşlardan aldığı vergiler ile halkına çeşitli kullanım olanakları yaratır. Bu olanakları eğitim aldığın okulu yaptırmak kullandığın suyu veya televizyon seyredebilmen için harcadığın elektriği evine getirmek olarak sayabiliriz. Vergi ödemek bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir. Devletin de bu vergilerden topladıklarıyla en iyi şekilde hizmet sunması da vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken en önemli görevlerden biridir.

  Vergi Türleri

  0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
  0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
  0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
  0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
  0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
  0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  0010 KURUMLAR VERGİSİ
  0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
  0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
  0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
  0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
  0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
  0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
  0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
  0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
  0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
  0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0051 DİĞER ÜCRETLER
  0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
  0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
  0060 MÜLGA MADEN FONU
  0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
  0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
  0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0073 KOLALI GAZOZ ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
  0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
  0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
  0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
  1013 EĞİTİMGENÇLİKSPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
  1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
  1020 FON PAYI
  1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
  1030 PİŞMANLIK ZAMMI
  1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
  1042 E.KATKI PAYI
  1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
  1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
  1047 DAMGA VERGİSİ
  1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
  1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
  1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
  1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
  1084 GECİKME FAİZİ
  1085 PARA CEZASI FAİZİ
  1086 GECİKME ZAMMI
  1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
  1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
  1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
  1090 KANUNİ FAİZ
  1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
  1092 HESAPLANAN FA?Z
  1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
  1096 KONUT FONU
  3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
  3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
  3073 USULSÜZLÜK CEZASI
  3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  3076 KUSUR CEZASI
  3077 AĞIR KUSUR CEZASI
  3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
  3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
  3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
  4001 EK GELİR VERGİSİ
  4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
  4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
  4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
  4006 FAİZ VERGİSİ
  4007 EK EMLAK VERGİSİ
  4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
  4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
  4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
  4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
  4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
  4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
  4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
  4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
  4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
  4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
  4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
  4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
  4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
  4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
  4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
  4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
  4050 TEKEL SAFİ HASILAT
  4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
  4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  4063 NOTER HARÇLARI
  4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
  4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
  4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
  4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
  4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
  4078 NET AKTİF VERGİSİ
  4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
  4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
  4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
  4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
  4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
  4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
  4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
  4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
  4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
  4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
  4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
  4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
  4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
  4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
  5015 E-BEYANNAME B FORMU
  5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
  5569 5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
  9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
  9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
  9002 NÜFUS PARA CEZASI
  9003 SEÇİM PARA CEZASI
  9004 ASKERLİK PARA CEZASI
  9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
  9006 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
  9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
  9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  9009 TURİZM PARA CEZASI
  9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
  9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
  9012 ESNAF S.HARÇ
  9013 GÜMRÜK VERGİSİ
  9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
  9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
  9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
  9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
  9018 YILLIK TONAJ HARCI
  9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
  9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  9022 KUR FARKI HESABI
  9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
  9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
  9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
  9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
  9027 ÇALIŞMA İZİN HARCI
  9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
  9029 DİPLOMA HARCI
  9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
  9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9033 TADPK İDARİ PARA CEZASI
  9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9036 YİYECEK BEDELLERİ
  9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
  9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
  9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
  9040 MERA FONU
  9041 MERA FONU PARA CEZASI
  9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
  9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
  9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
  9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
  9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
  9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
  9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
  9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
  9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
  9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
  9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
  9059 TİCARET SİCİL HARCI
  9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
  9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
  9062 TAPU HARÇLARI
  9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
  9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
  9065 TRAFİK HARÇLARI
  9066 YARGI HARÇLARI
  9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
  9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
  9069 DİĞER HARÇLAR
  9070 DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
  9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
  9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
  9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
  9074 ŞEKER FİYAT FARKI
  9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
  9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
  9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
  9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
  9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
  9080 DİĞER PARA CEZALARI
  9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
  9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
  9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
  9084 İSTİHSAL VERGİSİ
  9085 TRAFİK CEZALARI
  9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
  9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
  9088 ÇIRAKLIK FONU
  9089 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
  9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
  9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
  9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
  9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
  9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
  9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
  9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
  9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
  9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
  9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
  9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
  9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
  9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
  9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
  9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
  9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
  9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
  9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
  9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
  9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
  9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
  9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
  9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
  9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
  9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
  9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
  9120 TELSİZ TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
  9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
  9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
  9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
  9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
  9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
  9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
  9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
  9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
  9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
  9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
  9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
  9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
  9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI
  9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
  9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 ?L ™ZEL ?DARE PAYI
  9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MšDšRLš?š PAYI)
  9162 KADASTRO HARÇLARI
  9166 KARAR VE İLAM HARCI
  9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
  9180 TELSİZ TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
  9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
  9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
  9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
  9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C
  9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
  9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
  9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
  9309 TURİZM PARA CEZASI
  9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
  9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
  9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
  9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
  9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
  9341 MERA FONU PARA CEZASI
  9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

  - - - -


  Vergi kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak üzere ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını kullanır. Bu fonlar içerisinde vergi gelirlerinin oranı yüksektir. Sanayileşmiş toplumlarda %100'e ulaşmaktadır. Devlet belirtilen temel amaç dışında kamu faaliyetlerine paralel diğer bazı fonksiyonları da vergilere yükleyebilir. Bu arada gelir dağılımının kontrolü piyasada fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonlar da kısmen vergiye yüklenebilir.

  Zorunlu ve karşılıksız
  Tanımdan da anlaşılacağı üzere verginin niteliğinden ayrılamayan aynı zamanda onu devletin diğer gelir türlerinden ayıran iki unsur vardır. Bunlardan birincisi verginin cebri (zorunlu) bir ödeme olması diğeri karşılıksız bulunmasıdır.

  Vergi siyasi cebir altında tahsil edilmekte yani kanunla konulmakta ve kanuna uyulması müeyyidelere (yaptırımlara) bağlanmış bulunmaktadır. Gerçekten devlet bu kanunlara dayanarak vergi yükümlülüğünü tek taraflı olarak koymaktadır. Ekonomik birimin mükellef olarak vergileme faaliyetine katılması devlete yardım devletin işini kolaylaştırma anlamındadır; yoksa vergileme faaliyetinde "yetki paylaşma" anlamında değildir. Zaten bu faaliyete katılmanın şeklini de maliyetini de kanun düzenlemiş ve onu mükellef için yapılması zorunlu bir görev şekline sokmuştur. Verginin siyasi cebir altında alınması mükellef bakımından ödenmesinin hukuken zorunlu olması nedeniyle ödenmemesi halinde devlet zorla tahsil ya da cezalandırma yoluna gidebilir. Bu yüzden mükellefler vergiyi kendiliklerinden ödemekle zor yoluyla tahsilden ve ceza kovuşturmasından kendilerini korumuş olurlar.

  Vergi araçları
  Devlet vergi adı altında çok çeşitli araçlar kullanmakta daha doğrusu bireylerin ödeme gücünden türlü firsatlardan yararlanarak pay almaktadır. Bireylerin gelir elde etmesi kurumların kazanç sağlanması gelirlerin harcanması istihsal ve satış nedenleriyle ya da miras ve hibe yoluyla malların el değiştirmesi bir servete sahip olma sahip olunan servetin değerinde artış görülmesi vb. olaylar devletin vergi koymasının belli başlı firsat ve nedenlerini oluşturmaktadır.

  Vergi türleri
  Çağımızda uygulanan vergileri bunların konulmasına neden olan olayın niteliğine göre üç büyük grupta toplayabiliriz :
  1- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  a) Gelir vergisi
  b) Kurumlar vergisi
  2- Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
  a) Katma Değer Vergisi (KDV)
  b) Muamele ve satış vergileri
  c) Kısmi istihlak vergileri
  d) Harcamalara dayalı gelir vergisi
  e) Gümrük Vergileri
  f) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  g) Özel İletişim Vergisi (ÖİV).
  3- Servetle ya da servet transferi Üzerinden vergiler
  a) Genel servet vergisi
  b) Emlak ve kısmi servet vergileri
  c) Sermaye vergisi
  d) Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri.
  Dolaylı ve dolaysız vergiler
  Vergileri değişik amaçlarla başka türlü gruplandırmak da mümkündür. Bunlar arasında özellikle verginin "dolaysız" ve "dolaylı" olarak iki büyük sınıfa ayrılması yaygındır. Bu ayırım iktisadi gücü temsil eden gelir ve serveti yakalamada "mutavassıt" bir olaya dayanılıp dayanılmamasına göre yapılmaktadır. Gelir ve/veya servetin doğrudan doğruya vergilendirilmesinde dolaysız bir olayın (örneğin harcamanın) bu gücün belirtisi sayarak vergilendirilmesi dolaylı sayılmaktadır.

  Verginin tarh ve tahakkuku
  Verginin önceden belirlenmiş oranlarda hesaplanmasına tarh denir. Tarh Türleri :
  Beyan Usulü Tarh
  Resen Tarh
  İkmalen Tarh
  İdarece Tarh
+ Yorum Gönder


vergi yükü nedir çeşitleri nelerdir,  vergi yükü nedir,  vergi yükü çeşitleri ,  vergi yükü türleri,  vergi yükü ve ceşitleri,  9069 diğer harçlar nedir