+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ulusal egemenlik kavramını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ulusal egemenlik kavramını açıklayınız
  Ulusal egemenlik kavramını açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Ulusal egemenlik kavramını açıklayınız

  Ulusal egemenlik kavramı

  Çağdaş toplumsal yaşamın temel unsurunu hukuk düzeni oluşturur. Giderek küreselleşen dünyamızda gerek ulusal gerekse uluslararası toplum bünyesinde, bireyinden devletine varana dek tüm birimler arasında ve çeşitli alanlarda oluşagelen etkinlikler, mer’î hukuk kurallarına göre gerçekleşmek durumundadır.  Bu bağlamda olmak üzere, kişilerle kişiler, kişi ile toplum, toplumla devlet ve devletle devlet arasında konu olabilecek her türlü çağdaş ilişkinin günümüz koşullarında bir hukuksal işlem ya da eylem niteliği kazandığına hükmetmenin, bilim ve bilimsellik alanı dışına taşan bir sav oluşturmayacağı kanısındayız.  Birimler arası sürdürülen her türlü ilişkinin bu hukuksallığı, tarafların söz konusu ilişkiden doğacak hak ve ödevlerinin, yetki, görev ve sorumluluklarının belirlenmesini ve güvenceye alınmasını sağlayacak bir “akit” in bağıtlanmasını zorunlu kılmaktadır.  Özellikle, bireye devletle eşit ve aynı haklara sahip uluslararası hukuk kişisi değer ve vasfını kazandıran AİHS’ nin getirdiği düzen içinde, devletinden bireyine kadar, birimler arası çağdaş toplumsal ilişkilerin gerektirdiği “Sözleşme akdinin”, ilişkinin nitelik ve boyutuna göre ulusal ve uluslararası platformlarda mer’î hukuk düzeni ve normlarına uygun olarak yorumlanıp düzenlenerek bağıtlanmasını gündeme getirmiştir.  Çalışmadan amaç, “Uluslararası Kamu Hukuku” nun diğer hukuk dalları arasında giderek önem kazanıp öne çıktığı günümüz sivil toplum yaşamında neredeyse tüm bireysel ve toplumsal ilişkileri kapsayacak ve tüm hukuk alanlarını ilgilendirecek olan bu denli büyük öneme sahip “Sözleşme akdi” kavramını, düzenlendiği her bir hukuk alanına göre, tanım boyut ve koşullarıyla bilimsel bir araştırma konusu olarak irdeleyip, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde konuya ilişkin bir senteze varmaktır  Bu anlamda olmak üzere özgün bir çalışma çerçevesinde hazırlanan işbu makalemiz üç bölümden oluşmaktadır :  Birinci bölümde, Sözleşme kavramı etimolojik açıdan genel olarak tanımlanmaya çalışılmış; ilgili hukuk alanlarına göre spesifik düzeyde konu olabilecek yaklaşım ve boyutlarına değinilmiştir.  İkinci bölümde, ulusal hukuk alanlarına göre Sözleşme akdi ve koşulları üzerinde durulmuş; Sözleşme akdi bağlamında Anayasalar ile Anayasal Düzen’in hukuksal dayanakları, “Toplum Sözleşmesi” (Contrat Social) Kuramı’ na göre ortaya konmaya çalışılmıştır.  Üçüncü bölümde, Sözleşme kavramı, Sözleşme akdi ve koşulları uluslararası hukuk açısından ele alınıp irdelenmiş; uluslararası sözleşmeler (Andlaşmalar Hukuku Viyana Sözleşmesi) çerçevesinde konunun mahiyeti ve boyutları ile iç hukuktaki yeri ve etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Ulusal Egemenlik nedir


  Devlet üzerinde hakim olan, devlet ile ilgili kararları aldıran genel gücün direk olarak halka ait olmasına ulusal egemenlik denir. Ulusal egemenliğin çeşitli isimleri de vardır; milli egemenlik, hakimiyeti milliye olarak da bazı yerlerde karşımıza çıkabilir.

  Bazı devletlerde devleti yöneten irade ve güç bir kişinin ya da bir grubun elinde olabilir. Ancak ulusal egemenlikte bu güç halkın elindedir. Ulusal egemenliğin bir şartı olarak bazı kararları oy birliğiyle almak için bir meclis ve herkesin birbirine karşı eşit durumda olduğu bir demokratik seçim olmalıdır. Halkın kendisinin seçtiği milletvekillerinin mecliste verdikleri oylar ile ulusun egemenliği sağlanmış olur.

  Aslında ulusal egemenlik kavramı bu kadar basit değildir. İlk oluştuğu zamanlardan beri pek çok filozof ve felsefeci tarafından tartışılmış, bilim insanları tarafından farklı görüşler ortaya atılmıştır. Ancak modern dünyada insan hakları ve sınıf eşitliği ön plana çıkmakta, bu nedenle de genel olarak devletlerde ulusal egemenlik anlayışı vardır.

+ Yorum Gönder


ulusal egemenlik kavramını açıklayınız