+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atatürk'ün laiklik ilkesini açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk'ün laiklik ilkesini açıklaması
  Atatürk'ün laiklik ilkesini açıklaması 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün laiklik ilkesini açıklaması  Atatürk'ün laiklik ilkesini açıklaması hakkında genel bilgi

  Laiklik, gerçek manada, din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir ancak hiç bir kimse başka bir kimseye dini konular üzerinde baskı yapamaz. Böyle bir tutum içinde bulunamaz. Burada gözetilen asıl amaç, tamamen din özgürlüğüdür. Laiklik ilkesinin asıl amacı, asla dinsizlik olayını ön plana çıkarmak değil, insanların dinini istediği gibi ve doğru bir şekilde yaşayabilmesidir.

  Din tamamen insanla Allah arasında olan bir konudur. Bu yüzden herkes istediği gibi dinini yaşayabilme özgürlüğüne laiklik ilkesi ile kavuşmuş, olmaktadır.

  Atatürk din konusunu çağdaş bir anlayış içerisinde değerlendirmiştir. Bu konuda da bir çok yenilikler gerçekleştirmiştir. Medreselerin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi laiklik adına atılan ilk adımlardır. Daha sonra ki zamanlarda, 1928 yılında yapılan bir değişiklikle “Türkiye devletinin dini islam dinidir” ibaresi kaldırılmış ve 1937 yılında da laiklik ilkesi açık bir şekilde anayasaya konmuştur.

  İnsanların dinini daha rahat ve doğru bilgilerle yaşayabilmesi için din alimlerinin yetiştirilmesi sağlamıştır. İslam dininde ki “Dinde zorlama yoktur” inancı laiklik ilkesinde en güzel şekilde yansıtılmaktadır.

  Laiklik, devletin din ve vicdan hürriyetini tanıması demektir. Koymuş olduğu yasalarla, din ve vicdan hürriyetinin yaşanmasında yardımcı olması demektir. Laiklik asla dinsizlik demek değildir, sadece devletin resmi dininin olmaması demektir. Çünkü din sadece insanın kendi şahsı ile Allah arasında olan bir şeydir.

  Atatürk, “Bizim dinimiz en makul en tabii dindir ve ancak bundan dolayı en son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, ilme, fenne ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uymaktadır” demek suretiyle laiklik anlayışı konusunda insanların kafasında oluşabilecek tüm sorulara en güzel cevabı vermiş olmaktadır.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  laiklik ilkesi nedir

  laiklik ilkesinin kısaca tanımı

  Laikliğin ancak demokratik yönetimlerde uygulanabilir.

  Laikliğin somut uygulama biçimi anayasamızın 24 üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.  ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 24:

  “ Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir İbadet dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

  Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” )  Laiklik; temel hareket noktası olarak aklı ve bilimi temel alır.


  Laik ülkelerde akla ve bilime dayalı olan pozitif hukuk kuralları uygulanır.


  Dinsel hukuk kurallarının dogma olduğu için güncelleştirilemez, dolayısıyla geçen dönem içinde geçerliğini yitirerek toplum ve devlet yaşantısının ihtiyaçlarına cevap veremez.


  Laik bir devlette herkes istediği dini ve inancı seçebilir, istediği dini ayin ve töreni yapabilir.


  Hiç kimse, dini ayin ve törenlere katılmaya veya katılmamaya zorlanamaz.


  Hiç kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.


  Hiç kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz veya suçlanamaz.


  Dini inanç, ibadet ve kanaat özgürlüğünün devlet tarafından güvence altına alınır. Buna aykırı hareket edenler, Türk ceza kanununun ilgili maddelerince yargılanarak cezalandırılır.


  Laiklik, aklı kullanma becerisini en üst düzeye çıkaran bir anlayıştır.


  Her türlü akıl ve bilim dışı hurafe laiklik tarafından reddedilir.


  Laiklik ilkesi; bütün gelişmiş devlet ve toplum yapılarının ortak anlayışıdır.
+ Yorum Gönder


laiklik hareketlerini acıklayınız