+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Divandan aşk şiirleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divandan aşk şiirleri
  Divandan aşk şiirleri 2. Asel
  Bayan Üye

  Divandan aşk şiirleri

  Divandan aşk şiir örnekleri


  Divan Aşk Şiirleri-Şeyhi beyit

  Fuzuli, Baki, Nabi, Şeyhülislam Yahya, Nedim, Şeyh Galib ve diğer bütün divan şairlerine ait elinizdeki şiirleri bize göndererek divan edebiyatı sayfamızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.


  İlm kesbiyle pâye-i rif’at
  Arzû-yı muhâl imiş ancak
  Aşk imiş her ne var âlemde
  İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak
  Fuzuli

  Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
  Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem
  Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur
  Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
  Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur
  Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
  Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur
  Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
  Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur
  Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın
  Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

  Nef’i  Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok
  Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok
  Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya
  Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok
  Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
  Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok
  Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder
  Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok
  Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm
  Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok
  Şeyhulislam Yahya  Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
  Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma
  Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
  Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma
  Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
  Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma
  Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
  Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma
  Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
  Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma
  Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim
  Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma
  Esrar Dede  Şarkı
  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni
  Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni
  Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni
  Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni
  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni
  Şeyh Galib

  BEYİTLER


  Dil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından
  Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik
  Naili
  Ders-i aşkın müşkilin Yahyâ nice halleylesin
  Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez
  Şeyhülislam Yahya
  Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne
  Rasih
  Künc-i mihnetde rakîbâ beni tenhâ sanma
  Kâr ger sende yatursa elemi bende yatur
  Bağdadlı Rûhî
  Ger derse Fuzuli ki “güzellerde vefâ var”
  Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır
  Fuzuli
  Cihânda âşık-i mehcûr sanma râhat olur
  Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur
  Şeyhulislam Yahya
  Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
  Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben
  Nef'i
  Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi
  Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi
  Nedim
  Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-i firâkız
  Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden
  Selimi
  Göz yaşlı gönül zülf-i perîşânlar içinde
  Kaldım karanu gecede bârânlar içinde
  Taci Bey
  Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-i gam itsek
  Cânâne giden nâme-i hicrâna dökülsek
  Naili

+ Yorum Gönder