+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İyonlar özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İyonlar özellikleri
  İyonlar özellikleri 2. Asel
  Bayan Üye

  İyonlar özellikleri

  İyonlar özellikleri hakkında bilgi

  İyon ya da yerdeş , bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
  Örnek olarak; •H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
  •OH– (1 elektron kazanmış atom grubu)
  •(SO4)2– (2 elektron kazanmış atom grubu)  İyonlar- İyon, iyon oluşumu ve iyon çeşitleri - İyon nedir
  İyon
  İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
  Örnek olarak;
  • H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
  • OH- (1 elektron kazanmış atom grubu)
  • (SO4)2- (2 elektron kazanmış atom grubu)
  İYON DENKLEMLERİ: Çözeltide yürüyen tepkimeler genellikle birbirleriyle etkileşen iyonlar gösterilerek etkileşime girmeyen iyonlar ise temsil edilmeden gösterilir. Bu tür denkleştirmede ortamın asit mi bazik mi olduğu önemlidir.
  İyon denklemlerinde atom sayıları yanında yük değerlerinin de eşit olması gerekir. Kimyasal değişimler sırasında atomların yeniden düzenlenmesi ile birlikte atomlar arasında elektron alış verişi de olabilir.

  DENLEŞTİRMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
  1. Tepkime iki yarı tepkimeye ayrılır.
  2. Her bir yarı tepkime ayrı ayrı denkleştirilir.
  a. ilk önce H ve O atomları dışındaki atomlar yada iyonlar için katsayılar belirlenir.
  b. Asit çözeltilerde O eksikliği olan tarafa yeteri kadar H2O diğer tarafa H iyonu , H eksiği olan tarafa yeteri kadar H eklenir. Bazik çözeltilerde H eksiği olan tarafa yeteri kadar H2O karşı tarafa OH eklenir, O eksikliği olan tarafa OH eklenir.
  Örnek:
  CrO7 + H2S  Cr + S ( ASİT)
  14H + CrO7 + 6e  2Cr + 7H2O
  3H2S  3S + 6H + 6e
  CrO7 + 3H2S + 8H  2Cr + 3S + 7H2O
  Örnek:
  ClO + S2O3  Cl + SO4 ( BAZİK)
  8e + 4H2O + 4ClO  4Cl + 8OH
  10OH + S2O3  2SO4 + 5H2O + 8e
  S2O3 + 2OH + 4ClO  4Cl + 2SO4 + H2O

  İyon yapılı bileşiklerin oluşumu nasıldır ve iyon çeşitleri nelerdir?

  İyon yapılı bileşikler, iki ya da daha fazla iyonun elektriksel olarak birbirlerini çekmesi ile oluşur diyebiliriz. Elektriksel çekim olması için yüklerin zıt olması gerekir. Bu iyonlardan pozitif yüklü olan “katyon”, negatif yüklü olan ise “anyon” adını alır. Atomik yapıları (elektron özellikleri) gereği genelde metaller katyon olurken; ametaller veya yarı metaller anyon olurlar. İyonik bileşikler genelde gözle görülebilecek kadar (tuz örneğinde olduğu gibi) büyük kristaller şeklinde bulunurlar. İyonik bileşiklerin bazı temel özelliklerini sayacak olursak; yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, sert fakat kırılgandırlar, suda çözüldüklerinde elektrik akımını iletirler. İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasında da çeşitli yollar izlenir.

  Bunun yanı sıra birden fazla atomun oluşturduğu poliatomik iyonik bileşikler vardır. Örneğin klorat (ClO3-) anyonu, poliatomik bir iyondur ve bir potasyum atomu ile kolayca KClO3 bileşiği oluşturabilir. Bu bilgilerin yeterli olacağını sanıyorum.
  Sulu Çözeltideki İyonların Standart Oluşum Entalpileri
  Katı, sıvı veya gazları maddeleri içeren reaksiyonlara ilişkin entalpi değişimi hesapları ve bir maddenin oluşum serbest enerjisi hakkında bilgi verdik. Bununla beraber; bir iyon yoğun bir ortama konulacak olursa ortamdaki türlerle etkileşmesi sonucu enerji değişimi meydana gelir. Ortam olarak suyu düşünebiliriz. İyonlara ilişkin standart oluşum entalpileri sonsuz seyreltik çözeltileri için hesaplanır. İyonlar için hesaplamalar sonsuz seyreltik çözeltilerinde yapılmassa, hesaplama içine diğer türlerin katkılarıda girer. Gazlar için ise; yüksek basınçlarda oluşabilecek fiziksel kuvvetler hesaplamaları olumsuz etkiler. 1 mol HCl gazının çok büyük miktardaki suda çözünmesini ele alalım. HCl tamamı iyonlaştığında H+ ve Cl- iyonlarının ikiside hidrate olur. Reaksiyon;

  HCl(g) -----> H+(**) + Cl-(**)

  Buradaki (**) sembolü iyonun büyük miktarda suda bulunduğunu gösterir. 25 oC de ortaya çıkan ısı 75.14 kJ dür. Böylece reaksiyon entalpi için

  = 75.14 kJ = [H+(**) + Cl-(**)] - [HCl(g)]

  yazabiliriz. Tablolardan HCl(g) değeri - 92.30 kJ olarak bulunur. Eşitlik yeniden düzenlenirse

  [H+(**) + Cl-(**)] = -75.14 kJ + (-92.30 kJ) = - 167.44 kJ

  Böylece sulu çözeltideki H+ ve Cl- iyon çiftleri için standart oluşum entalpisi elde edilmiş olur.
  Ayrıca asit, baz ve tuz çözeltilerinin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak iyon gruplarının standart oluşum entalpileri benzer şekilde hesaplanabilir.
  Burada görüldüğü gibi elde edilen standart oluşum entalpisi iki iyonun birlikte ortaya koydukları dir ve Tek iyonların standart oluşum entalpilerini elde etmek isteyebiliriz. Birbirleriyle reaksiyon vermeyen elektrolitlerin seyreltik çözeltilerinde yapılan deneylerde, örneğin HCl ve KBr ün seyreltik çözeltileri karıştırıldığında hiç bir reaksiyon ısısı gözlenmez. Bu nedenle yeterince seyreltik çözeltilerin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak istenen iyonun reaksiyon entalpisi hesaplanması mümkün olabilir. Bununla beraber; pratik olarak tek bir iyon içeren reaksiyonlar mümkün olmadığından, iyonların standart oluşum entalpilerinin ölçülmesi mümkün olmaz. Bu nedenle ölçülen standart iyonlaşma entalpileri diğer iyonların standart oluşum entalpilerine bağlı kalır. Seyreltik sulu çözeltideki H+

  [H+(**)] = 0

  Böylece Cl- iyonu için 25 oC standart oluşum entalpisi

  [Cl-(**)] = - 167.44 kJ - 0 kJ = -167.44 kJ

  olarak hesaplanabilir.
  Potasyum klorürün 25 oC deki sonsuz seyreltik çözeltisi için çözünme ısısı 17.18 kJ ve KCl(k) bu sıcaklıktaki standart oluşum ısısı - 435.87 kJ dür. Bu verilerden

  [K+(**)] + [Cl-(**)] = 17.18 kJ + (-435.87 kJ) = - 418.69 kJ

  olarak elde edilebilir. klorür iyonunun standart oluşum entalpisi -167.44 kJ olduğundan, potasyum iyonunun sonsuz seyreltik çözeltideki standart oluşum entalpisi

  [K+(**)] = -418.69 kJ - (- 167.44 kJ) = -251.25 kJ
  olarak belirlenebilir.
  Bu sonuç 25 oC de hidrojen iyonunun sonsuz seyreltik çözeltisindeki standart oluşum entalpisinin sıfır olarak kabul edilmesinin bir sonucu olduğu unutulmamalıdır.
  Standart oluşum entalpilerinin nasıl kullanıldığını anlamak için Ca2+ iyonlarının bulunduğu çözeltiden CO2 geçirdiğimizi düşünelim. Bu durumda yazacağımız tepkime

  Ca2+(**) + CO2(g) + H2O(s) -----> CaCO3(k) + 2H+(**)

  olacaktır.
  Tepkime için ;
  = 2 [H+(**)] + [CaCO3(k)] - [Ca2+(**)] - [CO2(g)] - [H2O(s)]

  yazabiliriz.
  Tablo değerlerinden yararlanarak;
  = 2x(0 kJ) + (-1206.87 kJ) - (-542.96 kJ) - (-393.51 kJ) - (285.84 kJ) = + 15.44 kJ

  olarak elde edilir. iyonunun oluşum entalpisi sıfır olarak kabul edilir.
 3. Zarafet
  Üye
  iyonlar nedir

  İyon ya da yerdeş ,
  bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
  Örnek olarak; •H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
  •OH– (1 elektron kazanmış atom grubu)
  •(SO4)2– (2 elektron kazanmış atom grubu)

+ Yorum Gönder


iyonların özellikleri,  iyonun özellikleri