+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Genel nüfüs nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Genel nüfüs nedir
  Nüfus nedir?

  Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir

  Kentsel Nüfus nedir?

  Türkiye’de nüfusu 10.000’nin üzerinde olan yer*leşmeler kent, kentlerde yaşayan nüfusa da kentsel nüfus denir.

  Kırsal Nüfus nedir?

  Nüfusu 10.000'den az yerleşmelere kır, kırda yaşayan nüfusa kırsal nüfus denir.

  Nüfus sayımı nedir?

  Bir ülke nüfusuyla ilgili bil*gilerin resmi olarak toplanmasıdır. Nüfus sa*yımı genellikle belirli aralıklarla yapılır. Bu sayımda bir ülkede yaşayan insanların o tarih*teki toplam sayısı bulunduğu gibi nüfusun cinsiyet yaş ve meslekler arasında dağılımı ile halkın eğitim ve yaşam düzeyi de öğrenilir. Nüfus artış hızı konut durumu çocuk sayısı bölgelerin ya da toplumsal grupların nüfus içindeki payları da nüfus sayımlarında elde edilen bilgilerdendir. Bu bilgiler ülkede ulusal ya da yerel düzeyde yapılacak her türlü plan*lamada kullanılır. Örneğin yeni okulların hastanelerin parkların ve kütüphanelerin ya*pımı için nüfus sayımı verilerinden yararlanı*lır. Ayrıca özel şirketler de pazar araştırmala*rında bu verilere başvururlar. Ekonomik ve sosyolojik araştırma ve çalışmalarda da nüfus sayımı sonuçları büyük önem taşır.

  Nüfus yoğunluğu nedir?

  Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.

  Nüfus yoğunluğu çeşitleri

  1- Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

  2- Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

  Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler nelerdir ?

  1- Doğal faktörler: Yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

  2- Beşeri faktörler: Siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

  3- Ekonomik faktörler: Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

  Nüfus artışı nedir?

  Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

  Nüfus artışını etkileyen faktörler nelerdir ?

  1- Doğurganlık ve ölüm oranları,

  2- Göç hareketleri,

  3- Sağlık alanındaki ilerlemeler (Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması),

  4- Beslenme imkanları,

  5- Eğitim seviyesinin durumu,

  6- Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)

  7- Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,

  8- Savaşların azalması,

  9- Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,

  10- Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.

  Nüfus artışının olumlu sonuçları nelerdir ?

  1- Üretim artar.

  2- Vergi gelirleri artar.

  3- Mal ve hizmetlere talep artar.

  4- Yeni endüstri dalları doğar.

  5- İşçi ücretleri ucuzlar.

  6- İhracatta rekabet kolaylaşır.

  Nüfus artışının olumsuz sonuçları nelerdir ?

  1- İşsizlik artar.

  2- Kalkınma hızı düşer.

  3- Kişi başına düşen milli gelir azalır.

  4- Tasarruflar azalır.

  5- Tüketim artar.

  6- İç ve dış göçler artar.

  7- İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

  8- İhracat azalır.

  9- Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

  10- Çevre kirlenmesi artar.

  11- Belediye hizmetleri zorlaşır.

 2. Asel
  Bayan Üye

  Genel nüfüs nedir

  Genel nüfüs nedir Genel nüfüs hakkında  İnsan tek bir fert olarak doğar. Fakat diğer canlılardan farklı olarak doğduğu andan itibaren tek başına yaşama gücünü kendinde bulamaz. Ebeveyni tarafından korunmaya ve yetiştirilmeye ihtiyacı vardır. İşte bu fizyolojik özellik insanın diğer pek çok varlıklardan farklı olarak gruplar halinde ve sosyal topluluklar olarak yaşamasını zorunlu kılmıştır.
  Nüfus kavramı genel olarak; sınırları belli olan bir sahada, belirli bir anda yaşayan insanların meydana getirdikleri bir topluluk olarak tarif edilir. Nüfus konusu ile başta Demografi olmak üzere, Coğrafya, Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Biyoloji ve Tıp gibi bilim dalları ilgilenmektedir.

  İçinde yaşadığımız bu küçük gezegende yaşayan toplumların kalıcı olabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri, herşeyden önce o toplumun nüfus miktarına ve belki de daha önemlisi nüfusun kalitesine, başka kelimelerle nüfusun yapısına bağlıdır. Bu bakımdan ülkelerin nüfusu ile ilgili çeşitli konular, nüfusun gelişmesi, alansal dağılışı, nüfus hareketleri kır ve şehir nüfusu ve eğitim durumu gibi özellikleri incelemek büyük önem taşır. Ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke aynı zamanda fazla miktarda bir nüfusa sahipse, politik ve ekonomik güç kaynağı olarak nüfus, olumlu bir önem taşır. Bununla birlikte gelişmekte olan bir ülke, hem fazla nüfusa sahipse ve hem de o ülkede hızlı bir nüfus artışı varsa birçok sosyal-ekonomik sorun ortaya çıkar. Gerçekten de ülkelerin kalkınması, milli gelir artış hızının nüfus artış hızından daha yüksek olması durumunda mümkün olabilmektedir.

  Türkiye nüfus miktarı yönünden dünyada fazla nüfusa sahip ilk 15 ülke arasına girer. Ancak nüfusumuz ülkemizin yüzölçümü ile birlikte ele alınacak olursa, ortaya çıkan nüfus yoğunluğu değeri bakımından "kalabalık olmayan ülkeler" arasındadır.
+ Yorum Gönder