+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kur’an-ı Kerim nasıl ve ne zaman kitap hâline getirilmiştir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kur’an-ı Kerim nasıl ve ne zaman kitap hâline getirilmiştir?
  Arkadaşlar Kur’an-ı Kerim nasıl ve ne zaman kitap hâline getirilmiştir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kur’an-ı Kerim nasıl ve ne zaman kitap hâline getirilmiştir

  Sahâbe Hz. Peygamber’in zamanında Kur’an’ı tamamen ezberlemiş ve yazmıştı. 23 yıl boyunca Cenab-ı Hak’tan gelen vahiy önce Rasûlullah (SAV) tarafından ezberleniyor, vahiy kâtiplerine okuyarak yazdırıyordu. Bu arada okuma yazma bilen-bilmeyen diğer sahâbeler de Kur’ân’ı ezberliyorlardı. Allah Rasûlü Kur’ân’ın sadece ezberlenmesini yeterli görmüyordu.

  Sayıları 40’ı bulan vahiy kâtipleri “kemik, tahta, papirüs, deri ve kiremit inceliğindeki pişirilmiş tuğlalardan” bulabildikleri malzemeler üzerine yazıyorlardı. Hz. Peygamber (SAV) zamânında vahiy devam ettiği için iki kapak arasına alınamamıştı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında meydana gelen Yemame savaşında 70 kadar hâfız sahâbenin şehit olması müslümanları telaşlandırdı.

  Hz. Ömer’in teklifi ile, hâfız ve vahiy kâtiplerinin en meşhuru olan Zeyd bin Sâbit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, sahâbede bulunan Kur’an nüshalarını, Rasûlullah’ın huzurunda yazıldığına dair iki şahit şartı ile toplattı. Böylece yazılı bütün metinler toplanarak bir araya getirildi.

  Kur’ân’ın asıl nüshası yazılarak Halife Hz. Ebû Bekir’e teslim edildi. Bu nüshaya “İmam Nüsha” denildi.
  Hz. Ömer’in halifeliğinde Kur’an öğrenimine ve hâfızlığa önem verilmiş, hâfız sahâbeler, yeni İslâm’a giren bölgelere gönderilerek eğitime devam edilmişti. Hz. Osman’ın zamanında Kur’an eğitiminde bütünlük sağlamak için “İmam Mushaf” esas alınarak 7 nüsha yazdırılarak çoğaltıldı. Bunlar, Medine, Mekke, Şam, Kûfe ve Basra’ya gönderildi. Bu yedi nüshadan birisi İstanbul’daki Topkapı Müzesinde, diğeri ise Taşkent Müzesinde bulunmaktadır. Şu anda dünyanın her yanında bulunan, okunan, ezberlenen Kur’an’la İstanbul ve Taşkent’teki Hz. Osman’ın yazdırdığı Kur’an arasında hiçbir farklılık söz konusu değildir
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kuran Nasıl Yazıldı

  İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran"ın kelime kökünün üzerinde farklı görüşler vardır. Genel bir bakışla, "vahiylerin yazıyla tesbit edilmiş bütünü" anlamına geldiği kabul edilebilir. Ancak,bu anlam Kuran"ın kendi için geçerli değildir. Hz. Peygamber"e gökten indirilen kutsal kitapda.Kur"an"a en mutlak anlamıyla "el-Kitab",yani "Kitap"deyimi yakıştırılmıştır.

  Kur"an islam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed"e gönderilen (vahiy halinde gelen)tanrısal buyrukları insanlığa bildiren kitaptır. Müslümanların kutsal kitabı Kur"an Arapça ve bu dilin Kureyş lehçesiyledir. 114 süre, kutsal kitabın 114 zaman bölümünde inişini belirtir.

  Kur"an, Hz. Muhammed kırk yaşına bastığında, Allah tarafından "Peygamberlik" gönderilince inmeğe başlamıştır. Kuran"da söyleyen,konuşan Tanrı"nın kendisidir.Dolayısıyla.Kuran "Kelamu"Allah",yani "Allah"ın Sözü" dür. Tanrı"nın buyruğudur. 144 sure,66 ayet"i kapsar (ihtiva eder).

  Hz. Peygamber okuma yazma bilmediği için, vahiy halinde inen ayetler hafızasına işlenip kalırdı. Hz. Muhammed de bunları unutmaz,yıllarca sonra tek hecesi farketmeksizin aynını tekrarlardı. Müslümanlar bu ayetleri ezberlerler ,okuma yazmasını bilenler de yazılı haliyle tesbit ederlerdi. Zamanla vahyedilen (vahiy halinde inen) ayetler ezberlenirken,bunları ezberleyenler "hafız" diye tanımlanmışlardır. Aradan zaman geçtikçe bu hafızlardan bazıları savaşlarda şehit düştüler ,bazıları da ecelleriyle öldüler. Bu durumda ayetler"i ezbere bilenlerin sayısı azalmağa başlamıştı. Papirüslere, kemik ve tahtalara, pişirilmiş tuğlalara, deri üzerine yazılmış sureleri bir arada toplamayı ilk düşünen Halife Ebubekir oldu.Her sure kağıt, ya da kurutulup işlenmiş deri üzerine yazılmaya başlandı. Böylece Kuran"ın ilk olarak bütün halinde yazılı şekli ortaya çıktı ve buna "sayfalar" anlamına "suhuf adı verildi. Halife Ebubekir"in ölümünden sonraki Halife Ömer de aynı işi sürdürdü. Belirli bir süre.Kur"an nüshaları çok kişinin elinde suhuf"lar halinde kaldı. Ömer"den sonra halife olan Osman, Kur"an"ın tek kitap olarak düzenlenmesini emretti. Yazılı bütün nüshalar bir araya getirildi. İncelemeler sonucu, ortada sadece beş adet güvenilir nüsha olduğu anlaşıldı. Görevlendirilen özel bir kurul karşılaştırmaları, düzeltmeleri yaparak, her türlü kuşkudan uzak,kesin bir nüshayı meydana getirdi. Elde edilen nüsha hattatlar tarafından yazılarak çoğaltıldı. Doğruluğundan şüphe edilen öteki nüshaların hepsi ortadan kaldırıldı.

  Kuran"ın böylece esas, temel bir nüsha halinde ortaya konulmasından sonra bazı güçlükler belirdi. Bunlar okumadaki lehçe farkından doğuyordu ama, zamanla gerekli düzeltmeler yapıldı.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kuran'ı Kerim'in Kitap Haline Getirilmesi

  Hz.Muhammed’e Cebrail tarafından vahyedilen Kuran ayetleri vahiy katipleri tarafından ceylan derilerine, tahta, kemik, hurma yaprakları ve ince beyaz taşlara yazılırdı. Ayrıca hafızlar tarafından da ezberlenirdi.

  Yalancı peygamberler ile yapılan savaşlarda pek çok hafızın şehit olması üzerine Hz.Ömer Kuran’ın kitap haline getirilmesini istedi. Hz.Ebubekir bu işi, Zeyd b. Sabit başkanlığında bir heyete verdi.

  Bu heyet ayetleri Hz. Muhammed’in okuduğu sıraya göre düzenledi.
  Kitap Hz.Ebubekir’e teslim edildi. Böylece Kuran, günümüze kadar hiçbir kelimesi bozulmadan gelebilmiştir.


+ Yorum Gönder


kuranı kerim nasıl ve neden kitap haline getirildi,  kuranı kerim ne zaman kitap haline getirildi,  kuran ne zaman kitap haline getirildi,  kuranı kerim ne zaman kitap haline getirildi kısaca,  kuran ı kerim nasıl ve neden kitap haline,  kuranı kerim ne zaman kitap haline getirilmiştir