+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Biyolojik Risk Etmenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyolojik Risk Etmenleri

  biyolojik risk etmenleri nelerdir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Biyolojik Risk Etmenleri Hakkında Bilgi


  Zararlı veya toksik olarak tanımlama
  – Mikroorganizmalar veya enfeksiyöz etmenler
  – Tarım işçileri
  – Sağlık çalışanları
  – Laboratuvar çalışanları

  MESLEKİ BİYOLOJİK RİSKLERE MARUZ KALINAN SEKTÖRLER
  • Tarım Ürünün yetiştirilmesi ve hasadı,
  • Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık
  • Tarım ürünleri Gıda paketleme
  • Depolama: tahıl siloları, tütün ve diğerleri
  • Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi
  • Tekstil fabrikaları
  • Ağaç işleme: marangozhaneler
  • Laboratuvar hayvanlarının bakımı
  • Sağlık bakımı Hasta bakımı: tıbbi ve dental
  • Kişisel bakım Saç bakımı, vücut bakımı
  • Biyoteknoloji Üretim işlemleri
  • Farmasötik
  • Klinik ve araştırma lab
  • Günlük bakım merkezleri
  • Bina onarımı
  • Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi
  Endüstriyel atıkların yok edilmesi
  MİKROORGANİZMALAR
  • Bakteriler
  • Virüsler
  • Mantarlar
  • Protozoalar
  MİKROORGANİZMALAR
  • Enf Enf-zoonoz Alerjik Sol. Toksin Karsinojen
  • Virüsler X X
  • Bakteriler
  • Rickettsiae X
  • Chlamydiae X
  • Spiral bak. X
  • Gr- bakteri X X X X
  • Gr+ kok X X
  • Sporlu basil X X X
  • Mikobakteri X X
  • Aktinomiset X
  • Mantarlar
  • Küf mantar X X X
  • Dermatofit X X X
  • Endoj. maya X
  • Buğday par. X
  • Mantar X
  • Diğer
  Likenler X
  MİKROORGANİZMALARIN KAYNAKLARI
  • Çeşitli substratların mikrobiyal ayrışması Küf mantarı- hipersensitif pnömoni
  • Çevrenin belirli tipleriyle ilişkili olanlar Sudaki bakteriler
  • Belirli bir patojen barındıran enfekte kişilerden kaynaklananlar Tbc
  BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNE MARUZİYET
  • Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.
  • Tarım sektöründe çalışanlar:Kr. Bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, organik toz sendromu, KOAH, konjunktivit, rinit, alerjik dermatit.
  KORUMA-ÖNLEME
  • Mikroorganizmaların kontrolünde; Epidemiyolojinin temel ilkeleri ve enfeksiyon hastalıklarının yayılımını kavrama esastır.
  • Biyolojik risk etmenlerine bağlı meslek hastalıklarının tanısında; çalışanların işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin düzenli ve sistematik olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKİ
  • Biyolojik riskler, tarihsel süreçte ilk kez sağlık çalışanında
  • En büyük risk; hastane ve araştırma merkezlerinde çalışanlar için söz konusu.
  • Riskin büyük olmasının nedenleri - Hastane ve tıbbi araştırma merkezlerinde ciddi tehlikelere karşın sağlık ve güvenlik kurallarının ihmali - Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan iyonize radyasyon, sitostatik ilaçlar, anestetik gazlar gibi yeni teknik ve ilaçların sonradan çıkan yan etkileri
  ENFEKSİYON ZİNCİRİ
  • Enfeksiyon Etkeni: patojenite- virülans
  • Bulaşma Yolları: Temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler.
  • Duyarlı Kişi (Konakçı)
  • Çevre etmeni: Isı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler.
  SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR
  • Bakteriyel Enfeksiyonlar: Tüberküloz, Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca.
  • Viral Enfeksiyonlar: Hepatit-B, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları.
  • Diğerleri: Histoplazmosis vb.
  GENEL ÖNLEMLER
  • Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması,
  • Personel eğitimi,
  • Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,
  • Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu,
  • Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,
  • Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,
  • Aktif immünizasyon.
  DUYARLI KİŞİYİ TANIMA VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  • Risk Tanıma Yöntemi Önlem
  • Hepatit-B Serolojik testler Aşılanma
  • Tüberküloz PPD -Akciğer grafisi İzleme-profilaksi-tedavi-aşı
  • Kızamıkçık Serolojik testler Aşılanma
  • Tetanos Öykü alma Aşılanma
  • Difteri Öykü alma Aşılanma
  • Kabakulak Serolojik testler Aşılanma
  • Kızamık Serolojik testler Aşılanma
  • Influenza İmmün durum ve yaş Aşılanma
  • Mengkok Enf.Temas Kemoproflaksi
  • Polio Serolojik testler Aşılanma
  KAN VE VÜCUT SIVILARI İZOLASYONU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
  Hastalık İzolasyon Koşulları
  Hepatit-B Kirlenme olasılığı varsa önlük
  • Hepatit-C Temas varsa eldiven
  • EBYS El yıkama
  • Leptospirosis Kontamine eşyanın yok edilmesi
  • Sıtma İğne batmasına önlem
  Frengi Kanın hipokloritle silinmesi

  LABORATUVARLARDA GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
  • Ağızla pipet kullanılması yasağı,
  • Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi,
  • Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması,
  • Özelerin kullanılmadan önce soğutulması,
  • Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi,
  • Tüm tehlikeli işlemlerin “Biyolojik Güvenlik Kabini”nde yapılması,
  • Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması,
  • Parenteral enjeksiyon ve aspirasyonun iğnesi kilitlenen enjektörle yapılması, iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması,
  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (DEVAM)
  • Kullanılmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması,
  • Tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi,
  • Tüm kontamine cam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplarda toplanması,
  • Laboratuvarlarda yemek, içmek ve sigara içmenin yasaklanması,
  • Çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarlarda bırakılması,
  • Serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması.
  HEPATİT-B
  • Etken: Bir DNA virüsüdür.
  • Epidemiyoloji: Kanla sık teması olanlar, homoseksüeller, iv- yolu kullanan ilaç bağımlıları, taşıyıcı anne bebekleri, huzurevi, düşkünler yurdu vb. yerlerde yaşayanlar daha çok risk altında
  • Bulaşma: Kan ve kan ürünleri ile temas, cinsel ilişki.
  KLİNİK
  • Akut enfeksiyonda %90 sarılık gelişmez.
  • %10 kronikleşme olasılığı var.
  • Kronik aktif hepatit- Siroz, Hepatoselluler karsinoma riski
  • Tanı: -Serum ALT ve AST düzeylerinin yükselmesi -Virüse ait serolojik işaretler
  • Tedavi: Akut dönemde özgün bir tedavisi yok. Kr. aktif hepatit: bazı koşullarda alfa interferon tedavisi
  • Korunma: -Kaynak ve bulaşma yollarına yönelik -Sağlam insanlara yönelik
  • AŞI ŞEMASI = 0.,1. ve 6. aylarda 20 mg İ.M.
  EDİNSEL BAĞIŞIKLIK YETERSİZLİĞİ SENDROMU (EBYS) ( AIDS)
  • Etken: İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (Human Immun Deficiency Virüs- HIV)
  • Bulaşma yolları ve risk altındaki gruplar Hepatit-B gibi
  • Sağlık çalışanları için Hepatit-B’ye göre daha küçük risk
  • Tanı: Serumda virüse karşı antikor gösterilmesi
  • Tedavi: Özgün bir tedavi yöntemi yoktur.
  • Korunma: -Henüz etkin bir aşı geliştirilememiştir. -Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı alınacak önlemler çerçevesinde.
  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  10 Haziran 2004 tarihli, 25488 sayılı R.G.
  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  Amaç
  Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  Kapsam
  Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçilerin yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanır.
  Dayanak
  Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  Tanımlar
  Madde 4 –
  a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini,
  b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,
  c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,
  YÖNETMELİK
  Tanımlar
  Madde 4 –
  • Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre:
  Grup 1: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
  Grup 2: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.
  Grup 3: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler.
  Grup 4 : İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler
  YÖNETMELİK
  Bakanlığa Bildirim
  Madde 15-
  a) İlk kez kullanımında ön bildirimi gerekenler:
  • Grup 2 biyolojik etkenler
  • Grup 3 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
  Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır.
  YÖNETMELİK
  Sağlık Gözetimi
  Madde 16-
  a) İşveren her işçinin;
  çalışmalara başlamadan önce,
  düzenli aralıklarla,
  sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  b) Risk değerlendirmesi
  c) Kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır.

+ Yorum Gönder