+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli olan koşullar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli olan koşullar nelerdir
  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli olan koşullar nelerdir. bunun dışında her kes Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açabilir mi yoksa açmak için gerekli olan kurallar var mıdır var ise bunlar nelerdir. 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli olan koşullar nelerdir

  Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

  Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1996

  Resmi Gazete Sayısı: 22781

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek, çağdaş anlayışa uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bendi ile 34 ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

  a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

  c) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/1.mad.) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak fonksiyonunu yerine getiren, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan Kreş ve Gündüz Bakımevlerini, 7-14 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan Çocuk Kulüplerini,

  d) Kurucu: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen kişiyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Açma İşlemleri

  Başvuru ve İstenecek Belgeler

  Madde 5 - (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.)

  Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

  b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

  c) Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,

  ç) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

  Kurucularda aranacak şartlar

  Madde 6 - (Değişik madde: 05/10/2000 - 24191 s. RG. Yön/1. md.)

  (Değişik fıkra: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

  b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,

  c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  Özel hukuk Tüzel Kişileri açacağı veya devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişilerin kuruluş binası ile ilgili hazırlayacağı belgelerin yanısıra temsilcisinden de yukarıda belirtilen gerçek kişiler için geçerli şartlar aranır.

  Yetki Belgesi

  Madde 7 - Kuruluş açmak isteyen kişinin 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde tefriş ve donanım çalışmalarına başlayabilmesi için İl Müdürlüğünce Kuruluş Açma Yetki Belgesi verilir. Bu belge kuruluşun işletmeye açılması için alınması gerekli izin anlamında olmayıp kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belirten belgedir.

  Açılış izni İçin Gerekli Belgeler

  Madde 8 - (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/4.mad.)

  Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeler ikişer nüsha olarak istenir.

  a) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularının Türk vatandaşı olması halinde, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte istenecek belgeler;

  1) Öğrenim durumunu gösterir belge,

  2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

  3) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

  b) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;

  1) Pasaport Örneği,

  2) Çalışma İzin Belgesi,

  3) Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

  4) Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,

  5) Görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,

  6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği,

  7) Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,

  8) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

  c) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;
 3. Ziyaretçi
  hangi diploma yeterli olacaktır
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli olan bazı koşullar vardır hatta bunlar için bir yönetmelik bile çıkarılmıştır. ayrıca Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü açmak için gerekli eğitimi de almış olman gerekir. zaten yönetmelikde bu da yer almaktadır.

+ Yorum Gönder


kreş açmak için gerekli şartlar 2012,  kreş açmak için hangi diploma gerekli,  oyun evi açmak için gerekli şartlar,  kreş açma yönetmeliği 2012,  kreş açma maliyeti 2012,  kreş açmak için gerekli diploma