+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Sivil Savunma İkaz ve İşaretler Ne Anlama Gelmektedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sivil Savunma İkaz ve İşaretler Ne Anlama Gelmektedir?
  Sivil Savunma İkaz ve İşaretler Ne Anlama Gelmektedir? sosyal bilgiler ve trafik bilgisi dersinde çok sık sorulan bir sorudur. Öğretmen ödev verdi bu konuda bilgi verir misiniz? 2. Dangerus
  Yeni Üye

  İlk insanların toplu yaşamalarından günümüze kadar insanlar arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar süregelmiştir. Toplumsal bünye değiştikçe insanların ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri değişmiştir.
  Bu toplumsal ihtiyaçların değişim göstermesi anlaşmazlıklara, anlaşmazlıklar çatışmalara, çatışmalar savaşlara, savaşlar da insanlarda ; acılara, sıkıntılara ve zararlara neden olmuştur.
  Savaşlar, insanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felaketlerden biridir. Tüm insanların bunu bilmesine rağmen savaşlar devam etmektedir. Savaşlar, silahlanma yarışına neden olmuştur. Savaş Sanayisi gelişmiştir. Savaş sanayisinde bugün mekanik, elektronik,nükleer silahlar ve biyolojik silahlar kullanılmaktadır.
  Hiç kuşku yok ki düzenli orduların yanında sivil halk da savaşlardan etkilenmekte, yaralanmakta ve ölmektedir.
  Birinci DünyaSavaşı’nda 9,5 milyon kişi ölmüştür. Bunların %5’i sivil, %95’i de askerdir.
  İkinci Dünya Savaşı’nda 52 bin kişi ölmüş, bunların da %52’si asker, %48’i sivil insanlardandır. Örnekler çoğaltılabilir.
  Bu gerçekler cephe gerisindeki sivil halkın örgütlenmesini gündeme getirmiştir. Sivil Savunmanın kurumlaşması sağlanmıştır.
  Yurdumuzda ilk olarak 1928 yılında çıkarılan bir talimname ile Sivil Savunma Hareketi başlamıştır.
  1938 yılında 3502 sayılı pasif korunma kanunu ile yürütülmeye çalışılmıştır.
  28 Şubat 1959 tarihinde 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu çıkartılarak yürürlüğe konmuştur. Sivil Savunma Hizmetleri bu kanun ile İçişleri Bakanlığı uhdesine verilmiş ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
  Sivil Savunmanın Görevleri:
  Sivil Savunma; savaşlar ve afetlerde halkın can ve mal güvenliğini korumak, kayıpları ve ölümleri en aza indirmek, topyekun savunma yapabilmektir.
  a)- Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,
  b)- Tabii afetlerde can ve mal kurtarma,
  c)- Büyük yangınlarda, can ve mal kaybını azaltma,
  d)- Yok olmaları ve çalışamaz duruma gelen resmi müessese ve kurumları çalışır hale getirme, bekleme, koruma, onarılma ve yenilenmesi,
  e)- Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi ve katılımın sağlanması,
  f)- Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi…
  Bu tedbir ve gayretlerin esasları Sivil Savunma Kanunu’yla düzenlenmiştir.
  Nitelik olarak Sivil Savunma; 1-Silahsız. 2-Koruyucu. 3-Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.
  Sivil Savunmanın Ülkemizdeki Teşkilatlanması:
  Sivil Savunma Hizmetlerinin yürütülmesi, teşkilatlandırılması sorumluluğu; 3152 sayılı, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.
  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, illerde Sivil Savunma İl Müdürlükleri, İlçelerde Sivil Savunma İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
  Her bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında da bu hizmetleri yürüten birimler uzmanlıklar bulunmaktadır.
  Yerel yönetimlerde de uzmanlıklar şeklinde birimler bulunmakta kurum içi faaliyetleri yürütmektedirler.
  Mülki İdare Amirlerinin Sivil Savunma hizmetlerinde sorumlulukları vardır. En alt birimler olarak da Mahalli Kuvvetler; şehir, kasaba ve köylerde görev alırlar. Mahalli Kuvvetleri halktan seçilerek görev verilen kişiler oluşturur.
  A)- Sivil Savunma Servisleri:
  1- Karargah Servisi
  2- Kılavuz Servisi
  3- Kurtarma Servisi
  4- İlkyardım ve Ambulans Servisi
  5- Sosyal Yardım Servisi
  B)- Sivil Savunmaya Yardımcı Servisler:
  1- Emniyet ve Trafik Servisi
  2- İtfaiye Servisi
  3- Hastaneler Servisi
  4- Teknik Onarım Servisi
  C)- Koruma Kılavuzları:
  1- Şef Kılavuz
  2- Baş Kılavuz
  3- Kılavuz
  Servis görevlileri, tanınma işaretleri ve tespit edilmiş üniformaları ile tanınırlar. Resmi ve özel müesseseler de kendi personellerinden yukarıdaki teşkilata benzer servislerini kurarlar.
  İkaz ve Alarmları Tanıyalım:
  A)- Hazırlık İkazı:
  Bir savaş tehlikesine karşı sivil halk ve müesseselerin gereken son hazırlık önlemlerini almaları için hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazdır.
  Radyo, TV ve diğer yayın araçları arcılığıyla verilir.
  Yapılacak İşler:
  a)- Sığınaklar gözden geçirilir.
  b)- Eksiklikler tamamlanır.
  c)- Binalarda, çatılarda, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmayınız.
  d)- Karartmaya uyunuz.
  e)- Işık yakmayınız.
  B)- Sarı İkaz:
  Saldırı İhtimali Var demektir. 3 dakika düz siren sesi ile verilir.
  İçerideyseniz:
  a)- Havagazı, elektrik ve su vanalarını kapatın.
  b)- Yanan ocak, soba v.s. söndürün.
  c)- Kapı, pencereleri kapayın, perdeleri çekin.
  d)- Gerekli malzemeleri alın ve sığınağa gidin.
  Dışarıdaysanız:
  a)- Saklanmak için, en yakın sığınağa gidiniz.
  b)- Sığınak yok ise bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
  Araçtaysanız:
  a)- Aracı durdurunuz, açıktaki insanlar gibi davranınız.
  C)- Kırmızı İkaz:
  Saldırı tehlikesi var anlamındadır. 3 dakika yükselip alçalan siren sesiyle verilir.
  İçerideyseniz:
  a)- Sarı ikazdaki eksiklerini tamamlayın.
  b)- En yakın sığınma yerine gidin.
  c)- Sarı ikazdan önce Kırmızıİkaz verilmiş ise aynı önlemleri alın.
  d)- Sığınakta, tehlike geçti ikazını alana kadar bekleyin.
  Dışarıdaysanız:
  a)- En yakın sığınma yerine gidin.
  b)- Uzaktaysanız Köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere saklanın.
  c)- Vücudunuzun açık bölümlerini kapatın.
  d)- Tehlike geçti ikazını bekleyin.
  Araçtaysanız:
  a)- Elverişli bir yerde durun. Açıktakiler gibi davranın.
  D)- Radyoaktif Serpinti veya Kimyasal Saldırı Tehlikesi İkazı:
  Radyoaktif serpinti veya Kimyasal saldırı var anlamını taşır. Kesik, kesik siren sesi ile Radyo, TV gibi yayın araçları ile verilir.
  İçerideyseniz:
  a)- Diğer alarmlardaki tedbirleri alın.
  b)- Radyoaktif serpinti ve Kimyasal maddelerin vücutla temasını ve evin içine sızmasını engelleyici tedbirler alın.
  Açıktaysanız:
  a)- En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidin.
  b)- Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtün.
  Araçtaysanız:
  a)- Elverişli bir yerde durun.
  b)- Sığınma yerine veya kapalı bir yere gidi.
  c)- Emin bir yer bulamıyorsanız kapı ve camları kapatarak araç içinde kalın.
  d)- Vücudunuzun açık yerlerini kapatın.
  E)- Beyaz İkaz – (Tehlike Geçti):
  Tehlike geçti anlamındadır. Radyo, TV, Megafon yayın araçları ile duyurulur.
  a)- Bu ikaz verildiğinde sığınma yerlerinden ve saklandığınız yerden çıkabilirsiniz.
+ Yorum Gönder


sivil savunma işaretleri,  sivil savunmanın işaretleri ve anlamları,  sivil savunma işaretleri ve anlamları