+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İlahi nefes nutuk şathiye nazım şekilleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlahi nefes nutuk şathiye nazım şekilleri
  İlahi, Nefes, Nutuk ve Şathiye nazım türleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  ilahi nefes nutuk şathiye nazım şekilleri

  Şathiye , Ilahi, Nutuk, Deme, Nefes

  --------------------------------------------------------------------------------

  Şathiye
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde mizahi manzumelere genel olarak şathiye adı verilir
  Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar Şathiyelerde Allah’ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi-Alevi şairlerinde rastlanır Allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştırAma şathiyeler asla küfür değildirŞathiyeler biçimce komik ve alaylı olabilir ama şathiyede aranan şiirin arkasındaki düşüncedirAnlanıp yorumlandığında çok derin anlamlara sahip oldugu görülürŞathiye çok derin tasavvufi konular işleyen felsefi şiirlerdirKaygusuz Abdal şathiye yazmıştır

  İlahi
  İlahi, Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir Arapça kökenli bir kelimedir Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir
  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır Her dinin farklı ilahileri vardır İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur
  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır
  7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü ile yazılır Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasındadır

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE'dirYunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştırHece ölçüsü kullanmıştır11'li hece ölçüsünü kullanmıştırHalkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir

  Nutuk (edebiyat)
  Nutuk, tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir
  Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal'dır

  Deme
  Halk edebiyatının "tasavvufi halk edebiyatı" ya da "tekke edebiyatı" denilen türü 12'nci yüzyılda Ahmed Yesevi ile başladı Ama Anadolu'nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre'dir Anadolu'da 19'uncu yüzyıla değin çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavi şairler oynadı
  Tekke edebiyatı şairleri, yalın bir dille, hece ölçüsüyle ya da aruzun heceye yakın yalın kalıplarıyla şiirler yazdılar Tekke şiirinin genel adı, özel bestelerle okunan ve tarikatlara göre değişik isimlerle anılan ilahilerdi Nazım birimi dörtlüktü Ama gazel biçimde yazılmış ilahiler de vardır Bu edebiyatın düzyazı biçimini ise evliya menkıbeleri, efsaneler, masallar, fıkralar ve tarikat büyüklerinin yaşamlarını konu alan yapıtlar oluştururgenelde 8'li hece ölçüsü ile 4+4 kalıbıyla yazılırtelmih,tenasüp,tezat,mübalağa,gibi sanatlar sıkça kullanılır masiva yani allah dışındakileri önemsememe söz konusudurilahilerin mevlütlerde bir ezgi ile söylenmesinin sebebi;hece ölçüsü,kafiye şeması ve ahenk unsurlarıdır
  Örnek:
  cennet cennet dedikleri
  birkaç köşkle birkaç huri
  isteyene ver sen onu
  bana seni gerek seni

  Nefes (edebiyat)

  Nefes (edebiyat), Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bekteşi aşıklarınca yazılanlarına denir Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir Dili sade bir Türkçe olan nefesler biçim olarak koşmaya benzer Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7, 8, 11'li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir Fazla da olabilir

+ Yorum Gönder


nutuk nazım şekli,  nutuk nazım şekli hakkında bilgi,  şathiye nazım şekli