+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tanzimat dönemi edebiyatını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat dönemi edebiyatını açıklayınız
  Türk Edebiyatı tanzimat dönemini açıklar mısınız? özellikleri nelerdir? ne zaman ve kimler tarafından ortaya atılmıştır? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tanzimat dönemi edebiyatını açıklayınız


  tanzimat dönemi edebiyat hakkında bilgi


  Turfanda mı Turfa mı?” adlı eserden alınan bölümün ilk paragrafında anlatılanları günümüz şartlarında düşünerek yorumlayınız.
  Mansur Bey, otelin kapısına geldiği zaman üzerinde yalnızca Fransızca olarak “Hotel d’Amerique” (Hotel dö Amerika) tabelasını gördü. Türkçe yazıdan, rakamdan eser göremedi. Bunun gibi yerleşmiş olduğu odanın eşya ve döşemesini gözden geçirdiği sırada kimi gerekli eşya ile seccadeyi aradıysa da bulamadı.
  Firma veya mağaza isimlerinin bazılarının günümüzde de yabancı sözcüklerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bazen ticari kaygılarla bazen de ilgi çekmek için yapılmaktadır. Bu durum dilimizin kirlenmesine neden olmaktadır.

  2. Günümüz aydınlarının eğitimde nasıl bir rol üstlendiklerini Tanzimat Dönemi aydınlarıyla karşılaştırarak açıklayınız.
  Tanzimat Döneminde aydınlar, yenilik taraftarıdırlar. Eğitimde yapılması düşünülen değişiklikleri desteklemişler, bu değişimlerin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler sunmuşlardır. Ancak ortam yeniliklere tam hazır olmadığından bunda yeteri kadar başarı sağlayamamışlardır. Günümüzdeki aydınlar ise eğitimde daha üst düzey çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitelerde akademik çalışmalar yapan aydınlarımız eğitimle ilgili düşüncelerini birbirleriyle tartışmakta, eğitimle ilgili yapılan değişiklikleri, yenilikleri değerlendirmekte, çeşitli öneriler sunmaktadır. Devlet de aydınların düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır.

  Tanzimat Döneminde gazeteciliğe verilen önem, günümüzde geçerliliğini korumakta mıdır? Neden
  Gazetecilik, Tanzimat Döneminde olduğu gibi bugün de önemli bir faaliyettir. Tanzimat Döneminde gazetecilik, yapılan yeniliklerle ilgili toplumu bilinçlendirme amacını taşıyordu. Günümüzde gazetecilik daha çok bilgi ve haber paylaşımına yönelik yapılıyor.
  4. Tanzimat’la değişen sosyal, siyasi hayat ve bunların edebiyata yansıması konusundaki düşüncelerinizi birkaç paragrafta dile getiriniz.Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra en beğendiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.

  5. Kitabınızdaki metinlerden hareketle edebî eserlerde niçin faydaya önem verildiğini açıklayınız.

  6. Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi mi, estetik kaygı ve zevk mi önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
  Değerlendirme

  1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( Y ) Tanzimat’la birlikte hayatın her alanında kökten değişiklikler olmuştur.
  ( D ) Edebiyatta Tanzimat, ilk özel Türk gazetesinin yayımlanmasıyla başlamıştır.
  ( D ) Tanzimat’la birlikte getirilmek istenen yenilikler, Türk aydınlarının dile getirdiği fikirlere dayanır.
  ( Y) Tanzimat eserleri, toplumun sanat zevkini geliştirmek gayesiyle yazılmıştır.
  ( Y ) Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri halkın isteği üzerine gerçekleştirilmiştir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren edebî türlerden değildir?
  A. Roman B. Makale
 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  TANZİMAT EDEBİYATI

  1850 yıllarından günümüze kadar sürer. Amacı, metod bakımından Batılı, öz ve ruh bakımından milli bir edebiyat yaratmaktır. Türk toplumundaki esaslı değişmeleri , fikir ve yenilik hareketlerini yansıtır. Üç döneme ayrılır. :

  1.Tanzimat Edebiyatı :1860’ta tercüman-ı ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlar, 1896’ya kadar sürer. Sarsıntılar geçiren Osmanlı İmp.u durumunu kurtarmak için, ordudan başlayarak ıslahat ve devrim hareketlerine girişiyordu . 3. Selim , 2. Mahmut , Abdülmecit dönemleri böyle geçmiştir.

  Bu ortamda Batıcı ve yenilikçi olan şair ve yazarlar, sanatlarını toplum için kullandılar. Fransız kültürüyle kültürüyle yetişmiş ,romantik ve ülkücüydüler. Divan şiirini yıkmaya çalıştılar. Çok yönlüydüler: şair,romancı,tiyatro yazarıvb. Sanattan çok,fikir ve ülkü peşindedirler; zulme,haksızlığa karşı savaş açarlar. Vatan ,millet,hürriyet,adalet,meşrutiyet kavramlarını heyecanla savunurlar. Daha geniş kitlelere seslenebilmek için ,dilde sadelik yanlısıdırlar. Hemen hepsi politikacı ve mücadele adamıdırlar. Tanzimat ikinci döneminde realizmin etkisi görülür. Şiirde konu birliğini sağladılar. Aruzla yazdılar. Düzyazı dilini şiire uyguladılar. Roman,hikaye, makale gibi türler,edebiyatımıza bu dönemde girdi. İlk tanzimatçılar ,Divan şiirinin nazım biçimlerini kullandılar
+ Yorum Gönder