+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Realizmin ilkeleri ve temsilcileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Realizmin ilkeleri ve temsilcileri
  Realizmin ilkeleri ve temsilcileri nelerdir? kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  realizmin ilkeleri ve temsilcileri

  realizmin ilkeleri ve temsilcileri hakkında bilgi


  19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola*rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle*rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur*muştur.
  Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü*şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden – sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.

  Realizmin Özellikleri:

  1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış*lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
  2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır.
  3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola*ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez. Olay ve kişi*ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası*lığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
  4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan betim*lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
  5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı*na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
  6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa*natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş*lerdir,

  Realizmin Önemli Sanatçıları:

  H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro

  Stendhal……………………….. roman

  Gustave Flauberte………… roman

  Dostoyevski………………….. roman

  Tolstoy………………………….. roman

  A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro

  M. Gorki…………………………. roman

  Danielde Foe………………… roman

  Charles Dickens…………… roman

  Emest Hemingway……….. roman, öykü

  Jack London…………………. roman

  Mark Twain……………………. roman

  RELİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:

  Realizmden etkilenme İlk, Tanzimat’ın ikinci ya*rısında başlar. Hemen hemen tüm edebi dönemler*de etkisini göstermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” romanları realist etkiyi taşıyan ilk ro*manlarıdır. Servet’i Fünun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmiştir. Servet’i Fünun dö*neminin bağımsız yazarları Hüseyin Rahmj ve Ah*met Rasim realist etkiler taşır. Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminden Yakup Kadri, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal realist etkisiyle yazan diğer yazarlardır.

  Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

  Recaizâde Mahmut Ekrem……… roman

  Samipaşazâde Sezai………………. roman, öykü

  HalitZiya Uşaklıgil……………………. roman

  Mehmet Rauf……………………………. roman

  Refik Hallt Karay……………………… roman

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu….. roman

  Halide EdipAdıvar……………………. roman
+ Yorum Gönder


realizmin ilkeleri ve temsilcileri,  realizmin ilkeleri,  realizm ilkeleri ve temsilcileri,  realizm ilkeleri,  realizmin 6 ilkesi,  realizmin ilke ve nitelikleri