+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Harnamenin kısa özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Harnamenin kısa özeti
  Harnamenin kısaca özeti lazım acil yardımcı olur musunuz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  harnamenin kısa özeti


  harnamenin hakkında bilgi


  Harnâme; Ünlü divan edebiyatçısı Şeyhi tarafından kaleme alınmış mesnevi.
  Aynı zamanda bir hekim olan Şeyhi Sultan Çelebi Mehmed'i tedavi edince, Çelebi Mehmed ona bir köy (Tokuzlu Köyü) hediye etmiştir. Köye doğru yola koyulan Şeyhi, yolda eşkiyalar tarafından soyulmuş ve dövülmüştür. Bunun üzerine Harnâme'yi kaleme alır. Eser toplumun kötü yönlerini hicvetmektedir. Fakat bunu mizahi bir üslub ile yapmıştır.
  Eser 126 beyitten oluşmaktadır. Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneklerindendir.


  Harname

  Zevk içinde cihân velî ŞEYHî
  Yatur uş minnet ü belâda dahı

  Bahtı zengî yüzü tek agarmaz
  İşi başmaklayın başa varmaz

  Râhat umdukça gördü zahmetler
  Devlet isteyü buldu mihnetler

  Fikr olurken hâletün sıfatı
  Geldi bu kıssanun münâsebeti

  Münasebet-i Hikayet

  Bir eşek var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde kat'i şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır
  Ki teninde tü komamışdı yağır

  Nice tü kalmamışdı et ü deri
  Yükler altında kana batdı deri

  Eydür idi gören bu sûretlu
  Tan degül mi yürür sünük çatlu

  Dudağı sarkmış u düşmiş enek
  Yorılur arkasına konsa sinek

  Toğranur idi arpa arpa teni
  Gözi görince bir avuç samanı

  Kargalar dirneği kulağında
  Sinegün seyri gözi yağında

  Arkasından alınsa pâlanı
  Sanki it artuğıydı kalanı

  Birgün ıssı ider himâyet ana
  Ya’ni kim gösterür inayet ana

  Aldı pâlanını vü saldı ota
  Otlayurak biraz yüridi öte

  Gördi otlakda yürür öküzler
  Odlu gözler ü gerlü göğüzler

  Sömürüp eyle yirler otlağı
  Ki çekicek kılın tamar yağı

  Boynuzı ba’zısınun ay bigi
  Kiminün halka halka yay bigi

  Böğrişüp çün virürler âvâze
  Yankulanurdı tağ ü darvâze

  Har-ı miskîn ider iken seyrân
  Kaldı görüp sığırları hayrân

  Geh yürürler ferâgat ü hoş-dil
  Gâh yaylâ vü kışla geh menzil

  Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân
  Ne yük altında haste vü nâlân

  Acebe kalur u tefekkür ider
  Kendü ahvâlini tasavvur ider

  Ki birüz bunlarunla hilkatde
  Elde ayakda şekl ü sûretde

  Bunlarun başlarına tâc neden
  Bize fakr ü ihtiyâc neden

  Bizi ger arpa ok u yây itdi
  Bunlarun boynuzun kim ay itdi

  Didi bu müşkilümi itmez hal
  Meger ol bir falân har-i a’kal

  Var idi bir eşek firâsetlû
  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû

  Çok geçürmiş zamâneden çağlar
  Yükler altında sızırup yağlar

  Nûh Peygamber’ün gemisinde ol
  Virmiş İblîse kuyruğıyla yol

  Dir imiş ben döşedimdüm döşeği
  Dirilürken ölüp ’Üzeyr eşeği

  Hoş-nefesdür diyü vü ihl ü fasîh
  Hürmet eyler imiş humâr-ı Mesîh

  Kurd korkar idi kulağından
  Arslan ürker idi çomağından

  Ol ulu katına bu miskîn har
  Vardı yüz sürdi didi iy server

  Sen eşekler içinde kâmilsin
  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fâzılsın

  Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr
  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr

  Menzil-i mü’minîne rehbersin
  Merkeb-i sâlihîne mazharsın

  Nesebündür mesel hatîblere
  Nefesün hoş gelür edîblere

  Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
  Müşkilüm var keremden itgil hall

  Bugün otlakda gördüm öküzler
  Gerüben yürür idi göğüzler

  Her biri semîz ü kuvvetlü
  İçi vü taşı yağlu vü etlü

  Niçün oldu bulara enzâni
  Bize bildür şu tâc-ı sultanî

  Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz
  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz

  Her sığırdan eşek nite ola kem
  Çün meseldür ki dir benî âdem

  Har eger hâr ü bî-temîz oldı
  Çünkü yük tartar ol azîz oldı

  Bâr-keşlikde çün bizüz fâik
  Boynuza niçün olmaduk lâyık

  Böyle virdi cevâb pîr eşek
  K’iy bilâ bendine esîr eşek

  Bu işün aslına işit illet
  Anla aklunda yog ise kıllet

  Ki öküzi yaradıcak Hallâk
  Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk

  Dün ü gün arpa buğday işlerler
  Anı otlayup anı dişlerler

  Çün bular oldu ol azîze sebep
  Virdi ol izzeti bulara Çalab

  Tâc-ı devlet konıldı başlarına
  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına

  Bizüm ulu işimüz odundur
  Od uran içümüze o dûndur

  Bize çokdur hakîki buyrukda
  Nice boynuz kulağ u kuyruk da

  Döndi yüz derd ile zaîf eşek
  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek

  Didi sehl ola bu işün aslı
  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı

  Varayın ben de buğday işleyeyin
  Anda yaylayup anda kışlayayın

  Nice yiyem odun ile letler
  Bulayın buğday ile izzetler

  Gezerek gördi bir gögermiş ekin
  Sanki dutardı ol ekin ile kîn

  Aşk ile değdi girdi işlemeğe
  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe

  Arpa gördi gögermiş aç eşek
  Buldı cân derdine ilâç eşek

  Değme kerret ki şevk ile karvar
  Toprağın bile götürür harvar

  Eyle yidi gök ekini terle
  Ki gören dir zihî kara tarla

  Yiyürek toydı karnı çağnadı
  Yuvalandı vü biraz ağnadı

  Başladı ırlayup çağırmağa
  Anup ağır yükin ağırmağa

  Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür
  Niam oldukda bî-nagam gamdur

  Pes idüp cûş içinde eşvâkı
  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı

  Çeker âvâze tîz ider perde
  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde

  Nice düzmek ki bozdı âhengi
  Perdesin açdı ol cihân nengi

  Çıkarur har çün enker-ül esvât
  Ekin ıssına arz olur arasât

  Ağaç elinde azm-i râh itdi
  Tarlasını göricek âh itdi

  Dâneden gördi yiri pâk olmış
  Gök ekinliği kara hâk olmış

  Yüreği sovumadı söğmeg ile
  Olımadı eşeği dögmeg ile

  Bıçağın çekdi kodı ayruğını
  Kesdi kulağını vü kuyruğını

  Kaçar eşşek acıyaruk cânı
  Dökilüp yaşı yirine kanı

  Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
  Sordı hâlini kıldı derd ile âh

  Yermürü inleyü didi iy pîr
  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr

  Bâtıl isteyü haktan ayrıldum
  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

  Benem ol gâm yükinde har-ı leng
  Gussalar balçığında vâlih ü deng

  Ne yüküm bir nefes giderici var
  Ne biraz çekmeğine yarıcı var

  Har gedây-iken arpaya muhtâç
  Gözedürem k’urıla başuma tâc

  İster iken halâldan rûzî
  Varım itdüm haramîler rûzî

  Ger tonuzlara olmaya buyruk
  Âh gitdi kulağ ile kuyruk

  Hükm-i sultâna k’ola pâyende
  Çarh çâkerdürür felek bende

  Kim ola bâri bir iki eclâf
  K’ide tevk-i pâdişâha hilâf

  Şâh kahrı ne’ûzü-billâh eger
  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber

  Göklere irdi nâle vü feryâd
  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd

  Şeyhî uzatma nâle vü âhun
  Nüktedândur bilür şehen-şâhun

  Ger inâyetden istesen tevfîr
  Kılma devlet duâsını taksîr

  Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz
  Câhile nâz vire ehle niyâz

  Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs
  Ârifi hâric ide âmiyi hâs

  Ol şehün işi izz ü nâz olsun
  Düşmeninün gam ü niyaz olsun

  (Vezin: Feilâtün mefâilün feilün)
+ Yorum Gönder


harname kısa özeti,  harname özeti,  harnamenin özeti,  harname özeti kısa,  harnamenin kısa özeti,  şeyhi harname özeti