+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Çekim ekini tam olarak acıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çekim ekini tam olarak acıklama
  Çekim eki nedir? nerelerde kullanılır? Dil ve Anlatım dersi Çekim eki hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çekim ekini tam olarak acıklama


  Çekim ekini hakkında bilgi


  Çekim Eki:

  Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir.

  Kip:


  Dilbilgisinde fiilin kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre girdikleri kalıplara denir. Türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. Bunlar Haber (bildirme) kipleri ve dilek kipleridir.
  Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -acak, -(a)r, -di, -miş, -yor olan zaman kipleri beşe ayrılır:

  Gelecek zaman

  Türkçe'de -acak, -ecek ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: anlat-acak-sın


  Geniş zaman

  Türkçe'de -(a)r ekiyle oluşturulur.
  Örnek: tıka-r-sın, sor-ar

  Görülen geçmiş zaman
  Türkçe'de -dı, -di ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: gir-di-m örnek: yap-tı-m örnek: Ödevimi daha dün yaptım örnek: Ömer'i bir kaç gün önce parkta gördüm
  Öğrenilen geçmiş zaman
  Türkçe'de -mış, -miş ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: al-mış-sın


  Şimdiki zaman

  Türkçe'de -yor ekiyle oluşturulur.
  Örnek: yap-i-yor-lar
  İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli, -se, -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır:


  Emir kipi


  Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde yalnızca fiil kökü ve şahıs eki bulunur. Bütün dillerde bu kip, âcil durumlarda da kullanıldığından fiilin en kısa şeklidir. Örnek: gel, gel-sin, gel-iniz; git, git-sin, gid-iniz
  Sayfanın başlığı=== Dilek-şart kipi === Türkçe'de -sa, -se ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: gül-se, git-seyap-sa-uyu-sa-sev-se g


  Gereklilik kipi

  Türkçe'de -malı, -meli ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: düş-meli, git-meli
  İstek kipi
  Türkçe'de -a, -e ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: gel-se, gid-e
  Çekimli fiiller
  Kip eki almış bir fiilin altı şahısta söylenmesi veya yazılması demektir. Çekimli bir fiillerde sırayla şu üç bölüm bulunur:

  Fiil kök veya gövdesi,
  Kip eki,
  Şahıs eki.
  Kip ekleri, fiil kökünden sonra gelerek ona zaman mânâsı veya tsarlanan, istenen bir hareketle ilgili mânâ kazandırır. Bu durumda fiil, yalnız üçüncü teklik şahıs ifâde eder. Emirde ise kök veya gövde halinde kalır ve ikinci teklik şahsı verir.

  Çekim örneği:

  Şahıs Çekimi
  1. tekil
  çalış-ı-yor-um
  2. tekil
  çalış-ı-yor-sun
  3. tekil
  çalış-ı-yor
  1. çoğul
  çalış-ı-yor-uz
  2. çoğul
  çalış-ı-yor-sunuz
  3. çoğul
  çalış-ı-yor-lar

  Bir çekimli fiilde bir kip eki olabildiği gibi iki kip eki de bulunabilir. Kip eklerinin sayısına göre çekimli fiiller ikiye ayrılır:
  1-Çekimli fiil 2-Çekimsiz fiil
  Basit zamanlı çekimli fiiller
  Tek kip eki alan çekimli fiillere verilen addır. Basit zamanlı fiillerin hepsinin bileşik zamânı yoktur.
  Bileşik Zamanlı Fiiller
  İki kip eki alan çekimli fiillere denir. Bileşik çekimlerde -imek fiili, -idi, -imiş, ise (-yse) şekilleriyle kullanılır.


  Hikâye kipi  Türkçe'de -dı, -di eklerini alarak oluşturulur.
  Örnek: görür idi = görür-dü


  Rivâyet kipi

  Türkçe'de -mış, -miş eklerini alarak oluşturulur.
  Örnek: bakacak imiş = bakacak-mış
  Şart kipi
  Türkçe'de -sa, -se eklerini alarak oluşturulur.
  Örnek: koşuyor ise = koşuyor-sa
  Emir kipinin de basit zamanlı fiiller gibi hiç bileşik zamanı yoktur. Dilek kiplerininse hikâye ve rivayeti vardır; şartı yoktur. Yine -di'li geçmiş, yani görülen geçmiş zamânın rivâyeti yoktur
+ Yorum Gönder