+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Uygurlar Ve Göktürkler Arasındaki Fark Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uygurlar Ve Göktürkler Arasındaki Fark Nedir
  Uygurlar ve Göktürkler arasındaki fark nedir?

  Uygurlar ile Göktürkler arasındaki farkı yazabilirmisiniz 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Uygurlar ve Göktürkler arasındaki fark nedir


  BİRİNCİ GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630)
  GÖKTÜRKLERİN ( I.VE II.) ÖNEMLERİ :
  Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti’dir.
  Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
  Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
  Çin kaynaklarına göre, kökeni Asya Hunlarına dayanan Göktürklerin ilk zamanları hakkında çeşitli efsaneler vardır. Göktürklerin hükümdar ailesi olan Aşina soyunun bir kurttan türediği yolundaki efsanenin benzerlerine Asya Hunlarında da rastlanması, onların, adı geçen devletin soyundangeldiği inancını güçlendirmektedir. Çin kaynaklarından : “Türkler komşu bir hükümdar tarafından yenilmişler ve on yaşındaki bir erkek çocuk dışında hepsi de öldürülmüşlerdi. Çocuğu dişi bir kurt kurtardı ve bir mağara içindeki 100 kilometre uzunluğunda olan ovaya getirdi. Büyüyen çocuğun, kurttan on oğlu dünyaya geldi Çocuklar dışarıdan kendilerine birer eş buldular. Bunların da çocukları oldu. Bunun arkasından her biri bir soy adı aldı; Aşina da bunlardan biri idi. Birçok nesil geçtikten sonra onlar mağaradan çıktılar ve Kişan ( Altay) Dağları’nın güneyinde yerleştiler;
  burada juan-juanlar ( Avarlar) için demirden aletler yapmaya başladılar.”
  Merkezleri : Ötüken
  Kurucusu : Bumin Han


  Asıl merkezleri, Orta Tiyanşan (Tanrıdağları) bölgesiyle Isık gölü çevresi olan Göktürkler, 545 yıllarında Tabgaçların yardımıyla Avarlara isyan ettiler. Bumin Han idaresinde, eski Hun başkenti Ötüken merkez olmak üzere I. Göktürk Devleti’ni kurdular (552)
  Kuruluştan itibaren devlet, doğu ve batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir. Batı kanadını kardeşi İstemi’ye yabgu unvanıyla birlikte veren Bumin Han, doğu kanadını idare ediyor ve bu kanadın üstünlüğü dolayısıyla devletin gerçek hükümdarı oluyordu. Bumin Han, devletin kurulduğu 552 yılında öldü.
  Mu-kan Kağan (553-572) :
  Mu-kan Devri, devletin en parlak dönemidir. Mukan ilk olarak Avarları batıya doğru göçe zorladı.Bundan sonra doğuda Kitanları ve kuzeyde bulunan Kırgızları hakimiyeti altına aldı. Öte yandan Çin’i baskı altında tutarak amcası İstemi’nin batıdaki faaliyetlerine yardımcı oldu.
  İstemi Yabgu’nun Faaliyetleri: Devletin batı kanadını idare eden İstemi, kısa sürede Altayların batısını, Isık gölü ve Tanrı dağlarına kadar egemenlik altına aldı. Batı yönündeki faaliyetleri, onun Bizans ve Sasanî Devletleriyle siyasî ve askerî ilişkilere girmesine yol açtı.
  İstemi Yabgu, îpek Yolu’nu ellerinde tutan Akhunlara karşı Sasanî Devleti’yle iş birliği yaptı. Bu ittifak sonucu Akhun Devleti yıkıldı. Toprakları iki devlet arasında paylaşıldı, İstemi Yabgu, Sasanîlere karşı Bizans la anlaşmayı denedi. 568 yılında Bizans’a bir heyet gönderdi.
  * Orta Asya’dan Doğu Roma’ya giden ilk resmî heyettir.
  Bizans, ipek meselesiyle ilgilenmekte, bu ticaretteki Sasanî aracılığından kurtulmak istemekteydi. Bu maksatla, imparator II. Justinos da Göktürklerle anlaşma yapmak üzere bir heyeti îstemi’ye gönderdi . İstemi Yabgu’nun Bizans’la iş birliği yaparak Sasanilerin ipek Yolu’nu açmalarını sağlamak şeklindeki planı başarılı oldu. Bizans-Sasani mücadelesi başlarken, Göktürkler de hakimiyetlerini Harezm, Buhara, Taşkent gibi merkezlere doğru yaymışlardır.
  * Göktürk- Bizans işbirliğinin Sasanileri zayıflatması, Hz. Ömer Devrinde İslam Ordularının Sasanileri yenmesini ve İran’ı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır.
  Göktürk Devleti’nin İkiye Ayrılması ve Yıkılışı :
  istemi Yabgu’nun yerine geçen oğlu Tardu, babası gibi hükümdarlık özelliklerine sahip, güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi, iç karışıklıklara yol açtı. Çinliler bu durumdan faydalanarak, Göktürklerin iç işlerine karıştılar. Böylece, Çin’in siyasî faaliyetleri sonucu Göktürk Devleti doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı (582). Doğu Göktürklerin basında İşbara, Batı Göktürklerin başında Tardu bulunuyordu. Doğu Göktürkleri bir süre sonra Çin hakimiyetine girdi (630). Batı Göktürkler! ise 659 yılında tamamen Çin’e katıldı. Böylece Göktürkler elli yıl boyunca bir fetret devri yaşadılar.
  İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (681-744)
  Göktürkler bir süre “fetret devri” yaşadılar. Ancak bu devrede bile bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Bu mücadelelerden biri 639 yılında gerçekleşen Kür-şad ihtilalidir. Göktürk ailesinden Kür-şad’ın 39 arkadaşı ile birlikte Çin imparatorunu ele geçirmek üzere tasarladığı plan başarısızlıkla sonuçlanmış, Kür -şad ve arkadaşları yakalanarak öldürülmüşlerdir.
  Göktürkler bir süre sonra Aşına soyundan gelen “Kutluk” başkanlığında birleşerek bir kez daha bağımsızlık mücadelesine girişmişlerdir.* Kutluk’un etrafında toplanan Türkler arasında, Göktürklerin ünlü bir devlet adamı ve kumandanı olarak tarihe geçecek olan Tonyukuk da bulunmaktaydı.
  Kutluk’un ilk hedefi, o zamana kadar kurulan Türk devletlerinin merkezi olan Ötüken’i ele geçirmekti.
  *Bu amaç için Oğuzlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır.
  Kutluk, 681′de Ötüken’e hakim olarak devletin temellerini attı ve “İlteriş” ( devleti derleyen,toparlayan) ünvanı aldı.
  İlteriş Kağan’ın en önemli hedefi Çin’di. Bu nedenle Çin’e kırk altı başarılı sefer düzenledi.
  İlteriş’in 692 yılında ölümü üzerine yerine kardeşi Kapgan geçti. Kapgan Kağan’ın hedefi Çin’i baskı altında tutmak ve Çin’de yaşayan Türkleri Ötüken’e çekmekti.
  Not : Sert politika izlemesi Türgiş,Karluk ve Oğuzların ayaklanmalarına yol açmıştır.
  Kapgandan sonra İlteriş’in oğlu Bilge hükümdar olmuş ve devleti kardeşi Kültiginle beraber yönetmiştir. Devletin kuruluşunda önemli katkısı olan Tonyukuk vezirliğe getirilmiştir.
  * Tonyukuk Türk tarihinin en başarılı devlet adamlarından ve komutanlarından biridir.
  Bilge-Kültigin-Tonyukuk üçlüsünün başarılı yönetimleri ile Göktürkler güçlendilerse de, Tonyukuk’un 725 ‘te, Kültigin’in 731de, Bilge Kağan’ın 734 te ölümleri üzerine iç karışıklıklar ortaya çıktı. Basmiller,Karluklar ve Uygurlar birleşerek II.Göktürk ( Kutluk ) devletine son verdiler.
  UYGURLAR
  Uygurların Türk Tarihindeki yeri ve önemi:
  Şehircilik, tarım ve ticarette ileri gitmişlerdir.
  Okur-yazar oranları yüksek olup, 14 harfli alfabeleri vardır.
  Türeyiş ve Göç destanları vardır. “Orta Oyunu” Uygurlardan gelmektedir
  Gök tanrı inancını terk edip yabancı dine inanan ilk Türk topluluğudur
  Bögü Kağan zamanında girdikleri Manihaizm dini, savaşçı karakterlerini kaybetmelerine neden olmuştur
  Tahta harfli matbaayı kullanmışlardır.
  Uygur beylerinden Eratna, Orta Anadolu’da bir devlet kurmuştur. Kayseri’deki türbesinde [Köşk Medrese) yatmaktadır.
  Uygurlar, Göktürkler devrinde yukarı Selenga boylarında yasamışlardır. on boydan meydana gelmişlerdi. Onun için On Uygur şeklinde de anılmışlardır.
  Uygurlar’ın başlarındaki idareciler, el teber (küçük kral) unvanını taşıyorlardı
  ORHUN UYGUR DEVLETİ:
  Karluk ve Basmiller’le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan Uygurlar Orhun bölgesinde Uygur Devletini kurdular.(745)
  Kurucuları : Kutluk Bilge Kül Kağan
  Merkezleri : Ordubalık (Karabalsagun)’dur. (İlk Türk şehri Ordubalık’ tır.)
  Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır.
  Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYEN-ÇOR başa geçmiş, onun döneminde Müslüman Araplar(Abbasiler) ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşanmıştır. Talas Savaşı Tarım Havzasının Uygurların eline geçmesini ve Çin’in Orta Asya’dan çekilerek zayıflamasına
  yol açmıştır.
  Bögü Kağan Devrin de Uygur Türkleri ile Çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti. Bögü Kağan Çin’e yardım amacıyla “Tibet Seferine” çıktı. Bögü Kağan Tibet seferi sırasında iki MANİ (MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine geri döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular. Ayrıca Türkler arasında Budizm’de yayılmaya başladı.
  Mani Dini: Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi.
  Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
  1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
  2- Yerleşik hayata geçtiler.
  3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.
  840 yılında bir başka Türk kavmi olan Kırgızlar, Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar’ın Orhun Bölgesinden kovmalarıyla Uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.
  NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşmış, MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır.
  KANSU (SARI UYGUR) DEVLETİ:
  Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti de denilmektedir. 1209’da Moğolların hakimiyetine girmiştir.
  Günümüzde Batı Çin bölgesinde yaşamaktadırlar.
  TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ:
  Kırgızlar tarafından kovulan Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi’ne gelerek, burada yeni bir devlet kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207’de yıkıldı.
  Cengiz Han’ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar’ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler. Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
  Uygurlar günümüzde Doğu Türkistan diye anılan bu bölgede Çin’e bağlı özerk bir bölgede yaşamaktadır.

+ Yorum Gönder


göktürkler ve uygurlar arasındaki farklar,  uygurlar ve göktürkler arasındaki farklar,  uygur goktur farki ekldekarsilastimasi,  uygurlarve göktürkler farkları