+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Ayların Günlerinin Değişmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Ayların Günlerinin Değişmesi
  Ayların Günlerinin Değişmesi İle İlgili Bilgi

  Öğrendiğimiz bilgilere göre Romalılar milattan 758 yıl önce 10 aylık takvim uygulamasına başladılar. Bu ilk orijinal Roma takviminde aylar, gündüz ve gecenin eşit olduğu, binlerce yıldır hayatın başlangıç zamanı olarak kabul edilen Mart ayından başlamak üzere, Martius (Mart), Aprilis (Nisan), Maius (Mayıs), Junius (Haziran), Quintilis (Temmuz), Sextilis (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım) ve December (Aralık) idi.

  Bu ay adlarından Quintilis'den (Temmuz), December'a (Aralık) kadar olanlar, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarının Roma'lılarca telaffuz ediliş şekliydi yani, Mart başlangıçlı takvime göre bu aylar yılın 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, ve 10'uncu aylarıydılar. Bu 10 aylık takvim geride hesaba katılmamış daha 60 gün bırakıyordu.

  Yedek olarak bırakılan bu 60 gün sorun yaratınca, Janarius (Ocak) ve Februarius (Şubat) adları ile iki ay daha eklenerek takvim tamamlandı. Yani yılın ilk ayı Martius (Mart), son ayı ise Februarius (Şubat) oldu.

  Asırlar sonra milattan 46 yıl önce Roma İmparatoru Julius Caesar (Sezar), muhtemelen politik sebeplerden takvimde bazı değişiklikler yaptı. On bir ayı 30 ve 31 gün olarak iki şekilde düzenledi, yılın son ayı olan Şubat'a 29 gün verdi, her dört senede bir Şubat'a bir gün ilavesini kabul etti. Ancak sonra nedendir bilinmez Janairus'u (Ocak) yılın ilk ayı olarak ilan etti. Böyle olunca da, her 4 yılda bir eklenecek bir günün, yeni durumda yılın ikinci ayı konumuna gelmesine rağmen Februarius'a (Şubat) eklenilmesine devam edildi.

  Julius Caesar'ın beklenmeyen ölümünden (Sen de mi Brütüs olayı!) sonra, Romalılar bu çok sevdikleri imparatorlarının anısına Quintilİs (Temmuz) ayının ismini July olarak değiştirdiler.

  Ondan sora tahta çıkanlardan, Augustus kendi şerefine, Sextilis (Ağustos) ayının adını kendi ismi ile değiştirerek, bu aya August adını verdi. Ama ortaya başka bir sorun çıkmıştı. Sezar'ın ayı 31 gün, Augustus'un ayı ise 30 gün çekiyordu. Sorunu yine imparatorun kendisi çözdü ve zaten 29 gün olan Şubat'tan bir gün daha alarak Ağutos'a ekleyiverdi. Böylece iki ay da eşitlenmiş oldu.

  İşte size takvimin, niçin 12 ay olduğunun, ayların isimlerinin nasıl konduğunun ve niçin farklı sayıda günlerden meydana geldiklerinin, dört sene sonra eklenecek artık günün niçin yılın sonuncu değil de, alakasız bir şekilde ikinci ayına eklendiğinin küçük bir hikayesi.

  Özellikle ortaçağda takvimler üzerinde o kadar oynanmıştır ki, yapılan bilimsel hesaplamalara göre, İsa'nın bugün kabul edilen Milattan, yani İsa'nın doğumundan yaklaşık 6 yıl önce doğduğu, 36 yıl yaşayıp Milattan sonra 30 yılında öldüğü ileri sürülmektedir.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Ayların Günlerinin Değişmesi hakkında bilgi

  Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süre. zaman yüzyıllardan beri felsefenin,matematiğin vebilimin temel ilgi alanlarından biridir. zamanın, geçişini ölçmek için eskiden güneş saatleri, su Saatleri ve kum saatleri kullanılırdı. Günümüzdeyse elektrikli saatler, sarkaçlı Saatler ve atom saatleri kullanılmaktadır

  Günümüz saatleriyle ölçülen zamanla güneş Saatiyle ölçülen zamanın ifadesi aynı değildir. Çünkü, güneş Saati hep aynı hızla çalışmaz. Güneş Saatinde zamanın ifadesi Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Ancak, günümüz saatlerinde, bir yıldaki güneş günlerinin ortalaması alınarak bir günün saat cinsinden değeri bulunmuştur. Buna ortalama güneş günü denir. Ortalama güneş gününe göre ölçülen zaman da ortalama zaman, olarak adlandırılır. Güneş saatiyle ölçülen zamanaysa görünür zaman denir. Görünür zamanla ortalama zaman arasındaki farka da zaman denklemi adı verilir ve bu fark 16 dakikadır.

  Bu zamanların dışında yıldızzamanı denilen ve yıldızlara göre ölçülen zaman ifadeleri de vardır. dünya,güneşin çevresinde dolandığından, yıldız zamanı öteki zamanlardan farklıdır. yıldızlarıngökyüzünde bir kez dolanıp yeniden başlangıçtaki konumlarına geri dönmeleri için geçen zamana yıldız günü denir. Bir yıldız günü, ortalama güneş gününden biraz kısadır. Bu fark, Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanım süresi olan 24 saati bulur.

  Zaman Nedir Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım Ö. Seyfettin.

  Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir A. İl Han Belirlenmiş olan an Çağ, mevsimgülzamanı, Çocukluk zamanı Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit Dönem, devir Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi.”- H. Taner.

  gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir .”- .

  jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  Zaman almak sürmek, devam edip zamanı geçirmek. Zamana uymak davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak. Zaman bırakmak bir iş için süre ayırmak. Zamanı avlamak uygun zamanı bulmak Zamanı dolmak bir iş için ayrılan süre sona ermek. Zamanı geçirmek oyalanmak

  Zamanı geçmek
  1 . o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak.
  2 . mevsimi geçmek.

  Zaman ile yarışmak hızlı hareket etmek Zaman kazanmak vakit kazanmak.

  zaman kollamak
  1 . bir işin sırasını beklemek.
  2 . uygun bir fırsat beklemek.

  zaman öldürmek boş şeylerle vakit geçirmek.

  Zaman tanımak
  1 . bir iş için yeterli zaman vermek.
  2 . bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.

  zaman vermek bir iş için belli bir süre ayırmak. Birleşik Sözler zaman aşımı Süre aşımı Zaman ayarlı Zamana uyumlu olarak hazırlanmış olan. Zaman belirteci Zaman zarfı

  Zaman bilimi Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji.
  özlemlere dayanarak zaman ölçeğini belirleyen, tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren bilim, kronoloji.

  Zaman birimi Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı Zaman dizini Tarihsel olayların zaman bakımından sırası, kronoloji Zaman eki Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor (sev-iyor), -di (gel-di) vb.

  Zaman tünelibilim kurguda değişik zamanlar arasında geçişin sağlandığına inanılan yer.

  Zaman zaman ara sıra Zaman zarfı Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci

  açık zaman Tutkalın yüzeye sürülmesi ile malzemelerin sıkıştırılması arasında geçen süre ahir zaman son zaman. dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu Günler veya yıllar Ahir zaman Peygamberi Müslümanlarca son peygamber olduğuna inanılan Hz. Muhammed .

  Aman zaman Fırsat, çıkar yol aman zaman bilmemek fırsat vermemek aman zaman dedirtmemek aman vermemek art zamanlı, Evrim açısından ele alınan süre içinde birbirini izleyen, diyakronik. arz zamanlı dil bilimi Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi.

  Birleşik zaman Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman Sevdiydi (sevdi-y-di < sev-ecek + i-miş) sev-er-se (sev-erse < sev-er + ise) gibi.

  hikaye birleşik zaman Yalın zamanlı bir fiilin geçmişte yapıldığını anlatan, idi > -di ekiyle kurulan kip Katmerli birleşik zaman Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması Gelir idiysem gibi şartlı birleşik zaman Belli bir zaman eki almış yükleme -sa / -se şart eki getirilerek oluşturulan şekil

  rivayet birleşik zaman Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman Gelmişmiş, gelecekmiş gibi.


  Zaman Nedir


  Bir zaman Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle Dar zaman Çok kısa bir süre, dar vakit. mecaz Zorluk, üzüntü, sıkıntı ve yokluk içinde geçen süre, dar vakit eş zaman Aynı zaman içinde hareket eden, senkron, asenkron karşıtı eş zamanlı Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik Aynı zamanda oluşan.

  eş zamanlı dil bilimi Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi Evvel zaman Çok önceden, çok eskiden, önceleri

  Geçmiş zaman Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul ‘a gidip gelmiş gibi.

  Gelecek zaman Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu belirten, -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulan zaman Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi.

  Gelecek zaman görünümü Gelecek zaman sıfat – fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm

  Gelecek zaman kipi Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren, -acak / -ecek ekiyle kurulan Kip Geleceğim, geleceksin gibi.

  Gelecek zaman sıfat – fiili İsim veya sıfat gibi kullanılan, gelecek zaman kavramı veren, -ecek, -esi ekleriyle kurulan fiilimsi Akacak kan damarda durmaz. Gö resim geldi gibi.

  Geniş zaman Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -r, -ir veya -er ekiyle kurulan zaman Başlar (başla-r), geliriz (gel-ir-iz), se verim (sev-er-im) gibi.

  Geniş zaman görünümü Geniş zaman sıfat fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından doğan görünüm Gelmez olmak. Görünmez olmak gibi.

  Geniş zaman sıfat – fiili Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -ir, er, mez ekleriyle kurulan sıfat-fiil Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi.

+ Yorum Gönder