+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Bitki Nedir - Bitki Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Bitki Nedir - Bitki Hakkında Bilgi
  Bitki İle İlgili Bilgi

  Elde edilen bilgilere göre.Bir yere tutunmuş yeşil renkli ve renksiz ,çiçekli ve çiçeksiz, meyveli ve meyvesiz, gelişip döl veren, ömrünü tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren canlıların genel adı. Canlılar dünyasının öbür kolu hayvanlardan bitkileri ayırmak kolay görünürse de, ilkel hayvanların ve ilkel bitkilerin yapılarında fark bulmak zorlaşır. İlkel bitkiler ve ilkel hayvanlarda canlılık olayları yalnız protoplâzmad andır. Fakat ,hayvanlar gibi soluyan, çeşitli hareketler gösteren, uyarıla bilen bitkiler; gelişmeleri ilerledikçe, hayvanlardan ayrı bir canlılar dünyası olduklarını belirten özellikler kazanırlar. Bitkiler, suda ,havada, toprakta bulunan anorganik besin maddelerinden (asalak ve çürükçül bitkiler hariç) organik besin maddeleri yaparlar; besini yüzeyleriyle alırlar; hücrelerin çevresi hücre zarı denen sağlam bir kılıfla çevrilidir; uygun şartlar altında (dal, kök, yaprak) yaparlar. Hayvanlar ise; organik maddelerle beslenirler bitkilerdeki gibi hücre zarları yoktur, sonradan yeni organlar yapmazlar. Bir bitki yapısının başlıca özellikleri şunlardır.

  HÜCRE :
  Bitkiler, ancak mikroskopla görülebilecek küçüklükte hücre denen odalıklardan yapılmıştır. Bir bitki hücresi başlıca hücre zarı ve hücre vücudu olmak üzere iki kısma ayrılır. Hücre zarı selüloz, hemisellüloz , pentosandan yapılmıştır. Yaşlandıkça yeni maddelerin girmesi ile sertleşir ve kalınlaşır. Hücre zarının çevrelediği hücre vücudu ,canlı kısımlar (protoplâzma) ve ölü kısımların içinde koful, çeşitli asitler, renk ve yağ maddeleri, nişasta taneleri bulunur. Canlı kısımlar, (protoplâzma) plazma ve çekirdek olmak üzere iki kısımdır. Görünüşe göre cam gibi berrak olan plazma çekirdeğin çevresinde bulunur. Her canlı hücrede mutlaka bulunan çekirdek genel olarak yuvarlak ya da oval biçimindedir. Bazı bitkilerin hücrelerinde bir, bazılarında, üç çekirdek bulunur Çekirdek içi çekirdek özsuyu denen bir madde ile doludur. Bu madde içinde kolayca boyana bilen ipliksi maddeler vardır.

  DOKULAR :
  Devamlı bölünme ile çoğalan hücreler, yaptıkları işe göre başkalaşarak, ayrı ayrı hücre topluluklarını, yani dokuları meydana getirirler. Böylece, belli bir vazife için toplu bir sistem meydana getiren ve aynı yapılış ta ki hücrelerden meydana gelen dokular, sürgen doku ve değişmez doku olmak üzere iki kısma ayrılır. Sürgen dokular, genç ve canlı hücrelerden yapılmıştır. Bunlar, devamlı çoğalarak bitkinin uzunluğuna ve genişliğine büyümesini sağlarlar. Sürgen doku hücreleri, görecekleri işlere göre şekiller alarak değişmeyen hücreler haline gelir ve değişmez dokuları meydana getirirler.Değişmez doku hücreleri, işlerine göre, canlı, cansız hücrelerden meydana gelirler ve görecekleri işlere göre çeşitlere ayrılırlar. Değişmez doku şu çeşitlere ayrılmıştır: Özek doku zarları selülozdan yapılmış, genel olarak canlı hücrelerden meydana gelmiş olan bu doku, özümlemeye, havalandırmaya yaradığı gibi besin ve su deposu işine de yaramaktadır), Örtü dokusu (Bitkilerin incinmesini,su kaybını ve fazla ısınmasını önlemek için, bitki dış yüzünü örten dokulardır. Mantarlaşmış ve mantarlaşmamış olmak üzere iki kısma ayrılmıştır). Destek doku (Zarları kalınlaşmış canlı, ya da odunlaşmış cansız hücrelerin yaptığı bir dokudur. Bitkinin kopma ve kırılmasını, tohumlarının ezilmesini önler). Bez dokusu (Bunlar hücrelerin meydana getirdikleri salgıyı bitki dışarısına,ya da bitki içerisindeki hücre aralarına çıkaran, plâzmaca zengin, büyük çekirdekli hücrelerden meydana gelmiştir. Balozu, yağ reçine, sindirim suyu gibi maddeler, bu doku tarafından çıkarılır).

  ORGANLAR :
  Belli bir canlılık vazifesi görmek için meydana gelmiş vücut kısımları, organları meydana getirir. Bir bitkinin organları, başlıca üç bölüme ayrılmıştır. Gövde, kök, yapraklar.

  Gövde :
  Bitkinin kök ile öbür organları arasında bağ vazifesi gören bir organdır. Yaprak, meyve ve çiçekleri taşır; kök ile yaprak, çiçek ve meyveler arasında çeşitli madde alışverişine aracılık eder, su ve besin depo eder. Gövdelerin biçimleri oldukça farklıdır. Dik duran gövdeler, topraktan yukarıya doğru uzanır. Tırmanıcı gövdeler bir destek üzerinde bulunur. Bazılarınınki ise kök gibi toprak içindedir.
  Gövdeler, yapıları bakımından otsu ve odunsu olurlar. Otsu gövdeler, genç bitkilerde bulunur. Bunların enlilemesine yapılan kesitlerinde en dışta, genç gövdeyi dış tehlikelerden koruyan üst deri, bunun altında özek doku hücrelerinden yapılmış kabuk gelir. Bunun altında bir büyütken doku olan kambiyum tabakası, daha içerde, iletken damar demetlerinin bulunduğu ve bitki gövdesine esneklik veren odun bölgesi en içte de gövdenin merkezi olan öz gelir. Genel olan bu gövde yapısı, bitkilerin türlerine göre bazı değişiklikler gösterir. Odunsu gövdelerde ise, gövdenin önemli bir kısmı odunla kaplanmış durumdadır.

  Kök :
  kök, bitkiyi toprağa bağlıyan, topraktan su ve besin tuzları alan bir organdır. İç yapısı ve kalınlaşması, genç bitki gövdeleri gibidir. Kökün ucunda bulunan, zedelenmelere karşı koruma vazifesi gören yüksük denen bir mahfazası ait tarafında bulunan birkaç sıra hücrenin üremesi ile olur.
  Yeni meydana gelmiş bir kökte şu kısımlar bulunur : a Kökün uç tarafında bulunan ve kökü korumağa yarayan yüksük denen mahfaza, b - Yüksüğün üst tarafında kökün uzanmasına yarayan kısım, c - Topraktan su ile birlikte erimiş tuzları almaya yarayan ve emici tüyleri taşıyan kısım, d - Asıl kök yapısında olan ve kökün geniş bir alana yayılmasını sağlayan yan kökler ve kökçükler. Yan kökler kısa, asıl kök yan kökler ,asıl kökten uzun olursa saçak kök köklerden besin maddesi toplanırsa yumru kök şekilleri meydana gelir.

  Yapraklar :
  Bitkinin gövde ve dalları üzerinde bulunan, genel olarak yeşil renkli, düz, yassı kısımlardır. Genel olarak yapraklarda yaprak ayası, yaprak sapı, yaprak tabanı olmak üzere üç kısım ayırt edilir. Yaprak ayası, çeşitli şekillerde olur. Kenarları da düz yuvarlak ya da sivri dişli, dilimli ya da orta damara kadar derim dilimli, dilimlerden her birisi bir yaprakçık şeklinde olabilir. Yaprak ayası, kalın, ince sert damarlarla kaplıdır.
  Bir yaprağın iç yapısında şu kısımlar ayırt edilir. a - En dışta bir sıra hücreden yapılmış dişleri bulunur. Yaprağın üst kısmının yüzü kütin denen bir madde ile kaplıdır. Alt ve üst yüzlerde, yaprağın havalanması için çok sayıda gözenekler vardır, b - Bu tabakaların altında klorofilli yaprak parankiması bulunur, c - Odun ve soymuk demelerinin bulunduğu kısım; bunlar, yaprakta bulunan damarlardır.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Bitki; fotosentez yoluyla çoğalan ağaç, çiçek, yosun ve benzeri canlıları içerisine kapsayan oldukça geniş ve zengin olan canlılar alemidir. Aklınıza gelebilecek her türlü ağaç, ot vb. organizmalar bitki kapsamına girmektedir.

  bitki.jpg

+ Yorum Gönder


bitkiler hakkında bilgi,  bitkiler ile ilgili bilgiler,  bitki hakkında bilgi