+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının sonuçları nelerdir
  kısaca doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  DOĞAL KAYNAKLARI'NIN BİLİNÇSİZ KULLANIMI SONUÇLARI


  Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır. Görevimiz, bunları yok etmek değil, korumaktır.

  Bitkiler ve hayvanlar, yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar. Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler. Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur. Çünkü doğadaki canlıların zenginliği, sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.

  Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardandır. Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünü ve canlı vücudunun önemli bir kısmını su oluşturur. İnsanlar birçok alanda (temizlik işlerinde, elektrik enerjisinin elde edilmesinde, bahçe ve tarlaların sulanmasında, deniz ulaşımında vb.) sudan yararlanır. Su, içinde yaşayan birçok canlıya da yaşama ortamı sağlar. Burada yaşayan balıkların beslenmemiz açısından önemi büyüktür.

  İnsanların yıllarca deniz, göl ve akarsulara bıraktığı atık maddeler, buralarda yaşayan canlı türlerinin azalmasına, bazılarının da yok olmasına neden olmuştur. Ayrıca buna bağlı olarak birçok önemli turizm merkezi de özelliğini yitirmiştir. Örneğin, bugün yurdumuzda Haliç ve İzmit Körfezi'nin çeşitli şekillerde kirletilmesi, çevre ve orada yaşayan canlılar için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Sanayinin hızla gelişmesi de su kaynağının tüketimini etkilemektedir. Ancak ülkelerin kalkınmasında ve iş olanaklarının oluşturulmasında sanayi kuruluşlarına da gereksinim vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, suyun tutumlu bir şekilde ve kirletilmeden kirletilmeden kullanılmasıdır.

  Aynı şekilde doğal kaynaklarımızdan olan ormanların da sayılamayacak kadar yararları vardır. Bunlardan, gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak için onları korumalıyız. Nüfus artışına paralel olarak giderek artan bir biçimde kullanılan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelir. Bu durum, doğa için bir felaket oluşturur.

  Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur.

  Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi sayesinde her geçen gün azalmaktadır. Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. Bu bakımdan gerek enerji kaynaklarımızı, gerekse diğer yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız.

  Şu halde yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en başta gelen görevlerimiz içerisinde olmalıdır.Günlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli birer tüketici olmak durumundayız. Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Tükenmeyen Doğal Kaynaklar

  Bknz: Doğal Kaynak. Tükenmeyen doğal kaynaklar kendi arasında daimi kaynaklar ve belli koşullar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır.
  A- DAIMI KAYNAKLAR
  Kullanıldığı zaman kendilerini üreme veya madde döngüleri yoluyla yenileyerek tükenmeyen kaynaklardır Genelde tüm canlı kaynaklar bu gruba girer Su, rüzgar, güneş, dalga.
  1-Rüzgar: Yüksek ve alçak basınç merkezleri arasındaki basınç farkından kaynaklanan yatay yönlü hava hareketleridir Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır Rüzgar enerjisinden yararlanabilme, rüzgârın esiş hızına bağlı olduğu için sınırlı bölgelerde kullanılabilmektedir Rüzgâr enerjisi kullanan sistemlerin çevreye zararları oldukça azdır
  2-Dalga: Dalgalardaki enerjinin kaynağı rüzgârlardır Sadece deniz kıyılarında yararlanılabildiği için Dünya'da kullanma olanakları sınırlıdır Tüm Dünya'da bir yılda dalgalardan elde edilecek enerjinin, 200 milyon taş kömüründen elde edilecek enerjiye denk geldiği tahmin edilmektedir
  3-Güneş: Güneş enerjisinden ısıtma ve soğutma sistemlerinde, elektrik enerjisi üretiminde, havalandırma tesislerinde yararlanılmaktadır Gelecekte güneş enerjisine dayalı teknolojilerin gelişmesiyle güneş enerjisi kullanımı daha da yaygınlaşacaktır
  4-Su: Su canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu bir kaynak olup, yaşamın sürekliliğini sağlayan doğal bir kaynaktır Ayrıca döngü yoluyla belli ölçülerde kendini yenileyebilen bir kaynaktır Ayrıca içinde çeşitli canlıların yaşadığı doğal bir ortamdır
  Sular; yer üstü, yeraltı ve atmosfer arasında sürekli hareket halindedir Yeryüzüne yağış olarak düşen su, yer üstü ve yeraltı su kaynaklarını besler
  Başlıca su kaynakları; Okyanuslar, denizler, akarsular, göller, sulak alanlar, buzullar, yeraltı suları ve havadaki su buharıdır
  B- BELIRLI ŞARTLAR DAHILINDE KENDINI YENILEYEBILEN KAYNAKLAR
  Belli ölçülerde kullanıldığı zaman veya olağan yıllık artışlarını aşmayacak şekilde kullanıldığı sürece madde döngüler yoluyla kendilerini yenileyebilen kaynaklardır. Örneğin: Orman, toprak, hava.
  Orman: Ormanlar doğru bir şekilde işletildiği ölçüde kendini yenileyen bir kaynaktır Ayrıca çeşitli bitki ve hayvanları barındıran bir ekosistemdir Ormanlar, sayısız ürünleriyle ve işlevleriyle yüzyıllardır insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.
  Ormanların ekonomik Yararları: Ana ürünler olarak; Odun, kereste, kâğıt, mobilya, tel ve maden direği, travers; Yan ürünler olarak kozalak, şimşir, reçine, palamut, kestane, reçine, ıhlamur, ada çayı, sığla yağı vb elde edilir

+ Yorum Gönder