+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyanın uyguladığı ilkeler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafyanın uyguladığı ilkeler nelerdir

  Coğrafyanın Uyguladığı İlkeler Hakkında Bilgiler


  Bütün bilim dalları konularını ele alırken, belirli ilkelere bağlı kalırlar. Coğrafya da konularını incelerken kendine özgü yasalara bağlı kalmaktadır.
  Bunlar:
  Nedensellik (Sebep-Sonuç) ilkesi: Coğrafi olayların nedenlerini araştırır.
  Karşılıklı ilgi ilkesi: Coğrafi olayların bir biri ile ilişkilerini ele alır.
  Dağılış ilkesi: Olayların dağılışını belirler. Bu ilke sadece coğrafya ya özgüdür. Bu özelliği ile diğer bilimlerden ayrılır.

  Coğrafyanın uyguladığı ilkeler nelerd.jpg


  Coğrafya'nın Yardımcı Bilimleri
  Coğrafya araştırmalarını yaparken çeşitli bilimlerden yararlanır. Bunlar sırasıyla:
  1-JEOLOJİ : Yer bilimidir. Yerin yapısını, yerkabuğunun oluşumunu ve gelişimini inceler.
  2-KARTOĞRAFYA: Harita bilimi.
  3-BOTANİK : Bitki bilimi.
  4-ZOOLOJİ : Hayvanları konu alır.
  5-METEROLOJİ : Atmosfer olaylarını araştırır.
  6-JEODEZİ : Yer ölçme bilimi.
  7-JEOFİZİK : Dünyamızın iç yapısını inceler.
  8-OSEANOĞRAFYA: Denizler.
  9-PETROĞRAF : Taş bilimi.
  10-ASTRONOMİ : Gök bilimi.
  11-HİDROLOJİ : Su bilimi.
  12-ETNOLOJİ : Kavimleri.
  13-ANTROPOLOJİ : Toplumların sosyal özeliklerini inceler.
  14-EKONOMİ : İktisadi yapıyı inceler. Tarih, istatistik ve jeopolitik bilimlerinden yaralanır.


  Coğrafyanın Bölümleri

  1-GENEL COĞRAFYA:Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii, beşeri ve ekonomik olayları ayrı, ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya'nın genel özelliklerini inceler. Örneğin, Dünya'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır
  A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.
  MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik, astronomi, fizik, kartoğrafya gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.
  KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık, basınç, nem ve yağışlar, iklim tipleri konularını oluşturur.
  JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.
  HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
  oluşan olayları inceler. Denizleri, gölleri ve akarsuları inceler.
  BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
  İlişkilidir.
  B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşme gibi (Nüfus, göç, yerleşme, vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri İnceler. coğrafya (Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, vb. faaliyetleri inceler.)
  2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya'nın herhangi bir bölümünü, kıta, ülke, bölge, yöre ya da il düzeyinde ele alıp inceler. Örneğin, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
  Yerel coğrafya;
  a. Kıta Coğrafyası
  b. Ülkeler Coğrafyası
  c. Bölgeler Coğrafyası
  gibi bölümlere ayrılır
  Türkiye fiziki coğrafyası konuları:
  Türkiyenin yerşekilleri
  Türkiyenin iklimi
  Türkiyenin bitki örtüsü
  Türkiyenin akarsuları
  Türkiyenin gölleri
  Türkiyenin beşeri coğrafyası konuları:
  Türkiye de nüfus artışı
  Türkiye de nüfusun dağılışı
  Türkiye de nüfusun yapısı
  Türkiye de yerleşme biçimleri
  Türkiye de köy-kent yerleşmeri
  Türkiye ekonomik coğrafyası konuları:
  Türkiye ekonomik coğrafyasını etkileyen faktörler
  Türkiye de tarım
  Türkiye de hayvancılık
  Türkiye de madencilik
  Türkiye de sanayi
  Türkiye de turizm
  Türkiye de ticaret
  Türkiye’nin coğrafi bölgeleri
  Ülkeler Coğrafyası:
  Komşu ülkeler
  Türk ülkeleri
  Akdeniz ülkeleri
  Avrupa ülkeleri
  Diğer kıtaların büyük ülkeleri

  Coğrafyanın İçeriği
  Geleneksel olarak coğrafyanın iki konusu vardır; fiziki çevre ve beşeri çevre. Tablo 5 bu iki ana elemanın unsurlarını göstermekte, Tablo 6 ise bu elemanları daha da genişletmektedir.
  Fiziki Çevre Beşeri Çevre
  Yeryüzü şekilleri Tarım
  Doğal kaynaklar Sanayi
  Topraklar Nüfus
  Bitkiler Eğlence ve dinlence
  Hava ve iklim Yerleşmeler
  Ulaşım
  Bu, coğrafyanın içeriğini tarif etmenin tek yolu değildir. Pek çok farklı yollar vardır elbette. Coğrafî konunun sıralamasını yer, konu ve yetenekler üzerinde durarak özel bir yolla, tanımlamak mümkündür.
  FİZİKİ ÇEVRENİN KONULARI BEŞERİ ÇEVRENİN KONULARI
  Yeryüzü şekilleri: Doğal manzara, yeryüzü (yer yüzü nelerden oluşur) -tepeler, vadiler, dağlar, kumullar- ve bunların nasıl oluştuğu; taşlar (mağmatik, tortul, metamorfik); su döngüsü; kayaların veya yapı taşlarının yağmurla, asit yağmurlarıyla ve rüzgarın etkisiyle nasıl aşındığının açıklaması; deniz, nehirler ve buzullar tarafından taşların erozyonu; ırmaklardan ve denizlerden tortuların ve çakıl taşlarının toplanması ve yeni yerlerin oluşması. Tarım: Bizlere yiyecek sağlamak için endüstriye ham madde olan tarım (koyun, mandıra, sürülmüş toprak); girdileri (tohumlar, hayvanlar, vs.) ve satış için çıktıları (tahıllar, süt, yün vs.) ile bir sistem olarak tarım; tarımın özel tipleri ve lokasyonları; Ürünler pazara nasıl ulaştırılır; ülkedeki tarımla gelişen dünya tarımının karşılaştırılması.
  Doğal kaynaklar: Doğal kaynakların ne olduğunun anlaşılması; su, çıkarılacak taşlar, mineraller vs.; ormanlar, ağaçlık alanlar, memlekette yetişen hayvanlar vs.; Doğal kaynakların çıkarılması ile yeryüzünün değiştirilmesi (örn: denizlerin doldurulması); kum, çakıl kuyuları, göller gibi kaynaklarımızı nasıl koruyabiliriz; doğal kaynakların kullanımı ile çevremizin kirletilmesi ve zarar görmesi (örn: atıklar, çöpler). Sanayi: Birincil endüstriler (madencilik, balıkçılık, taşçılık); ikincil endüstriler (demir-çelik işleri, gıda üretimi); üçüncül endüstri veya ticaret (hizmet sektörleri, ulaşım şirketleri vb.); sanayilerin dağılımı.
  Topraklar ve Bitkiler: Değişik tipte topraklar (killi, kumlu vs.); toprak parçasının büyüklüğüne göre çeşitleri, yapısı; değişik tipte doğal bitki örtüsü (yağmur ormanları, yaprak dökenler, iğne yapraklılar vs.); doğal bitki örtüsü bölgeleri (tropikal yağmur ormanları, kutup). Nüfus: Fiziki coğrafya, hayat tarzları ve iş imkânlarına göre nüfus dağılımı; kuraklık, savaş, iş vb. sebeplerle göçler; bir bölgedeki insanlar ve kaynak kullanımı ilişkisi; kültür ve bununla ilgili özellikler.
  Hava Durumu ve İklim: Hava durumu nedir? (güneşli, yağmurlu, bulutlu vb.); hava durumunun ölçümü ve kaydı (sıcaklık, rüzgar, hava basıncı); su döngüsü; mikroklima-yerleşime göre sıcaklık, güneş ışığı nasıl değişim gösterebilir; bir binanın bir tarafını diğer bir tarafıyla kıyaslamak; mevsimlere göre hava değişimi; hava sistemlerini gösteren TV hava tahmini raporları uydu görüntüleri; dünyanın farklı yörelerinde farklı iklimlerin olduğu fikrine başlangıç. Eğlence ve Dinlence: Boş zaman etkinlikleri ve imkânları; tatiller; çevresel konular; yaygınlaştırılmış bir dinlence anlayışı, doğal yaşamı ve yer yüzünü kirletici sonuçlar oluşturabilecek faaliyetler.
  Yerleşme: Yerleşmelerin bulundukları alanlarda kurulma sebepleri (genellikle bölgesel tarihe dayalı veya doğal şartlarla ilgilidir); ulaşım kolaylığı; bölgede bulunan ekonomik faaliyet tipleri; şekil olarak o yerin nasıl oluştuğu; yakın çevrelerle ilişkileri.
  Şehir merkezi ile banliyö arasındaki farklar (bölgeler); merkezde bulunan ekonomik faaliyet çeşitleri; kasaba ve şehirlerde ulaşım; kasaba ve şehirlerin oluşumu, gelişimi.
  Ulaşım: Ulaşım çeşitleri; banliyölerdeki ulaşım yönleri ve sistemleri; niçin insanlar yolculuk eder; ne zaman yolculuk ederler; zaman ve uzaklık arasındaki bağlantılar (kısa bir mesafe uzun bir zamanda katedilebilir); ulaşım üzerinde çevrenin etkileri; iletişim engelleri (dağlar, nehir kanalları, giriş-çıkışı olmayan yollar).
  1980’li yıllar boyunca çevre ile ilgili bilinçlenme coğrafyanın ağırlıklı konusunu, çevre kalitesi ve çevre değişimine doğru çekmiştir (1995’lere kadar). Çünkü, uzman coğrafyacılar çevre ile ilgili uyanışı bir yaşam yeteneği ve yer kavramının kişisel gelişimi için mecburi görmektedirler. Coğrafya fiziki ve beşeri çevre ve bunların birbirleriyle etkileşimi ile ilgili bilimdir. Dolayısıyla çevre ile ilgili konular coğrafyanın ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle coğrafyadan ayrı verilmesi gereken bir unsur değildir
 2. Ziyaretçi

  *Nedensellik İlkesi
  *Bağlantı İlkesi
  *Dağılım(Dağılış) İlkesi
+ Yorum Gönder


coğrafyanın uyguladığı ilkeler,  coğrafyanın ilkeleri nelerdir,  coğrafyanın ilkeleri,  coğrafyanın uyguladığı ilkeler nelerdir,  coğrafya uyguladığı temel ilkeler,  coğrafyanın dağılış ilkesini uygulayan bilim dalı