+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Sediman kayaçlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sediman kayaçlar

  Sediman Kayaçlar Nelerdir?


  sedimankayalar.jpg


  SEDİMANTER KAYAÇLAR: Yeryüzündeki her tür kayacın (magmatik, metamorfik veya daha önceden oluşmuş sedimanter kayacın) aşınıp, ayrışması sonucu oluşan kırıntı, kolloid veya eriyik özelliğindeki maddelerin belirli taşıyıcılarla (su, rüzgar, buzul veya yerçekimi kuvveti) uygun ortamlara taşınması ve bu ortamlarda birikerek, buradaki fiziko-kimyasal olaylar sonucu yeniden şekillenmesi ile oluşan kayaçlara "Sedimanter kayaçlar"denir. Sedimanter kayaçların yapısını, dokusunu, mineral bileşimini ve oluşum koşullarını araştıran, bu kayaçların sınıflandırma ve isimlendirme çalışmalarını yapan bilim dalına Sedimanter kayaç petrografisi denir.

  Bir sedimanter kayaç oluşumunda şu evreler bulunur: Aşınma,Ayrışma- Taşınma- Çökelme- Taşlaşma (Diyajenez)  MAGMATİK KAYAÇLAR: Magmadan soğuma, katılaşma yoluyla oluşurlar. Bunlar yer kabuğunun farklı derinliklerinde yerleşirler veya yeryüzünde volkanlar şeklinde gözlenirler. Bu nedenle farklı özellikler sergilerler. Bunlar oluşum yarlarina göre üç farklı isim altında tanınırlar. 1) Plütonik kayalar (Derinlik kayaları) 2) Pegmatitik ve Sub volkanik kayalar (Yarı derinlik kayaları) 3) Volkanik kayalar (Yüzey kayaları)

  METAMORFİK KAYAÇLAR: Doğada varolan kayaçların oluştukları sıcaklık ve basınç koşullarından farklı ısı ve basınç koşullarının etkisi altında kalmaları sonucu katı durumlarını koruyarak uğramış oldukları yapısal, dokusal ve bileşimsel değişikliğe "Metamorfizma" bu değişiklikle oluşmuş olan yeni kayaca da "Metamorfik Kayaç" denilir.

  Bu üç kayaç grubu doğada sürekli bir döngü içerisindedir(Şekil.2 a ve b). Bu döngüye kaya döngüsü denir.

  Magma: Yerkabuğu içerisindeki erimiş silikat bileşiklerinden oluşur. Magmanın kristallenmesi ve/veya soğuyup katılaşmasıyla magmatik kayalar oluşur. Bunlar yerkabuğunun derinlerinde plütonik, yüzeyde ise volkanik kayaları oluşturur.

  Yüzeylenip mostra veren mevcut kayalar ayrışır,aşınır ve taşınarak uygun alanlarda biriktirilir. Daha sonra taşlaşarak çökel kayalar oluşur.

  Bu kayalar belirli P/T koşullarında yapı, doku ve mineralojik değişimlere uğrayarak metamorfik kayaları meydana getirir. Aşırı derinlere gömülen kayalar yüksek P/T koşullarında kısmi ergimeye uğrayarak yeniden Magma yı oluşturur

 2. Meryem
  Bayan Üye

  Sediman kayaçlar basit tamnımlama ile Ayrışma, Taşınma, Çökelme Ve Diyajenez Sonucu Oluşan magmadan soğuma ve katılaşma yoluyla elde edilen kayaç türlerine denilmektedir
+ Yorum Gönder