+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı Nasıldır

  Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı nasıldır?  zgelişmiş ülkeler kavramının -üzerinde herkesin anlaşacağı- açık bir biçimde tanımlanmasında karşılaşılan zorlukları ele almıştık. Ancak bu durum, adı geçen ülkelerin, farklı ölçülerle de olsa ortak sayılabilecek bir dizi özelliklerini bulmamıza engel değildir. Bu özelliklerden kimi kantitatif olarak ölçülebilirken, kimilerini ancak bu konulardaki genel gözlemlere dayandırabiliriz.

  Bu başlıkta azgelişmiş ülkelerin özellikleri birbirini izleyen iki başlık altında incelenmiştir: İlkinde azgelişmiş ülkelerin ekonomik ve yapısal özellikleri; ikincisinde ise demografik, sosyal, siyasal ve yönetsel özellikleri ele alınmıştır.

  Ekonomik Özellikler

  Bu başlık altında azgelişmiş ülkeleri en açık biçimde belirleyen kimi makro ekonomik özelliklere değineceğiz. Bunlar, kişi başına düşük gelir, dengesiz gelir dağılımı, tüketim yapısı içinde gıda maddelerinin ve zorunlu ihtiyaçları gideren malların payının yüksek olması, düşük tasarruf oranı, düşük yatırım oranı, işgücü başına düşük sermaye teçhizatı gibi göstergelerdir.

  Nitekim ileri sürülen bu özelliklerden hareketle; azgelişmiş ülkeler için yoksulluğun kısır döngüsü diye formüle edilen ileride ayrıntısıyla ele alacağımız görüşe de varabiliriz. Şimdi bu makroekonomik özellikleri ayrı ayrı açıklayalım.

  Kişi Başına Düşük Gelir

  Nitekim bu gösterge, Birleşmiş Milletlerin konuyla ilgili uzmanlar raporunda da yapılan azgelişmiş (gelişmekte olan) ülke tanımının belirleyici öğesidir. Bu büyüklükle ilgili gerek ölçme gerekse uluslararası karşılaştırmalar konusunda ortaya çıkan sorunlardan daha önce söz edilmişti. Azgelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin, özellikle karşılaştırmaya vurulduğunda, son derece zayıf ve yetersiz kaldığı kesindir. Bu durum, buna bağlı olan öbür büyüklükleri de olumsuz yönde etkilemektedir.

  Konuya dünya ölçüsünde baktığımızda, gelişmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasındaki dengesizlik giderek daha da artmakta; “zaman” adeta azgelişmişlerin aleyhine işlemektedir. 2. Meryem
  Bayan Üye

  eskiden beri az gelişmiş ülklelede bir planlama yoktur ve ekonomik anlamda geri durumdadırlar ama gelişen dünyada genç nufusun oralarda olduğu görülüyor
+ Yorum Gönder