+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Nüfus kaybının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nüfus kaybının nedenleri nelerdir
  nüfus kaybının nedenlerini biliyor musunuz?

  Nüfus Kaybının Nedenleri.
  Nüfus kaybının nedenleri nelerdir.jpg
  -Ana ve bebek ölümleri.

  -Salgın hastalıklar.

  -Doğal afetler.

  -Savaşlar.

  -Dış göçler.

  -Trafik kazaları.  Yurdumuzda çeşitli sebeplerle nüfus kaybı olur. Bu sebeplerin başında ana ve bebek ölümleri, trafik kazaları, hastalıklar, doğal afetler ve dış göçler gelir.

  Yurdumuzda sağlık hizmetlerinin istenilen seviyede olmaması, hastalık öncesi koruyucu tedbirlerin alınamaması, her yıl çok sayıda vatandaşımızın ölmesine neden olmaktadır.

  Özellikle nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan anne, bebek ve çocuklarda gerekli sağlık imkanları sağlanamadığı için çok sayıda kişi yaşamını yitirmektedir.

  Sağlık hizmetlerinin daha da yetersiz kaldığı kırsal alanlarda doğum öncesi veya sonrası hizmetlerin yetersizliği, hem anne hem de bebeğin ölümüne yol açabilmektedir. Yurdumuz-da her yıl, doğan on bebekten biri ilk yıl içinde bu nedenle ölmektedir.Yurdumuzda nüfus kaybının önemli bir nedeni de trafik kazalarıdır. Ekonomik gelir seviyesinin artması trafikteki araç sayısını çoğaltmış, bunun sonucu son yıllarda trafik kazaları da önemli ölçüde artmıştır. Bu kazalarda, çok sayıda vatandaşımız ölmekte veya sakat kalmaktadır. Ayrıca önemli miktarda maddî kayıp olmaktadır.

  1997'de yurdumuzda 387533 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 5125 vatandaşımız ölmüş 106246 vatandaşımız da yaralanmıştır.

  Trafik kazalarının önlenebilmesi yada azaltılabilmesi için;

  • Şoför ve yayalar daha iyi eğitilmeli,

  • Kara yollarının uzunluğu ve kalitesi artırılmalı,

  • Demir yolu ve deniz yolu ulaşımı geliştirilerek kara yollarındaki araç yoğunluğu azaltıl-malı,

  • Trafik kurallarına ve trafik işaretlerine uyul-malıdır.  Nüfus kaybının nedenlerinden biri de bulaşıcı hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar; tifo, tifüs, dizanteri, kızıl, kızamık, salgın menenjit, verem, difteri, bulaşıcı sarılık, kolera gibi hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar, insanlara bir-takım yollarla bulaşır ve tedavi edilmezlerse ölümlere neden olabilirler.

  Bulaşıcı hastalık çıktığı anda, başkalarına geçmeden tedavi edilmelidir. Yoksa hasta olan kişi hem kendine hem de başkalarına zarar verir.

  Depremler, heyelanlar, sel baskınları, çığ düşmeleri gibi olaylara doğal afetler denir.

  Doğal afetler, nüfus kaybına yol açan önemli faktörlerdendir. Doğal afetlerde, afet öncesi ve sonrası önlemler alınarak can ve mal kaybı en aza indirilebilir. Özellikle deprem bölgelerinde, bina yerinin iyi tespit edilmesi, binanın sağlam yapılması, deprem anında ve sonrasında gerekli kurallara uyulması can ve mal kaybının azaltılması açısından çok önelidir.

  Ülkemizde nüfus kaybına yol açan önemli bir neden de dış göçlerdir. Günümüzde yüz binlerce yurttaşımız işçi veya öğrenci olarak yurt dışında bulunmaktadır.

  Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak iş ve ekonomik imkanların artırılması halinde dış göç durdurulabilir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  KISACA NÜFUS KAYBI'NIN NEDENLERİ


  Yurdumuzda nüfus kaybını oluşturan etmenlerin başında, ana ve bebek ölümlerinin yüksek olması, trafik kazalarının çokluğu, salgın hastalıklar ve doğal afetlerin fazlalığı ile savaş ve dış göçler gelmektedir.

  1990 nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusumuzun dörtte birini doğurgan çağdaki kadınlar, üçte birini de bebek ve çocuklar oluşturmaktadır. Sözü edilen bu iki yaş grubunun sağlık durumlarının istenilen düzeyde olmaması, ülkemizde genel sağlık sorunlarının önemli ve öncelikli konularından birini oluşturmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerdeki kadınlarımızın doğum öncesinde ve doğumdan sonraki dönem içinde, gerekli sağlık koşullarına uymamaları, anne ölümlerinin çok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca kırsal kesimlerde, doğumun sağlık personeli değil de bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, ölüm olaylarını arttırmaktadır. Bu durum bazen hem anne hem de bebeğin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmaktadır. Bunun yanında yeni doğan bebeğin özellikle hayatının ilk ayı, çok özel bir dönem olması nedeniyle yakından izlenmesi gerekmektedir. Yurdumuzda özellikle kırsal kesimlerde bebek bakımı gereği gibi yapılamadığından, bebek ölüm oranları yüksek olmaktadır.

  Nüfus kaybının önemli etmenlerinden olan trafik kazaları da yurdumuzda son yıllarda artış göstermiştir. Bu kazalar sonucunda pek çok vatandaşımız yaşamını yitirmekte, pek çoğu sakat kalmakta ayrıca büyük maddi zararlar meydana gelmektedir. Bu kazaların oluşumunda özellikle sürücü, yaya ve yolcu olarak insan faktörünün çok büyük payı vardır. Bazı kara yollarımızın, artan trafiğe cevap verememesi de önemli bir etkendir. 2000 yılı itibariyle yurdumuzda 466 385 trafik kazası olmuş, bu kazalarda 3941 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 115 877 vatandaşımız da yaralanmıştır.
  Trafik kazalarının azaltılması, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için kişilerin yol ve trafik güvenliği konularında gereği gibi eğitilmeleri gerekir.

  Tifo, tifüs, dizanteri, kızıl, kızamık, salgın menenjit, verem, difteri, bulaşıcı sarılık, kolera vb. pek çok salgın hastalık da nüfus kaybına neden olmaktadır. Bütün bu bulaşıcı hastalıklar, insana birtakım yollarla bulaşır ve ölümlere neden olur. Bulaşıcı hastalıkların başkalarına geçmeden ortaya çıktığı anda önlenmesi ve insan kaybına neden olmaması alınacak bazı tıbbi tedbirlerle mümkündür.

  Doğal afetlerden olan depremler, sel baskınları, çığ düşmeleri ve yer kaymaları ile yangınlar da yurdumuzda az da olsa nüfus kaybına neden olan etmenlerdendir. Türkiye deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkedir. Bu nedenle yurdumuzda yer yer değişik şiddetlerde depremler olmaktadır. Gerek depremlere, gerekse diğer doğal afetlere ve yangınlara karşı yeterince önlem alındığı takdirde bunların vereceği zararı en aza indirmek mümkün olabilecektir.

  Nüfus kaybına neden olan diğer bir etmen de savaştır. Savaşlar çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Çatışma sonucunda pek çok insanın yaşamını kaybetmesi, o ülkede nüfus kaybına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” ilkesine bağlı kalarak zorunlu olmadıkça herhangi bir savaşa girmemektedir. Aynı zamanda savaşa neden olacak durumlardan kaçınmaktadır.

  Daha çok ekonomik nedenlerle gerçekleşen dış göçler de nispeten yurdumuzdaki nüfus kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz nüfusunun artışına paralel olarak ekonomik imkanlarımızın ve iş olanaklarının artırılması ile bu durumun geçilebilir.

+ Yorum Gönder


nüfus kaybının nedenleri nelerdir