+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Görsel sanatlar ile ilgili meslekler ve mesleklerin özelliklerinin özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Görsel sanatlar ile ilgili meslekler ve mesleklerin özelliklerinin özeti
  görsel sanatlar ile ilgili meslekler ve mesleklerin özelliklerinin özeti 2. Asel
  Bayan Üye

  görsel sanatlar ile ilgili meslekler ve mesleklerin özelliklerinin özeti

  İnsanlık tarihinde iki önemli dönüm noktası olarak kabul edilen “tarım kültürü” ne geçiş ve “endüstri devrimi” teknolojik gelişmelerin birer sonucudur. Tarım Devrimi sonrası insanlar, üretim toprakta gerçekleştiği için kırsal yaşama bağlanırken, Endüstri Devrimi sonrasında yaşam, büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Endüstriyel gelişmeler sonrası yeni yaşama biçimi ve çalışma koşulları sonucu teknoloji toplumu oluşmuştur.

  Bilim ve sanat tarihinde 19. ve 20. yüzyıllar, gelişimin ve değişimin en yoğun yaşandığı çağlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da gelişen sanat hareketleri başlangıçta felsefelerini; sanayi devriminin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin sonucu olarak, geçmişe ve geçmişin değerlerine duyulan özlem oluşturur. Bu dönemde Ruskin ve Morris, endüstri ürünlerine estetik değer kazandırma amacıyla Arts and Crafts hareketini başlatmışlardır. “El sanatlarına dönüş” sloganı ve Morris’in “yeni gereksinimler için yeni sanat eğitimi” görüşü ile İngiltere’de Tatbiki Güzel Sanatlar Eğitimi veren okullar
  açılmıştır. Birçok gelişmiş ülke kalkınmasında sanat, teknoloji ve endüstriyi bir bileşen olarak kullanmıştır

  20. yüzyıl sanat anlamında birçok devrimlerin yaşandığı dönemdir. 20. yüzyılda resim, heykel, mimarî gibi görsel sanat dalları birbirine yakınlaşmış, bunlara ek olarak fotoğraf ve sinemanın da etkinliği artmıştır.

  Sanatçılar, 19. yüzyıla kadar atölyelerde usta-çırak ilişkisi ile yetiştirilirken, sanat okulları ve akademilerin kurulması ile sanatçılar bu kurumlarda yetişmeye başlamıştır. Günümüzde ülke çapında sayısı hızla artan Güzel Sanatlar Lisesi, Konservatuar, Güzel Sanatlar Akademisi ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültelerinden sanatçılar yetişmektedir.

  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

  Ressam
  Resim Öğretmeni
  Grafik Sanatçısı-Tasarımcısı
  Grafik Öğretmeni
  Baskı Sanatçısı
  Animasyon (Çizgi Film) Sanatçısı
  Heykel Sanatçısı (Heykeltıraş)
  Fotoğraf Sanatçısı
  Seramik Sanatçısı
  Seramik Öğretmeni
  Geleneksel El Sanatçısı
  Cilt Sanatçısı
  Eski Çini Onarımı Sanatçısı
  Eski Yazı (Hat) Sanatçısı
  Halı, Kilim ve Eski Kumaş Sanatçısı
  Tezhip (Süsleme) Sanatçısı
  Moda Tasarımcısı
  Moda ve Tekstil Tasarımcısı
  Takı Tasarımcısı
  İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
  Kültür Sanatçısı
  Görsel İletişim Tasarımcısı
  Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
  Ressam


  Tanımı

  Ressam; boya, tuval vb. araç ve gereçleri kullanarak, boyama, çizgi, baskı gibi tekniklerle doğayı (peyzaj), insanları (portre) veya nesneleri kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtma bilgi ve becerisine sahip, kişidir. Gravür ressamı, orijinal çizimler yaratır onları kabartma veya maden levha üzerine işler. Restorasyon ressamı ise bozulmuş, yıpranmış tabloları eski hâline getirmeye çalışır.

  Görevleri

  Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçleri hazırlamak,
  Çizeceği objeye göre ışık yönünü ayarlamak,
  Palet veya değişik maddelerden hazırlanan yüzeyler üzerinde boyaları karıştırarak istediği rengi oluşturmak,
  Seçilen yüzey üzerine eskiz (taslak resim) çalışmaları yapmak,
  Hazırlanan boyaları yüzey üzerine fırça ile sürmek veya karakalemle çizmek,
  Eserlerini galeri ve sergilerde teşhir etmektir.


  Resim Öğretmeni

  Tanımı

  Resim-iş öğretmeni; çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili konularda eğitim verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
  Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurma. Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,
  Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
  Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,
  Alanı ile ilgili gelişmeleri izleme, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmaktır.


  Resim \ Grafik Öğretmeni

  Tanımı

  Resim \ Grafik öğretmeni; çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim \ grafik ile ilgili eğitim verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  Görevleri

  Bakınız: Resim Öğretmeninin görevleri.  Grafik Sanatçısı- Tasarımcısı

  Tanımı

  Grafik tasarımcısı; bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlama, çizme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinmek,
  Müşterilerle görüşmeler yapmak,
  İlgili konuda tek başına veya reklâm ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturmak,
  Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlamak,
  Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunma, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirme veya denetlemek,
  Basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip etme, denetleme ve sonuçlandırmaktır.


  Baskı Sanatçısı

  Tanımı

  Baskı sanatçısı; çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini (ağaç, ipek, metal, taş vb.) çağın teknolojik gelişimi doğrultusundaki sanat anlayışı ile bütünleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Yapılacak işe uygun baskı tekniğini (gravür (metal, çinko plaka), serigrafi (ipek), ağaç, litografi (taş) vb.) seçmek,
  Yapılacak işin sanatsal amaçlı veya işlevsel amaçlı olmasını belirlemek,
  Çalışmanın eskizini (taslak resim) hazırlamak,
  Yapılacak baskı tekniğine uygun araç-gereç seçmek,
  Tekniğe uygun olarak baskı işini gerçekleştirmektir.


  Animasyon (Çizgi Film) Sanatçısı

  Tanımı

  Animasyon sanatçısı; sinema ve video filmleri için hareketli resim veya grafik çizebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  Görevleri
  Öyküyü veya çizgi filmle canlandırılacak konuyu okumak,
  Kahramanların duygu durumunu incelemek,
  Karakterleri zihninde tasarlayarak, bunları çizgi halinde ifade etmek,
  Hareketleri tasarlama ve çok sayıda çizimle bunları ifade edebilme, her birini filme alarak hareket görünümü verilmesini sağlamaktır.


  Heykel Sanatçısı

  Tanımı

  Heykel sanatçısı; taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek üç boyutlu estetik biçimler haline dönüştürebilme, anıtlar, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Yapacağı işin iç veya dış mekân ile uyumunu tasarlamak,
  Yapacağı eseri zihninde tasarlamak,
  Kullanılacak malzemeyi seçmek,
  Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlamak,
  Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretlemek,
  Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturmak,
  Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil vermek,
  Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirme, eserin yüzeyini parlatmaktır.

  Fotoğraf Sanatçısı

  Tanımı

  Fotoğraf sanatçısı; fotoğraf makinesi ile varlıkların görüntüsünü estetik bir biçimde filme kaydetme ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkarabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri
  Fotoğrafı çekilecek cismin ışık durumuna göre, konumunu belirlemek,
  İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlamak,
  Çekilen fotoğrafı kimyasal maddelerle banyo etmek,
  Fotoğrafı karta basma, üzerinde gerekli düzeltmeleri veya istediği sonuca uygun değişiklikleri yapmaktır.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Seramik Sanatçısı

  Tanımı

  Seramik sanatçısı; kil, toprak veya cam gibi malzemelerden, el becerisi ile estetik bir biçimde, seramik ürünü meydana getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri
  Kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirmek,
  Seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek,
  Kalite ve tip olarak uygun olan malzemeyi seçmek,
  Pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak metotları belirlemek,
  Ürünü boyama ve süslemektir.


  Seramik Öğretmeni

  Tanımı

  Seramik öğretmeni; çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seramik ile ilgili eğitim veren kişidir.

  Görevleri

  Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
  Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurma. Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,
  Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
  Öğrencilerin başarılarını değerlendirme, başarıyı artırıcı önlemler almak,
  İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izleme, ilgililere rehberlik etmek,
  Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izleme, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmaktır.


  Geleneksel El Sanatçısı

  Tanımı

  Geleneksel el sanatçısı; eski Türk sanatlarının devamını sağlayacak, aynı zamanda müzelerde, kütüphanelerde, resmî ya da özel koleksiyonlarda bulunan bu türden eski eserlerin bakımlarını ve onarımlarını bilimsel yöntemlerle yapan kişidir.

  Geleneksel el sanatları beş anabilim dalına ayrılır: Cilt, eski çini onarımı, eski yazı (hat), halı, kilim ve eski kumaş desenleri, tezhip (süsleme).

  1. Cilt Sanatçısı: Cilt sanatçısı; geçmiş değerleri koruyup devamını sağlama, unutulmuş olan cilt ve kitap sanatımızı tekrar canlandırıp günümüze uyarlama sorumluluğunu taşır. Eski Osmanlı Türk sanatındaki biçim, renk, desen, üslup gibi konuları inceleyen, bozulmuş eski ve değerli kitap kapaklarını asıllarına uygun olarak onaran kişidir.

  2. Eski Çini Onarımı Sanatçısı: Eski çini onarımı sanatçısı; bozulmuş, silinmiş, eskimiş çinileri ilk hâline yakın şekilde onaran, klâsik formları bozmadan günümüze uygulayabilen, desen tasarımcısı kişidir.

  3. Eski Yazı (Hat) Sanatçısı: Eski yazı (hat) sanatçısı; geleneksel sivil ve dini mimarîde, binaların yazılarını yazar ve bozulmuş yazıları onararak eski hâline getir. Hat sanatını klâsik ve modern anlayışla uygulayan kişidir.

  4. Halı, Kilim ve Eski Kumaş Sanatçısı: Halı, kilim ve eski kumaş desenleri sanatçısı; kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma örneklerinin belgelenmesi, korunması, değerlendirilmesi alanında çalışan kişidir.

  5. Tezhip (Süsleme) Sanatçısı: Tezhip sanatçısı; geleneksel sivil ve dinî mimarîde, binaları süsleme amacıyla yapılan kalem işi, eski el yazmalarında ve kitap süslemelerinde kullanılan motif ve süsleme, altın ezme ve kullanma gibi geleneksel Türk el sanatı alanında çalışan kişidir.

  Görevleri
  Bu mesleklerde çalışan kişilerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  Cilt sanatçısı:Bozulmuş eski ve değerli kitap kapaklarını, asıllarına uygun hale getirici çalışmalar yapmaktır.

  Çini ve tezhip sanatçısı:

  Eski binaların çini ve tezhiplerini ve çini ve tezhiplerin çizilecek bölümünü incelemek,
  Çini ve tezhip yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirme ve bunları uygulamak,
  Bozulan çini ve tezhiplerin asıllarını kaynaklardan incelemek,
  İlk halini taslak olarak çizme ve buna göre çini ve tezhiplerin bozulan yerlerini onarmaktır.


  Hat sanatçıları:

  Eski binaya yazılacak yazıyı ve binanın yazı yazılacak bölümünü incelemek,
  Yazıyı yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirme ve bunları uygulamak,
  Bozulan yazıların asıllarını kaynaklardan incelemek,
  İlk halini taslak olarak çizme ve buna göre yazının bozulan yerlerini onarmaktır.
  Halı, kilim ve eski kumaş desenleri sanatçısı:
  Eski halı kilim ve kumaşların desenlerinin çağımıza aktarılması ve uyarlanmasını sağlamak,
  Onların orijinalliğinin kaybolmaması için uğraşmaktır.


  Moda Ve Tekstil Tasarımcısı

  Tanımı

  Moda ve tekstil tasarımcısı; tekstil ve hazır giyim endüstrisi için dokuma ve baskı tasarımı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  Görevleri
  Tekstil fabrikasında üretilecek malların biçim ve desenlerinin tasarımını yapma
  Yaptığı tasarımları çizim ile ifade etme


  Moda Tasarımcısı

  Tanımı

  Moda tasarımcısı; günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapma, çizme, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Moda Tasarımcısının görevlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz.

  1. Tasarlama,
  2. Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini gerçekleştirme ve katalog hazırlama,
  3. Pazarlama ve satış tekniklerini uygulayarak sunuş yapmak.

  Bu ana başlıklar altında;
  Tasarım panosu hazırlamak,
  Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi tasarımı yapmak,
  Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları yapmak,
  Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade etme, gerektiğinde sunum yapmak,
  El veya bilgisayar desteğiyle çizdiği modelin kalıbını hazırlama veya hazırlanmasına nezaret etmek,
  Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaş, triko, deri, elyaf..vb.) saptama ve kumaş analizi yapmak,
  Kesim planı ve malzeme hesabı yapmak,
  Deneme üretimini gerçekleştirme veya gerçekleştirilmesine nezaret etmek,
  Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapma veya yeniden tasarlayarak yapımını sağlamak,
  Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlama (erkek, kadın, çocuk veya deri, triko, kumaş, vb.) ve gerektiğinde sunulmasını sağlamak,
  Dünya modasını araştırma, takip etmek,
  Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilme, belli stratejiler oluşturarak satışını yapmaktır.


  Takı Tasarımcısı

  Tanımı

  Takı tasarımcısı; altın, gümüş gibi malzemeleri kullanarak, el becerisi ile estetik bir biçimde özgün tasarımlı takılar yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  Görevleri

  Altın ve gümüşün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirleme,
  Kalite ve ayar alaşımlarını uygun olan malzemeyi seçme,
  Erime, soğutma, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak metotları belirleme,
  Ürünü boyama ve süsleme.
 4. Asel
  Bayan Üye
  İç Mimar Ve Çevre Tasarımcısı

  Tanımı

  İç mimar ve çevre tasarımcısı; temeli görsel iletişim esasına dayalı, form ve fonksiyoneli bütünleştirici sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturan, mekânsal ve çevresel düzenlemeler yapan, bunları sistemleştiren ve çağdaş çözümler üreten kişidir. İç mimar bir mekânı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenler ve döşer.

  Görevleri
  Kamu ve özel mekânlara ilişkin her türlü iç mekân düzenlemeleri donatı ve donatı elemanlarının tasarımını yapmak,
  Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptamak,
  Mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırmak,
  Tasarımın krokisini çizmek,
  Sergi ve fuar stantlarını düzenlemek,
  Yakın çevre düzenlemeleri yapmak,
  Şehir mobilyalarının tasarımını yapmaktır.


  Kültür Sanatçısı

  Tanımı

  Kültür sanatçısı; her türlü organik ve inorganik kökenli kültür ve sanat ürünlerinin korunması ve onarımına ilişkin bilgi ve beceriye sahip kişidir.

  Görevleri
  Her türlü arkeolojik ve etnografik eserlerin, yapı ve duvar eklentilerinde mozaik ve diğer döşemelerde, duvar resimlerinde oluşan bozulmaları, aşınmaları giderici onarım çalışmalarını yapmak
  Kazı sırasında ortaya çıkan eserleri koruma altına almak
  Laboratuarlarda taşınabilir kültür varlıklarının yapılarını inceleyerek onları koruyucu yöntemler geliştirmektir.

  Görsel İletişim Tasarımcısı

  Tanımı

  Görsel iletişim tasarımcısı; televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri
  Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü (bilgisayar oyunu, CD Rom, İnternet veya Televizyon Programı) incelemek,
  Ürünü izleyiciye en etkili şekilde sunacak görüntüleri tasarlamak,
  Tasarımları çeşitli şekillerde çizmek,
  Çizimleri ilgili kişilerle tartışarak değerlendirme ve benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapmaktır.


  Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

  Tanımı

  Endüstri ürünleri tasarımcısı; endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Görevleri

  Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlamak,
  Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturmak,
  Akış şemasından sonra şekillendirmeye başlamak,
  Nesnenin teknik olarak çizimini yapmak,
  Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturma ve bunların arasından birini seçerek maket yapmak,
  Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapmaktır.

  C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

  Sanatçı- tasarımcı adaylarının;
  Çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip,
  Kültürlü ve toplumu eğiten,
  Estetik zevklerini geliştiren,
  Uygulamalarını alanlarına aktarırken doğal ve yapay öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen,
  İçinde yasadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilen kişiler olmaları gerekmektedir.
  Ayrıca görsel (plastik ) sanatlar alanında çalışmak isteyen kişilerin;
  Sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan,
  Üretici güce sahip,
  Resim ve sanat tarihi alanlarına ilgi duyan,
  Esprili ve üretken,
  El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna sahip,
  Duygu ve düşüncelerini çizgi ile ifade etme, şekilleri ve renkleri ayırt edebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
  İşine özen gösteren,
  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen ve ekip hâlinde çalışabilen,
  Özgün şekiller tasarlayabilme ve bunları çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip,
  Sevecen, sabırlı, hoşgörülü, kendini geliştirmeye istekli,
  Girişimci, hayal gücü zengin, estetik görüş sahibi,
  Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
  Tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen, zihninde tasarladıklarını çizebilen,
  Dikkatini uzunca süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, ayrıntıları algılayabilen, titiz çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

  D. ÇALIŞMA ORTAMLARI VE KOŞULLARI

  Görsel (plastik ) sanatlar alanında çalışacak kişiler, yapacakları işe göre hem iç hem de dış mekânda çalışabilmektedirler. Bu mekânlar işin niteliğine göre; atölye, sınıf, çeşitli işletmeler, televizyon, film ve reklâm şirketleri, özel ve resmî kuruluşlar, matbaa, gazete, müze ve sergi salonlarıdır. İsterlerse özel işyeri açabilmektedirler. Resim, heykel, seramik, kültür, baskı, takı tasarımı vb. sanatçıları yapacakları işe uygun güvenlik önlemleri alarak (maske, eldiven vb.), gerekli koruyucuları kullanmaktadır.

  E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

  Çizgi film sanatçılarının çalışma alanları oldukça geniş olup televizyon, film ve reklâm şirketlerinde kolayca iş bulabilme olanakları vardır. Fotoğraf sanatçıları tanıtım sektörü, film ve prodüksiyon sektörü, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmî televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

  Grafik tasarımcıları, tanıtım sektöründe; sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak ,multi medyada; her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda, yayıncılık sektöründe; gazete veya dergilerde sanat yönetmeni olarak ,film sektöründe; uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmeni olarak, çizgi film atölyelerinde; tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde, eğitim kurumlarında eğitici olarak çalışırlar.Grafik tasarımcılarının bağımsız çalışma olanakları da vardır.

  Grafik öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde grafik ve resim branşlarında ders vermektedirler. Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler. İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

  Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde (tekstil, deri, triko), model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, tekstil, konfeksiyon ve modası ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak çalışabilirler, Ar-Ge (ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler. Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.

  Ülkemizin tekstil sektöründeki gelişmişliği oranında dünya pazarlarında pay sahibi olmayışı kendine özgü marka ve modeller yaratamamasının sonucudur. Bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması, moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacak, dolayısı ile Türk moda ve tekstil sanayinin daha da gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.

 5. Asel
  Bayan Üye
  Heykeltıraşlar genellikle bağımsız çalışırlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Heykeltıraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.

  Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler.

  Resim-iş öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî kullarda ve özel okullarda Grafik, Resim, İş Eğitimi ( İş ve Teknik) branşlarında görev yapabilirler. Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak bu alanda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca öğretmenlik dışında grafikerlik ve sanat danışmanlığı da yapabilirler.

  Seramik sanatçılarının serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim, teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır.Seramik öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Kız Meslek Liseleri, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve Halk Eğitim Merkezlerinde seramik öğretmeni olarak çalışırlar. Bu elemanlar kamu ve özel
  sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye de açabilirler.

  Takı tasarımcısının ,serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim, teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır. Kültür sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veya özel kuruluşlara bağlı müzelerde, merkez konservasyon laboratuarında, vakıflarda, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışabilirler.

  Geleneksel El Sanatları programından mezun olanlar serbest sanatçı olarak hayatlarını kazanabilecekleri gibi müzelerde, restorasyon merkezlerinde ve kütüphanelerde görev alabilirler. Öğretmenlik formasyonları da almış olanlar güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanabilirler. Halı, kilim sanatçıları tekstil sektörü, el halıcılığı sektörlerinde çalışabilirler.

  İç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi almış olanlar, ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak, özel ve kamu kuruluşlarında iç mimar, çevre tasarımcısı, ve danışman olarak faaliyet gösterebileceği gibi bağımsız olarak iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak da çalışmalarını sürdürebilirler. İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, kendi özgün zevklerini ortaya koyabilen kişilere gereksinim olacaktır

  Görsel tasarımcılar; bilgisayar yazılım şirketlerinde, reklam ajanslarında, çeşitli televizyon kanallarında, film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır.

  Endüstri ürünleri tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak endüstriye hizmet verebilirler ve danışmanlık yapabilirler. İşyerinin özelliğine göre idarecilik ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak, meslekte ilerleme ve yükselme açısından önemlidir.

  F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

  Görsel (plastik) sanat alanın da, ilgili mesleğin eğitimine girebilmek için;

  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına katılmak için gerekli baraj puan almak,
  Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
  Güzel sanatlar fakülteleri ve eğitim fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Görsel (plastik) sanat alanın da, ilgili bölümlerin, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları “sanatçı” ünvanını alırken, Güzel sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları “öğretmenlik” ünvanını almış olur. Üniversitelerde ilgili bölümlerin lisans üstü eğitimini yaptıktan sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Eğitim fakültesi mezunları, çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler. Mezunlar özel ve kamu kuruluşlarında, “sanat danışmanı”, “ressam”, “heykeltraş”, “seramik sanatçısı”, “grafiker”, “iç mimar”, “çevre tasarımcısı”,“fotoğraf sanatçısı”, “baskı sanatçısı”, “takı tasarımcısı”, “moda tasarımcısı”, “kültür sanatçısı”, “geleneksel el sanatçısı”, “animasyon sanatçısı”, “endüstri ürünleri tasarımcısı”, “görsel iletişim tasarımcısı” ünvanları ile çalışabilirler.

  İlgili bölümlerin Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ve özel okullarda Seramik, Grafik, Resim, branşların da görev yapabilirler. Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak bu alanda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca öğretmenlik dışında grafikerlik ve sanat danışmanlığı da yapabilirler.

+ Yorum Gönder


görsel sanatlarla ilgili mesleklerin özellikleri,  görsel sanatlarla ilgili meslekler,  görsel sanatlarla ilgili meslekler ve özellikleri,  görsel sanatlar ile ilgili meslekler,  güzel sanatlarla ilgili meslekler,  gorsel sanatlarla ilgili meslekler ve ozellikleri