+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tanzimat fermanı ile getirilmek istenen değişiklikleri kim istemiş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat fermanı ile getirilmek istenen değişiklikleri kim istemiş
  Bu değişikliklere niçin ihtiyaç duyulmuştur? 2. Asel
  Bayan Üye

  Tanzimat fermanı ile getirilmek istenen değişiklikler

  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
  Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  Fransız İhtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak
  Gayri Müslümleri devlete bağlamak
  Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

  Fermanda yer alan başlıca konular:

  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır))
  Vergide adalet,
  Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
  Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.
  Tanzimat Fermanı’nın okunmasından I. Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi olarak anılır.

  Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları ve Amacı

  Bu fermanda tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yargılamada açıklık ve vergide adalet gibi konular yer almıştır. Amaç, devlet yönetiminde merkezleşmeyi sağlamaktır. Tanzimat Fermanı Sonuçları ilgili ve genel bilgileri güncellenen sayfalarda kapsamlı olarak bulabilirsiniz.
  Gelen Aramalar: tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler istemiştir,tanzimat fermanı ile getirilmek istenen değişiklikleri kim istemiştir,tanzimat fermanı ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler istemiştir,tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler istedi,tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimlerin istediği,tanzimattaki değişiklikleri kimler istedi,tanzımat fermanı ile getirilen yenilikleri kim istemiştir,tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri,tanzimat fermanı ile getirilmek istenen yenilikleri kimler istedi,tanzimat fermanı ile getirilmek istenen yenilikleri kim istemiştir
 3. FERAY
  Devamlı Üye
  Tanzimat ile getirilmek istenen degisiklikler madde madde

  1. Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve malı devlet garantisi altında bulunacak.
  2. Vergiler herkesin gelirine göre, düzenli bir şekilde alınacak.
  3. Askerlik işleri düzene konulacak.
  4. Mahkemeler açık olacak. Hiç kimse mahkeme edilmeden cezalandırılmayacak.
  5. Herkes malına sahip olup, miras bırakılabilecektir.
  6. Her türlü rüşvet ve iltimas kalkacaktı.
  7. Herkes kanun önünde eşit olacak.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler

  Tanzimat Fermanı'nda Hukuk alanındaki yenilikler

  •Tüm vatandaşlar "Osmanlı vatandaşı" sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
  •1840'ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858'de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi.
  •1850'de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı.
  •1840'tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere müslümanların yanısıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853'te cinayet davalarında gayrımüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851'de ticaret mahkemeleri kuruldu.
  •1867'de Devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için Şurayı Devlet (Danıştay) kuruldu.

  Tanzimat Fermanı'nda Mali alandaki gelişmeler

  •1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
  •Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
  •Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
  •1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
  •1855'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştır.


  Tanzimat Fermanı'nda Askeri yenilikler

  •Askerlik hizmetinin vatani bir vazife olduğu ilan edilerek zorunlu askerlik başlatıldı.1843'te ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, zorunlu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi.
  •1847'de gayrimüslimlerin de orduya girip albay rütbesine kadar yükselmesi kararlaştırıldı.
  •Avrupa gezisinde Avrupa ülkelerin donanmalarına hayran kalan Sultan Abdülaziz yeni bir donanma kurulması için emir verdi, çok güçlü bir donanma kuruldu.
  •1867'de Bahriye Nezareti kuruldu.
  •1869'da Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın öncülüğünde Bahriye Nezareti kuruldu, askeri yapı yenilendi, terfi sistemi düzenlendi.

  Tanzimat Fermanı'nda Eğitim alanındaki gelişmeler

  •1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
  •Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
  •1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
  •1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
  •1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
  •İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
  •Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)


  Tanzimat Fermanı'nda Sanayileşme hamlesi

  •Devlet eliyle atölye ve tesis kurulmasını amaçlayan sanayileşme başladı.Önce Yedikule-Küçükçekmece arasında 130 metre uzunluğunda bir tür sanayi parkı kuruldu.
  •Zeytinburnu'nda demir işleme ve makine imalathanesi, kumaş ve pamuklu çorap üretim tesisi, buradaki fabrikalar için teknik eleman yetiştirecek bir okul açıldı.
  •Bakırköy'de baruthanenin yanına bir iplik bükme, dokuma ve pamuklu basma fabrikası, Hereke'de bir pamuklu dokuma fabrikası kuruldu.
  •Yol yapımına önem verilmiştir.
  •Devlet memurlarının yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
  •Ancak İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, bu dönemde Osmanlı'nın zararına gelişmiş,dışa bağımlılığı artırmıştır.

  Bu gelişmelere rağmen sanayi makinelerinin Avrupa'dan ithal ediliyor olması ve nitelikli eleman eksikliği yüzünden yeterli bir sanayi pazarı oluşturulamadı.


+ Yorum Gönder


tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler istemiştir,  tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler niçin istemiştir,  tanzimatla getirilmek istenen değişiklikleri kimler neden istemiştir,  tanzimatla getirilmek istenen değişiklikleri kimler istemiştir,  tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimler istedi,  tanzimatla gelen yenilikleri kimler istedi