+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Yapım eki çekim eki nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapım eki çekim eki nedir
  yapım eki çekim eki nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  yapım eki çekim eki nedir

  yapım eki

  Yapım Eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

  İsimden isim yapan ekler

  Lık: kömür—lük, göz—lük , kulak—lık …
  lı: Şehir—li , para—lı , ağaç—lı , baş—lı
  sız: su—suz, para—sız, ev—siz,
  cü: göz—cü, sanat—çı, yol—cu, simit—çi,
  ce: Türk—çe İngiliz—ce
  daş:Çağ—daş, arka—daş, yol—daş
  üncü: üç—üncü beş—inci
  msı:acı—msı ekşi—msi
  cil:et—cil ben—cil insan—cıl
  şın: sarı—şın
  sal: kum—sal kadın—sal
  ıt: yaş—ıt
  cağız: kız—cağız çocuk—cağız
  cık:az-ı-cık küçü(k)—cük
  tı: hırıl—tı cıvıl—tı


  İsimden fiil yapan ekler

  la :su-la, taş-la, uğur-la
  al: çok-al, az-al, dar-al
  l: doğru-l, sivri-l
  a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a
  ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar
  da: fısıl-da, horul-dagürül-de
  at: yön-et, göz-et
  ık: geç-ik, bir-ik
  ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse
  kır:fış—kır, hay—kır
  an:ev—len, rahat—la
  sa:su—sa, garip—se önem—se

  Fiilden isim yapan ekler

  Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.
  ca:düşün—ce, eğlen—ce
  acak—ecek: giyecek,yakacak, aç—acak
  ak:yat—ak, kaç—ak, dur—ak,
  ga:böl—ge, bil—ge, süpür—ge,
  gan:çalış—kan, unut—kan, kay—gan
  gı:sev—gi, çal—gı, as—kı
  gıç:bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç
  gın:yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin
  ı,i:yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u
  ıcı—ici:yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı,
  ık—ik:kes—ik, aç—ık, göç—ük,
  ım—im:say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm
  ın—in:yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in,
  ınç:gül—ünç, sev—inç
  ıntı:kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü,
  ır-er:gel—ir, gid—er, ok—ur,
  ıştur—uş, yürü—y-üş,
  ıt:geç—it, yak—ıt, ölç—üt,
  ma:gülmeyi severim , konuşmayı bil.
  mak:gelmek, gitmek
  tı:belir—ti, kızar—tı,


  Fiilden fiil yapan ekler(FFYE)

  Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.

  dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur,

  ala: kov-ala, silk-ele,

  er: gid-er, çık-ar,

  imsa: gül-ümse, an-ımsa,

  ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n,

  r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir,

  ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş,

  t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t,

  ı: sev-il, kır-ıl, sat-ıl
 3. Asel
  Bayan Üye
  yapım eki çekim eki nedir

  çekim eki

  Çekim ekleri, gerek isim soylu gerekse fiil soylu kelimelerin sonuna eklenerek cümle içinde diğer kelimelerle anlam bağlantısı kurmalarını sağlayan ekler. Kendi başlarına bir anlam ifade etmezler.

  Çekim ekleri kelimelerin cümle içinde zaman, yön, aitlik, tekil ya da çoğulluk gibi anlamları üstlenmelerini sağlarlar.


  Çokluk ekleri

  Hal ekleri
  Kitabı ver (belirtme hali)
  Yola bak (Yönelme hali)
  Evden geliyorum (ayrılma hali)
  Sende kaldı (Bulunma hali)
  Sıradan insanlarla işim olmaz.
  Bunlar gözde çocuklardır.
  Sudan sebeplerle yanıma gelme


  İyelik ekleri

  Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.
  Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz


  Tamlayan eki ya da diğer adıyla ilgi Eki "(ı,i,u,ü)n"

  "ın, in, un, ün" biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar, tamlayan görevindeki kelimeye eklenir. Not: İlgili ek, 2011 yılında yapılan lys sınavında ilgi eki adlandırılmasıyla ÖSYM'ce kabul edilmemiştir. öyleyse tamlayan eki olarak değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.
  kapı—n—ın kol—u , müdür—ün oda—sı
  Bebek-in Beşiğ-i Saray-ın Bekçis-i


  Eşitlik eki

  ca,--ce" biçimindedir.
  Sence bu doğru mu?
  Çocukça davranma
  Okul"ca" geziye gittik.


  Ek eylem ekleri

  İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.
  iyi—y-im, iyi—sin, iyi—dir, iyi—y-iz, iyi—siniz, iyi—dirler
+ Yorum Gönder