+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Şiir ve zihniyet ile ilgili alıştırma soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şiir ve zihniyet ile ilgili alıştırma soruları
  şiir ve zihniyet ile ilgili alıştırma soruları 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  şiir ve zihniyet ile ilgili alıştırma soruları

  şiir ve zihniyet ile ilgili alıştırma

  1-……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

  A) Şair

  B) Şiir

  C) Zihniyet

  D) Sanat

  E) Düzen  2-Şiir yazan kişiye……………….., sanatçının ortaya koyduğu edebî esere…………., bir dilin kurallarına ve zevkine uyarak yazılan, ölçülü ve uyaklı anlatım şekline ise …………… denir.

  Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

  A) Şair-sanat eseri-şiir

  B) Şair-edebiyat-şiir

  C) Sanat eseri-şair-şiir

  D) Şiir-kurmaca metin-zihniyet

  E) Şair-şiir-sanat eseri  3- Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.

  Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz?

  A) Edebî metinler kültürün taşıyıcısıdır.

  B) Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır.

  C) Edebî metinlerde sağlam bir dil vardır.

  D) Edebî metinler yazıldığı dönemin sanat zevkini yansıtır.

  E) Sosyal çevre edebî metinleri sanatçıyı etkisi altına alır.

  4-Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir.

  Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.

  B) Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.

  C) Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.

  D) Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.

  E) Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.  5-Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.

  Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir?

  A) Dönemin hâkim zihniyeti

  B) Sanatın evrenselliği

  C) Edebî metinlerin de savaşı işlemesi

  D) Yazar ve şairlerin savaş konusundaki duyarlılığı

  E) II. Dünya Savaşının sonuçları  6- Yunus Emere 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır.

  Yunus’u dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

  A) Dini yaşayış

  B) Dönemindeki Zihniyet

  C) Sanat

  D) Tarihi faktörler

  E) Savaşlar

  7-

  Cânlar cânını buldum

  Bu cânum yağma olsun

  Assı ziyadan geçdüm

  Dükkânum yağma oldun

  Yunus Emre 13.yy.

  Bu vatan, toprağın kara bağrında

  Sıra dağlar gibi duranlarındır.

  Bir tarih boyunca onun uğrunda

  Kendini tarihe verenlerindir…

  O. Şaik Gökyay 20. yy.

  Yukarıda verilen farlı yüzyıllara ait iki şiirin şairlerinin farklı konularda şiir yazmalarının sebebi ne olabilir?

  A) Yetiştikleri ortam ve yaşadıkları dönemin zihni yapısı

  B) Aralarındaki yüzyıl farkı

  C) Zamanla insanların değişebileceği düşüncesi

  D) Farlı şehirlerde yetişmesi

  E) İki şair arasındaki kültür farkı  8-

  Dest-bûsi ârzûsiyle ger ölsem dostlar
  Kûse eylen toprağum sunun anunla yâre su

  Fuzûlî

  (Dostlarım, onun elini öpmek arzusuyla ölürsem,
  Toprağımdan bir testi yapın ve sevgiliye onunla su verin.)
  Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,Kız kardeşimin gelinliği, Şehidimin son örtüsü,Işık ışık, dalga dalga bayrağım!Senin destanını okudum, Senin destanını yazacağım.
  Arif Nihat Asya  Yukarıda verilen iki şiiri birbirinden ayıran düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?  A) Zihniyet

  B) Devir

  C) Sanat anlayışı

  D) Edebî zevk

  E) Yüzyıl farkı  9- Aşağıdakilerden hangisi insanın gerçekleştirdiği etkinliklerde etkin rol oynamaz?  A) Kültürün

  B) Sosyal ve siyasal olayların

  C) Sürdürülen yaşam biçiminin

  D) Benimsenen inanç sisteminin

  E) Coğrafi konumun  10-Tarihsel ve sosyal alandan hareketle dille gerçekleştirilen edebî metinler de diğer güzel sanat eserleri gibi döneminden izler taşır. Çünkü döneminde hâkim olan ahlâk ve estetik anlayışına uygun olarak kaleme alınmıştır bu metinler.

  Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hanginde verilmiştir?

  A) Edebî metinler oluşturduğu dönemin özelliklerini üzerinde taşır.

  B) Edebî metinler şairin düşünce dünyasının yansımasıdır.

  C) Edebî metinler sosyal çevreden etkilenir.

  D) Edebî metinlerde tarihsel olaylar işlenebilir.

  E) Ahlâk ve estetik edebî metinlerin en önemli parçasıdır.  11- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır.  A) Şairin şiirini yazdığı dönemdeki hâkim olan düşünceye zihniyet denir.

  B) Şairle yaşadıkları dönemim düşünce yapısından etkilenirler.

  C) Edebî eserler yazıldıkları dönemden izler taşır.

  D) Şairler benimsedikleri düşünce sistemini şiirlerine yansıtırlar.

  E) Şair ile yaşadığı dönem arasında bir bağ yoktur.  12-

  Ela gözlüm ben bu elden gidersem,
  Zülfü perişanım kal melül melül.
  Kerem et, aklından çıkarma beni,
  Ağla gözyaşını, sil melül melül.

  Karacaoğlan 17. yüzyıl

  Yukarıdaki dörtlükten hareketle aşağıdaki verilenlerden hangisini tespit edemeyiz?

  A) Şairin etkilendiği zihniyeti

  B) Hangi gelenekten beslendiği

  C) Dörtlüğün ölçüsünü

  D) Dörtlüğün ahenk unsurlarını

  E) Şairin yaşamını  13-

  Bir kez gönül yıktın ise

  Bu kıldığın namaz değil

  Yetmiş iki millet dahi

  Elin yüzün yumaz değil

  Yunus Emre

  Yukarıdaki dörtlükle şair hakkına hangi özelliği tespit edebiliriz?

  A) Şairin etkilendiği ortam

  B) Şairin yaşadığı yüzyılı

  C) Şair nerede yaşadığını

  D) Şairin eğitimini

  E) Şairin şiirlerinin özelliklerini  14-

  I-Şiirler yazıldıkları dönemin zihni yapısından etkilenir.

  II-Şiirlerin dili yazıldığı dönemden izler taşır.

  III-Şairlerin düşüncesi şiirlerine yansımaz.

  IV-Şiirler yazıldığı dönem hakkında bilgi verebilir.

  V-Şairler yaşadıkları yüzyılın olayların etkilenirler.

  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

  E) V

  15- Bir yazar, gördüğünü, bildiğini, düşündüğünü yazıyorsa, bunu toplumsal bir fayda için yapıyordur. Benim görevim duyurmaktır, anlatmaktır diye düşünüyordur. Bunu yaparsa insanlar ve toplumlar daha mutlu olacak inancındadır. Yazar vurulmayı, acıyı, ölmeyi göze alıyorsa, korumak istediği değerleri kendi yaşamından üstün tutuyor demektir.

  Yukarıdaki parçada yazar neden etkilendiğini vurgulamaktadır?

  A) Çevresindeki zihni yapıdan

  B) Arkadaşlarından

  C) Edebî çevrelerden

  D) Kendi yaşamından

  E) Kültürden

  16- ”Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” adlı şiirimi babamın ölümü üzerine yazdığımı sananlar var. İlk şiirlerimdendir. Babamın ölümünden dört yıl önce yayımlamıştım onu. “Kars”ı da Kars’ı görmeden, Paris’te yazdım. İşin tuhafı yurda döndüğümde, teftiş göreviyle gönderildiğim yer de Kars oldu.

  Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz?

  A) Edebî metinlerde gerçekler değiştirilerek, hayalle süslenerek verilir.

  B)
+ Yorum Gönder