+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Ergenekon destanının teması kişileri olay örgüsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ergenekon destanının teması kişileri olay örgüsü
  ergenekon destanının teması kişileri olay örgüsü 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap ergenekon destanının teması kişileri olay örgüsü nedir
  Destan Kavramı
  Türkçe’ye destan şeklinde yerleşen kelimenin aslı Farsça “déstân”dır.[1] Bir rivayete göre “dâstân” İran kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Şehnâme’nin kahramanlarından “meşhûr Rüstem-i Zâl’in ceddi Nerîmân’ın lâkabıdır”.[2] Destan, Osmanlı Türkçesi’nde her türlü manzum ve mensur hikâyeyi içine alacak şekilde anlam genişlemesi kazanmıştır. Yusuf ile Zeliha, Cümcüme Sultan gibi mesnevî tarzında yazılmış dinî hikâyeler; Risâletü’n-Nushiyye, Mantıku’t-Tayr, Fakrnâme gibi fikrî-tasavvufî eserler; Hüsrev ü Şirin, Leylî vü Mecnun gibi aşk hikâyeleri; Kabusnâme gibi nasihatnâmeler; Dâstân-ı Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osman ile Düstûrnâme gibi manzûm vekâyinâmeler; Tâcü’t-Tevârih gibi mensûr tarihî eserler; Dâstân-ı Ahmed Harâmî gibi manzûm masallar; Destân-ı İmam Ali gibi mensûr biyografiler; Cengiznâme gibi mensûr epik eserler destan kelimesiyle belirtilmiştir.[3] Türk dünyasında dâstân, dastan, dessan, alıptığ nımax, comok, jomok, cır, jır, batırlar cırı, maadırlıg tool, kahramandık epos, kay çörçök, kaylap aydar çörçök, olongho, ölöñ, alıptıh nımah, boy, epos, epostık jırlar, köne epos, irtegi, batırlık ertegi, epik, epikalık gibi kelimeler de kullanılmaktadır.[4]
  Günümüzde destan, bilinen tarihî devirlerde, toplumların başlarından geçmiş büyük bir savaşı, âfeti ve milleti zor durumdan kurtaran kahramanın hayatını anlatan epik eserler ile saz şairlerinin, sosyal, tarihî ve mizahî konularda söyledikleri manzumeler anlamında kullanılmaktadır. Epik eserler uzun ve manzum olarak oluşturulmuştur. Âşıklar da bu uzunluğu ve manzumluğu içeren çeşitli konularda şiirler yazmışlardır. Ergenekon Destanı, epik bir destandır.
  Destanların oluşumunda çekirdek, gelişme ve tespit aşamaları vardır. Çekirdek aşamasında bütün toplumu etkileyen bir tarihî olay gerçekleşir ve bu olay, o toplumun destancıları tarafından edebî form içinde anlatılmaya başlanır. Gelişme aşamasında yine o toplumun başından geçen başka olaylar o destana eklenir. Başka kahramanların başından geçen olaylar ise destanın merkezindeki baş kahramana bağlanır, uyarlanır ve destan metni uzar. Bu aşama yüzyıllarca sürebilir. Eğer gelişme aşaması kısaysa o destanın tarihî temellerini, şahıslarını, olaylarını tespit etmek mümkün olabilir. Ama bu aşama uzunsa çeşitli tarihî katmanları, şahısları belirlemek mümkün olmayabilir. Hatta destana gerçek olayların dışında, masallarda görülen olağanüstü unsurlar da girebilir. Tespit aşaması ise ya bu kültüre meraklı birisinin ya bilimsel araştırma yapan bir bilim adamının anlatılanları yazıya geçirmesiyle ya da destancıların kendilerinin destanları yazmaları veya yazdırmalarıyla gerçekleşir.
+ Yorum Gönder


ergenekon destanının olay örgüsü,  ergenekon destanı olay örgüsü,  ergenekon destanı teması,  ergenekon destanı teması kişileri,  ergenekon destanı olay örgüsü tema kişiler olay mekan