+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sunum Ve Tartışma Arasındaki Farklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sunum Ve Tartışma Arasındaki Farklar
  Sunum Ve Tartışma Arasındaki Farklar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Tartışma ve Münazara
  Tartışma, iki ya da daha çok kişinin bir konuyu ya da sorunu tüm yönleriyle kavrayabilmek için o konu üzerinde konuşması, başka bir deyişle görüş alışverişinde bulunmasıdır. Çeşitli sorunların dinleyiciler ya da televizyon izleyici*leri önünde tartışıldığı toplantılara açıkotu*rum denir. Münazarada ise konuşmacılar kar*şıt görüşte iki grup oluşturarak tartışmayı sür*dürür. Münazarada görüş alışverişi değil, ta*raf olmak söz konusudur.
  Bir tartışmada yer alan herkes tartışılan konuya ilişkin düşüncesini ve gerekli açıklayı*cı bilgileri öne sürerken, öteki tartışmacıların da bakış açısını anlamaya çalışır. Tartışmada genellikle bir yönetici bulunur.
  Yöneticinin görevi, tartışmanın sağlıklı bi*çimde yürümesini sağlamanın yanı sıra, tartış*macıları yönlendirmek ve gerekirse denet*lemektir. Soracağı sorularla kişilerin konuya bağlı kalmasını sağladıktan başka, konudan uzaklaşanları da uyarmak zorundadır. Tartış*manın sonunda yöneticiden toplantıda ortaya çıkan sonuçları özetlemesi istenebilir.
  Açıkoturum adı verilen tartışma toplantıla*rında, çeşitli sorunlar ve konular izleyicilerin önünde tartışılır. Ayrıca bazı tartışmaların ses kayıtlarının yazıya dökülerek dergi ve gazete*lerde "açıkoturum" adıyla yayımlandığı da görülmektedir. Açıkoturumlar dernekler, sendika ve siyasal partiler gibi kuruluşlarca ya da sanat ve edebiyat çevrelerince düzenlenir. Açıkoturumlara radyo ve televizyon prog*ramlarında oldukça sık yer verilir.
  Açıkoturum, yöneticinin tartışılacak konu*nun kapsamını açıklaması ve konuyla ilgili değişik görüşleri savunacak olan konuşmacı*ları izleyicilere tanıtmasıyla başlar. Konuşma*cılara her turda bir kez söz hakkı verilir. Yönetici konu dışına çıkan, kendisine verilen süreyi aşan ve tartışma kurallarını çiğneyerek öteki konuşmacılara karşı saygısız davranan konuşmacıların sözünü kesebilir. Açıkoturum için ayrılan süre bittiğinde de genellikle orta*ya çıkan sonuçları özetleyerek toplantıyı ka*patır.
  Münazara okullarda, radyo ve televizyonda ilgiyle izlenen bir tartışma biçimidir. Münaza*ra tarafsız bir başkanca yönetilir. Canlı bir münazara için, kişilerin karşıt görüşleri savu*nacağı ilgi çekici bir konu seçilir. Konu, çoğunlukla bir "önerme" biçiminde ortaya atılır. Örneğin, "Televizyon aile yaşantısı için zararlıdır" bu türden bir önermedir. Taraflar*dan biri Önerme doğrultusunda, öbürü de önermeye karşı konuşmak için söz alır.
  Münazara başlayacağı zaman önermeden yana ve önermeye karşı konuşacak olan taraflar karşılıklı oturur. Başkan önermeyi topluluğa duyurur ve her konuşmacıya ne kadar süre verildiğini açıklar. Münazaralar genellikle iki tur halinde yapılır. İlk turda her iki taraf kendi görüşünü savunur; ikinci turda ise karşı tarafın görüşü çürütülmeye çalışılır. Münazara için ayrılan süre sonunda başkan iki tarafa da görüşlerini özetlemeleri için kısa bir süre verir. Münazarayı kimin kazandığı oylama sonucu izleyicilerce belirlenir.
  Tartışma, açıkoturum ve münazaralar top*luluk içinde konuşma becerisi kazandırır. Düşünceleri özgürce savunma olanağı sağla*yarak demokratik işleyiş için yararlı bir biri*kim sağlar.
+ Yorum Gönder


sunum ile tartışma arasındaki farklar,  sunum ve tartışma arasındaki farklar,  sunum ve tartışma arasındaki fark,  sunum tartışma panel arasındaki farklar,  tartışma ve sunum arasındaki farklar,  sunum ile tartisma arasindaki farklar nelerdir