+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Helal ve haram kavramlarının sınırı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Helal ve haram kavramlarının sınırı nedir


  Helal ve haram kavramlarının Çeşitleri var mıdır?

  Eşyada asıl olan mubahlıktır. Allah tarafından yapılmasına izin verilen veya ayet ve hadislerde yasak olduğu bildirilmeyen her şey, her fiil ve davranış helal sayılır. Helâlin zıddı haram olup, Allah ve Rasûlü tarafından kesin bir şekilde yasaklanan şeydir. Bir şeyin yasak oluşu kesin emirle değil de, zannî delille sabitse o şey mekruh adını alır. Helâle daha yakın olan mekruha, tenzihen; harama yakın mekruha ise tahrîmen mekruh denir.

  Buna göre, hakkında bir hüküm gelmemiş olan şeyler helal sayılır. Kur'ân'da şöyle buyrulur: 'Yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yaratan O'dur." (Bakara, 2/29), "Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi, sizin emrinize verdiğini ve size nimetlerini açık ve gizli olarak bol bol bağışladığını görmüyor musunuz?" (Lokman, 31/20)

  Bir şeyin mubah ve helal olduğu şu üç yoldan birisiyle sabit olur: a) Günah olmadığı bildirilmekle. Kur'ân'da murdar et, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların haram kılındığı bildirildikten sonra, darda kalan kimsenin, aşırı gitmemek ve sınırı aşmamak şartıyla bunlardan yiyebileceği beürtilir.156 Bu konuda "zaruretler sakıncalı olan şeyleri mubah kılar" kurak geçerlidir, b) Haram olduğuna dair bir delil bulunmamakla, c) Helâl olduğuna dair nass bulunmakla. Temiz olan şeyleri yiyip içmek gibi. Ayette, "Bugün size temiz olan şeyler helâl kılındı." (Mâide, 5/5) buyrulur.

  İslâm'ın kesin olarak yapılmamasını istediği şeyler haram sayılır. Dinî nitelikli bir yasağı ancak Allah ve Rasûlü koyabilir. Şu ayet bu konuda bir ölçü getirmektedir: "Kendi dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, "bu helâl, şu haramdır" demeyin. O zaman Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz." (Nahi, 16/116)

  Bir şeyin haram oluşu şu yollarla belirlenebilir:

  a) Bu konuda açıkça yasak bildiren bir ayet veya sağlam bir hadisin bulunması. "Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz (ile evlenmeniz) haram kılındı." (Nisa, 4/23)
  b) Helal hükmünün kaldırıldığının belirtilmiş olması. "Artık bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile, ne başka kadınlar, ne de eşlerini başkalarıyla değiştirmen sana helâl değildir."
  (Ahzâb, 33/52)

  c) Nehiy sıygasının kullanılması. "Zinaya yaklaşmayın, çünkü o rezilliktir, kötü bir yoldur." (istâ, 17/32)

  d) Fiilden sakınmayı ifade eden bir üslûbun kullanılması. Şarap, kumar ve benzerlerinin şeytanın işinden bir piskk olduğu belirtildikten sonra "Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Mâide, 5/90) buyrulması böyledir
  .
  Haram doğrudan ve dolayk olmak üzere ikiye ayrıkr:

  a) Doğrudan haram (haram li zâtihî): Allah ve Rasûlünün eşyanın kendi yapısındaki bir kötülükten dolayı yasak kıldığı haram bu niteliktedir. Zina, ölü hayvan eti satma, evlenme engeü bulunan birisiyle evlenme gibi. Bunlar korunması gerekli olan beş şeye, yani can, mal, akıl, din ve nesle zarar veren fiil ve davranışlardır.

  b) Dolaylı haram (haram li gayrihî): Temelde meşru olması gerekirken, dış bir sebepten dolayı haram kapsamına giren fiil ve davranışlardır. Meselâ, zina doğrudan haram, zinaya karşı bir önlem olan örtünmeyi bırakmak dolaylı bir haramdır. Yine Cuma namazı sırasında alışveriş yapmak dolaylı bir yasaktır, çünkü temelde akşveriş helâldir.


  156 bk. Bakara, 2/173.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Allah'ın hak din olarak gösterdiği tek din İslam'dır. Ve İslam'da; yapılması yasak, yapılması halinde günah yazılacak olan söz ve ameller vardır. Bu yasaklamaya haram denir. Haram amel işleyen tövbe eder.
+ Yorum Gönder