+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kalp ve Zikir... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SessizPeri
  Devamlı Üye

  Kalp ve Zikir...


  Kalp ve Zikir Hakkında Bilgi  "Yenamu aynani ve lâ tenamu kalbiy'’
  BENİM GÖZLERİM UYUR, KALBİM UYUMAZ !
  (DAİMİ ZİKREDER)
  "Yenamu aynaniy ve lâ tenamu kalbiy"
  BENiM GÖZLERİM UYUR, KALBİM UYUMAZ ! (DAİMİ ZlKREDER)
  buyuruyor Peygamber SAV efendimiz.
  Allah'u Tealâ veTekaddes Hazretleri her kuluna bir nefs ihsan etmiştir. Fizik vücudun atar damar vasıtasıyla temiz kanı vücuda pompalayan, toplar damar ile kirli kanı toplayan bir fizik kalbi nasıl var ise, onun tam simetriğinde nefsimizin de bir manevi kalbi vardır.

  KALBİN İKİ KAPISI VARDIR
  Ve nefsin vema sevvâha fe'elhemehâ fücûraha ve takvâha "
  Şems - 7, 8
  Nefse ve nefsi dizayn edene, O'na fücuru ve takvayı ilham edene.
  Nefsimizin kalbinin iki kapısı vardır; Birisi şeytana açılan fücur kapısıdır ki, karanlıklar yani şeytanın fücur ilhamları bu kapıdan kalbe girer. Diğeri Allah'a açılan takva kapısıdır ki, aydınlıklar (nurlar) ve Allah'ın takva ilhamları hu kapıdan kalbimize girer. Nefs-i emmarede olan bütün insanlarda nefsimizin manevi kalbinin rahmet kapısı başlangıçta şeytana dönüktür; karanlıkların kalbe girdiği zulmanî kapı ise açıktır. Bu sebeple de takva kapısı, aydınlıkların Allah'ın rahmetinin kalbimize girdiği kapı daima kapalıdır. Kalp, Allah'ın zikir mahallidir. Kalbi bu özelliklere sahip olan kişi, zikir yaparsa, huşûya ulaşmak yerine kişinin kalbi katılaşıyor.
  ".feveylün lilkaâsiyeti kulûbünüm min zikrillâh, ülâike fiy dalâlin mübiyn"
  Zümer 22
  Fakat Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline işte onlar açık bir dalâlet içindedirler.
  Bu özelliklerin sahihi olan kişiyi Allah'ın resûl-mürşidi Allah'a iman etmeye davet ediyor.
  "ve mâleküm la tü'minûne billâh. verresûlü yed'ûküm litü'minû birabbiküm ve kad ehaze miysâkaküm in küntüm mü'miniyn"
  Hadid 8
  Size ne oluyor ki resûl-mürşid sizi Rabbinize iman etmeye çağırıyorken Allah'a iman etmiyorsunuz ? Oysa O, sizden mümin olmanız için misak almıştı.
  “hüvelleziy yünezzilü alâ abdihi âyâtin beyyinâtin liyuhriceküm
  minezzulûmâti ilennûr.."
  Hadid 9
  “Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna ayetler ve açıklamaları indiren O'dur.
  KALBİN 4 ŞARTI
  Kişi, ayetlerin açıklanmasıyla amenû olur. (7. kademe) Amenu olan kişinin kalbinin üzerindeki ekinneti (perdeyi) Allah alır. Amenû olan kişinin kalbine Allah Tegabün 11'e göre hidayeti koyar.
  1- Allah'ın kalbe hidayeti koyması (8. inci kademe)
  2- Başlangıçta şeytana dönük olan nefsimizin manevi kalbinin, 9'uncu kademede Allah'a dönmesi (Kaf 33)
  3- Kalbe giden rahmet yolunun 10'uncu kademede açılması (Enam 125)
  “efemen şerehallahü sadrehü lil'islâmi fehüve alâ nûrin min rabbihi"
  Zümer-22
  “Allah'ın göğsünü teslim için açtığı (göğsünden kalbine giden yolu açarak )Allah'tan bir nura sahip olan kişi
  4- Nefsimizin manevi kalbinin iç kısmına (ruhumuzun 19 hasletinden biri olan) imanın (14'üncü kademede) yazılması (Mücadele 22)
  Bu dört şart gerçekleşmiş ise, kalbimiz Allah'ın zikrini yapmaya hazır hale gelmiştir. Hz.Muhammed SAV efendimiz;
  "zikrullah haricinde kalan şeyler hakkında söz etmeyiniz ! Çünkü, zikrullahtan hariç şeyler konuşulunca açık olan fücur kapısından şeytanın karanlıkları girerek kalbi katılaştırır. İnsanların, Allah'tan en uzak olanı, kalbi katı olandır." buyurmuşlardır.
  Nice kalpler vardır ki, taş gibi katıdırlar. Kur'an tesir etmez, hadis tesir etmez, hikmet ve öğüt bir faide vermez; bunlar kâfir ve münafıkların kalpleridir ki, mühürlenmiştir.

  KALP, ALLAH'IN NAZARGAHIDIR
  Nefsimizin manevi kalbi Allah'ın zikir mahallidir. Zikirsiz Allah'a vâsıl olmak mümkün değildir. O halde kalp Allah'a ruhen vâsıl olmanın sebebidir.
  Vuslat ; yani, bu dünya hayatını yaşarken Rabbimizin emrinden olan ruhun 7 katlık bir dikey Sırat-ı müstakiym yolculuğu ve 7 alem aşıldıktan sonra. Allah'ın Zatına vâsıl edilmesidir. Bu bize 9 kere farz kılınmıştır. Bu farz emri zikirsiz gerçekleştirmek mümkün değildir. Hz.Muhammed SAV efendimiz; "şüphesiz Allah sizin sûretlerinize ve bedenlerinize bakmaz, ancak kalplerinize (niyetinize) ve amellerinize bakar" buyurmuştur. O halde, insanda Allah'ın itibar ettiği, iç dünyadır; zahir değildir.
  Bu hadis-i şerif, mümin kulları zikir ile ihlâsı elde etmeye, riyakârlığı ve şekilciliği terke teşvik eder. Fizik vücudun yaptığı ibadetler, yani İslâmın beş şartını yerine getirmek, zahiri şekliyle kalınırsa, şekilden öteye gidilememiş olur. Zikir ile bunlar kalbe indirildiği zaman bir manâ ifade eder. Bunların zikir ile kalbe indirilmesi ancak bir resûl-mürşidin sohbetiyle elde edilir, gerçekleşir. Hz. Muhammed SAV efendimiz nasıl alemlere rahmet olarak gönderilmişse, varisleri olan resûl-mürşidler de aleme rahmettir. Bir insan nefsinin manevi kalbindeki 19 afeti ve bu afetler sebebiyle kalbe giren karanlıkları kalpten zikirle temizlemek ve aletleri hasletlerle değiştirmek ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği resûl-mürşide iltica etmekle gerçekleşir.
  "Allah'ın velîleri (resûl-mürşidleri) görüldükleri zaman, Allah hatıra gelen (zikredilen) kimselerdir."
  Nefsindeki 19 afeti ve kalbindeki şeytanın karanlıkları olan kasveti gidermek istersen, Allah'ın senin için tayin ettiği Mürşidi Hacet namazı kılarak Allah'tan sor! Allah'ın sana gösterdiği Resûl-mürşide müracaat et ve ona bağlan! Sonra akıbeti bulursun, yani çorbayı içersin.

  KALP SALiH OLUNCA VÜCUT DA SALiH OLUR
  Kalbin salâhının fizik cesede sirayetini Buhari'deki şu hadis-i şerif izah etmektedir:
  "Dikkat ediniz, insanın cesedinde bir et parçası vardır ki, o et parçası salih oldukça bütün vücuttaki azalar itaatkâr olur. Eğer o fasid olursa, büıün cesed bozulur. O et parçası kalptir !"
  Kalbin salâhı ancak Allah'ın daimi zikri ile gerçekleşir. Allah'ı zikir evvela kalbi yumuşatır. Kalp zikirden gafil olursa nefsin 19 afeti sebebiyle kalbe şeytanın karanlıkları girer. Fizik vücudun azalarını Allah'a olan itaatten (kul olmaktan) men eder.
  Hz. Muhammed SAV efendimiz buyurmuşlardır ki,
  "Kalpler de demirlerin paslandığı gibi paslanır."
  Denildi ki "ya resûlullah onun cilası nedir?"
  "Kalplerin cilası mürşidin Kur'an-ı kerîm tilavetinde bulunmak ve Allah'ı çok zikrederek daimî zikre ulaşmak ve ölümü çok hatırlamaktır."

  ZİKRLE İLGİLİ HADİSLER:
  - Gafiller arasında Allah'ı zikreden, kuru çalılar arasındaki yeşil ağaç gibidir.
  - Kulum Beni zikredip dudaklarını Benim için kıpırdattığı müddetçe. Ben kulumla beraberim.
  - Ademoğlu zikrullahtan daha ziyade kendisini Allah'ın azabından koruyabilecek bir amel işlememiştir.
  - Dilin zikrullaha bağlı olduğu halde sabahla ve akşamla ki, günahsız olduğun halde sabaha ve akşama girmiş olasın. - Akşam ve sabah Allah'u Tealâ'yı zikretmek, Allah yolunda kılıçların kırılmasından ve yine Allah uğrunda malı saçarcasına infaktan efdaldir.
  - Hz.Muhammcd SAV efendimiz;
  "amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en makbulünü ve derecelerinizi en çok yükseltecek olanını, altın ve gümüş infakından daha hayırlısını hatta düşman karşısında öldürmek ve ölmekten hayırlısını size bildireyim mi? "deyince, Ashab: "bildir ya Resûllullah" dediler. Resûl-ü ekrem;
  "Daima Allah'ı zikretmektir." buyurdular.
  Daimî kalp zikri insanların ibadetinden efdaldir. Hiçbir kul yoktur ki, başında iki gözü bulunduğu gibi, kalbinde de gözü bulunmasın. Baş gözleriyle dünyayı temaşa eder, kalp gözleriyle de göklerin ve yerin ayetlerini görür. Allah bir kulunun hayrını murad ettiği zaman, kulun kalp gözlerini açar ve kul, Allah'ın kendisine gaybte va'detıiği şeyi görür. Kalp gözü ancak daimî zikirle açılır.
  Rabbimiz Nisa 103'üncü ayet-i kerîmede "daimî zikri" insanlara farz kılmıştır.
  Allah yolunda hayırlarda yarışıp dereceye giren ulûl-elbab, ihlâs ve salâh ehli olan kullar daima Allah'ı zikredenlerdir. Zikirsiz ahret ve dünya saadetine, mutluluğuna ulaşmak mümkün değildir. Bir başka deyimle, tüm insanların peşinden koştuğu ahret ve dünya saadeti, mutluluğu; ancak daimî zikir, üç emaneti Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmakla gerçekleşir.
 2. Acil

  Kalp ve Zikir... isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder