+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kabir Azabını Çekmeyecek Olanlar Kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kabir Azabını Çekmeyecek Olanlar Kimlerdir
  Kabir Azabını Çekmeyecek Olanlar Kimlerdir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Kabirde Sorguya Çekilmeyenler ile ilgili bilgi


  Ebu'l-Kasım es-Sağdi «er-Ruh» kitabında, şöyle demiştir

  Sahih rivayetlerde, bâzı ölülerin basma kabir fitnesi ve sorgu melekleri gelmediği varit olmuştur. Bunun üç yönü var. Ya ölünün iyi bir am!eli içindir veya başına başka, bir bela gelmiştir. Veya bu belli bir vakte mahsustur.

  Nesaî, Râşid bin Sa'd'dan, o da Resûlullah'a (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'m sahabelerinden bir adamdan, rivayet ettiğine göre:

  «Bir adam, «Yâ Resûlullah, neden şehitten başka herkes kabrin*de sorguya çekilir.» diye sordu, cevaben buyurdu ki:

  «Onun başında kılıcın parıldaması zorluk olarak ona yeterdir.»

  Nesai, ve Taberani «Evsat»ta Ebû Eyyüp (Radıyallahû anh)'dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöy*le buyurmuştur:

  «Kim, düşmana rastlayıp, öldürülüp veya mağlup oluncaya ka*dar sabrederse, kabirde sorguya çekilmez (bir daha zorluk görmez.)

  Müslim, Selmân (Radıyallahû anh)'dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle diyordu:

  «Bir gece bir gündüz nöbet tutmak, bir ay oruç tutmaktan daha hayırlıdır. Eğer ölürse, eski amelleri onları yapıyormuş gibi devam

  eder. Ona gelen rızkı da devam eder. (ailesine gelir.) Kabirde sorgu meleklerinden emin olur.»

  Tirmizi, Fudalete bin Ubeyd (Radıyallahû anh)'dan sahih gör*düğü bir rivayetle Resûlullah'm şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

  «Her ölünün ameli son bulur. Allah yolunda nöbet tutanın ame*li müstesna Onun ameli kıyamet gününe kadar artar, gelişir. Ka*bir fitnesinden (sorgusundan) emin olur.

  Ebû Davud'un rivayetinde: «Kabir sorgu meleklerinden emniyet*te bırakılır» şeklinde gedmektedir.

  İbn-i Mâce, sahih bir rivayetle, Ebû Hüreyre (Radıyallahû anh) '-dan, rivayetine göre; Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöy*le buyurmuştur:

  Kim, Allah yolunda nöbetçi olarak, ölse, Allah onun salih amel*lerinin ecrini devam ettirir. Ve rızkını da devamlı olarak akıttırır. Kabir meleklerinden emin olur ve korkudan emin olarak diriltilir.

  İmam Ahmed ve Taberani, Ukbete bin Amir (Radıyallahû anh) '-dan rivayet ettiğine göre, şöyle demiştir:'

  Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'den işittim ki şöyle di*yordu:

  Allah yolunda, nöbet tutandan başka herkesin ameline son ve*rilir. Onun ameli haşirde dirilinceye kadar O'nun için akar olur. Ve O kabrin sorgu meleklerinden muhafaza altına alınır.

  Bezzar, Osman bin Affan (Radıyallahû anh) 'dan o da Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'den şöyle buyurduğunu rivayet et*miştir :

  Kim, Allah yolunda nöbet tutarken ölürse ameli onun için de*vam eder. Rızkı da, devam eder. Kabrin sorgusundan emin olur. Al*lah haşirde Onu büyük korkudan emin olarak diriltir.»

  Taberani, Ebu Ümâme (Radıyallahû anh) 'den Peygamberin (Sal*lallâhû Aleyhi ve Sellem) 'm şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

  Kim Allah yolunda nöbet tutarsa, Allah onu kabir fitnesinden (sorgusundan) emin kılar.

  Yine Taberani «Evsat»ta, Ebû Said el-Hudri (Radıyallahû anh)'-dan rivayet ettiğine göre Resûlullah (Sallaîlâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  «Kim nöbette olduğu halde ölürse kabir fitnesinden korunur ve rızkı devam eder.»

  Yine Taberani «el-Kebir»de Selmân (Radıyallahû anh)'dan şöy*le dediğini rivayet etmiştir:

  Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'den işittim ki diyordu:

  «Allah yolunda bir günün nöbeti, bir ayın orucu ve kıyamı gibidir. Kim nöbette ölürse daha evvel yaptığı amelleri aynen devam eder. Ve sorgu meleğinden korunur. Kıyamet gününde de şehid olarak diriltilir.

  İbn-i Asakir, «Tarih»inde, îbn-i Mesûd (Radıyallahû anh)'dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellenü şöy*le buyurmuştur:

  «Kim bir gün, Allah yolunda, nöbet tutarsa, bir ay oruç ve gece kıyamı gibi ecir alır. Kabir fitnesinden korunur. Ameli kıyamete ka*dar kendisi için câri olur.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kabir azabını çekmeyecek olanlar hadisi şeriflerde şöyle belirtilmiştir: kim allah yolunda nöbet tutarsa ,i allah onu kabir sorgusundan emin kılar. veya kim nöbette olduğu halde ölürse kabir fitnesinden korunur ve rızkı devam eder.
+ Yorum Gönder