+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İslam'ın içkiye yaklaşımı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam'ın içkiye yaklaşımı nedir


  İslâm'ın içkiye yaklaşımı nedir  İçki, insanın beden ve ruh sağlığına zararlı olduğu için bütün semavi dinlerde yasak edilmiştir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta şöyle denir: "Ve Rab Harun söyleyip dedi: Sen ve seninle birlikte oğulların, toplanma çadırına girdiğiniz vakit, ölme-yesiniz diye şarap ve içki içmeyin, nesillerinizce ebedi bir kanun olarak. Ta ki, kutsalla bayağı şeyi ve pisle temiz olanı birbirinden ayırt edesiniz."177

  İncil'de bu konuda şöyle denir: "Onlar yemek yerlerken İsa ekmek aldı, şükran duası yapıp parçaladı ve tâbilerine verdi ve dedi ki: Akn yiyin, bu benim bedenimdir. Ve bir kâse şarap akp şükretti ve onlara vererek dedi ki, bundan içiniz, çünkü bu benim kanım, günahların bağışlanması için birçokları uğrunda dökülen ahdin kanıdır. Fakat ben size derim: Babamın melekûtunda sizinle taze olarak onu içeceğim, o güne kadar, ben asmanın bu ürününden artık içmeyeceğim."178

  Eski Türklerin İslâm'dan önce Şamanizm'e bağlı oldukları bilinmektedir. Bu dinde, sevinçli günlerde ve kutsama törenlerinde kımız ve benzeri içecekler içilirdi.179

  İslâm'dan önce ve İslâm'ın Mekke döneminde, cahiliye Arapları içki içer ve bunu yaşamın bir parçası olarak kabul ederdi. Mekke'de inen bir ayette, hurma ve üzümden elde edilen içkiye temas edilmiş, fakat bu konuda bir yasak getirilmemişti.180 Medine'de, içkinin yol açtığı zararları gören Hz. Ömer'in başvurusu ve Allah Elçisinin duası üzerine inen ayette, içkide hem büyük günah, hem de bazı yararlar bulunduğu, fakat günahının yararından daha büyük olduğu bildirildi.181 Bundan sonra, Abdurrahman ibn Avf'm verdiği bir ziyafette içilen içki yüzünden, akşam namazını kıldıran imamın yanlış okuması üzerine inen bir ayette de, sarhoşken ne söyleyeceğini bilinceye kadar namaza yaklaşılmaması istendi.182 Yukarıdaki belirtilen ayetler kesin yasaklama bildirmiyordu, fakat artık İslâm'ın bu konuda kesin sözü söyleyeceği de belli olmuştu.

  Utbe ibn Mâlik'in verdiği bir düğün ziyafetinde yine içki içilmiş ve sarhoşluk yüzünden çıkan kavgada Sa'd ibn Vakkas (radıyaüahu anh) yaralanmıştı. Sa'd (radıyaiiahu anh) durumu Rasûlüllah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) iletince, içki konusunda İslâm'ın son hükmünü bildiren şu ayetler indi: "Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmak için dikilen taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?" (Mâide, 5/90, 91)

  Hz. Peygamber yukarıdaki ayetlerin uygulama esaslarını şöyle belirlemiştir: "Her sarhoşluk veren şeyhamrdır (şarap), herhamr da haramdır."183 "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır."184

  Hz. Peygamber döneminde üzüm ve hurma suyu gibi belli ürünlerden elde edilen alkollü içkiler, daha sonra çeşitli adlar altında pek çok bitkiden elde edilir olmuş, haşhaş, esrar, kokain gibi sıvı ya da katı olanları bulunmuştur. Adı ne olursa olsun; yenildiği, içildiği, damara zerk edildiği veya dumanı çekildiği zaman sarhoşluk veren yani iskâr (sarhoş etme) niteliği bulunan her madde çoğunluk fakihlerce doğrudan, Ebu Hanife'ye göre ise şaraba (hamr) kıyas yapılarak içki hükmünde sayılmıştır. Hanefîler'e göre, şarap dışındaki içkilere yukarıdaki hadislerde "hamr" sözcüğü mecaz olarak kullanılmıştır.


  177 Tevrat, Levıliler, Bab, 10, A. 8, 9-11.
  178 İncil, Matta, Bab, 26, A. 26-29; Yuhanna, A. 30 vd.
  179 M. Aydın - O. Cilacı, Dinler Tarihi, Konya 1980, s. 97.
  180 bk. Nahl, 16/67,
  181 bk. Bakara, 2/219.
  182 bk. Nisa, 4/43.
  183 Buhârî, edeb, 80; Müslim, eşribe, 73.
  184 Tirmizî, eşribe, 3; Ebû Dâvûd, eşribe, 5.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  İslamda içki içmek haramdır. Çünkü içkide insanları sarhoş edecek ve etrafındakilere zarar verecek türden maddeler olduğu için dinde yasak kılınmıştır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette içki satmak, içki üretmek, içki içmek veya içkinin satıldığı bir dükkanda alış veriş dahi etmek günahtır, dinimizde içki içenler şeytanın en yakın dostu sayılır. kısacası islam içkiye iyi yaklaşmaz.
+ Yorum Gönder