+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Tunceli ili Tarihi Tunceli'yi Tanıyalım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tunceli ili Tarihi Tunceli'yi Tanıyalım
  Tunceli Hakkında bilgiler


  Cumhuriyetin İlanına kadar
  Tarihte İlk Anadolu Birliğini kuran Hititler Tunceliye kadar ulaşmışlar fakat çevreye tam hakim olamamışlardır. Tuncelide Huriler Babil ve Asur İmparatorluklarının da etkileri görülmektedir. Med ler zamanında kısmen ve Persler zamanında (M.Ö.VI. Yy) Büyük İskender burasını Makedonya Devletine katmıştır.

  M.S. 395 te Roma nın ikiye bölünmesi ile bütün Anadolu gibi Tunceli de Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun payına düşmüştür. VII. yüz yıl ortalarından itibaren Araplar bu çevreye erişmiş VIII. Yy Tunceli bir süre İslam İmparatorluğuna katılmıştır. Tabiat yapısı nedeni ile o dönemde yalnız Çemişgezek İlçesi önem kazanmıştır.

  Tunceli 1071 tarihinden 1252 tarihine kadar Erzincanda hüküm süren Mengüçlerin idaresi altında idi. Selçuklu ve Moğolların dağlık mıntıkadan Kızılırmak a doğru yaptıkları akınlardan sonra Dersim mıntıkasında bir çok Türk kabileleri yerleşmiş ve buralarda kalmışlardır.

  Doğu Anadoluda Akkoyunlu Karakoyunlu Türkmenlerin mücadeleleri zamanında Çemişgezek beyi (Mengüç ailesinden ) Emir Şah Hasan dan söz edilmektedir. Bunun torunu Hacı Rüstem Bey zamanında Şah İsmail Çemişgezek e Nur Ali isminde birisini Halife olarak göndermiş Hacı Rüstem Bey de İran a muhalefet etmeden Çemişgezek i Nur Ali ye teslim etmiştir.

  Tam bu sırada Yavuz Sultan Selim in Çaldıran Savaşını kazanması ile tüm Doğu Anadolu Osmanlılara bağlandı. Ruslar I. Dünya Savaşında Tunceli ye girdiler ise de hakim olamadılar. Bundan başka Tunceli Osmanlı imparatorluğu döneminde hiç istila görmedi.


  Cumhuriyet in İlanından Günümüze

  Bugün Tunceli İline bağlı Hozat İlçesi Cumhuriyet öncesi mutasarrıflık iken Cumhuriyet in ilanı ile Dersim Vilayeti haline getirilmiş 30 Mayıs 1926 tarih ve 887 sayılı kanunla bazı Vilayetlerle birlikte İlçe İdari kuruluşuna dönüştürülmüştür.

  Dersim kelimesi Gümüşkapı anlamına gelmekte olup kök itibari ile Farsçadır. 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sayılı kanunla geçici merkezi Elazığ İlinin Nazimiye Hozat Mazgirt Ovacık ve Çemişgezek İlçelerinin bağlandığı Tunceli İli teşkil edilmiştir. Aynı tarih ve 2884 sayılı kanunla Tunceli İlinin İdaresi için özel hükümler konarak Korgeneral rütbesinde Vali ve Kumandan yetkisinde bırakılmıştır.

  Tunceli İline bağlı 8 ilçesi (Kalan Dahil) özel kanuna göre 01.01.1947 tarihine kadar geçici merkezi bulunan Elazığdan idare edilmiş 30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı kanuna göre halen il merkezi olan Kalan Kasabasına nakledilmiştir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Hititler ilk anadolu birliğini kurduklarında Tunceliye kadar ulaşmış ama burayı tam hakim olamamışlardır. Tuncelide asur, medler, huriler ve babil imparatorluklarının etkileri görülmektedir. Tunceliyi medler zamanında büyük iskender makedonya topraklarına katmıştır.
+ Yorum Gönder