+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Namazda Hangi Sureler Okunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Namazda Hangi Sureler Okunur

  Namazda Hangi Sureler Okunur uzunca bilgi


  Sübhāneke

  Namazlarda ayakta iken okunur.

  Okunduğu yerler:

  1- Her namazın ilk rek’atinde, iftitāh tekbīrinden sonra,

  2- Terāvih namazı dört rek’atte bir selām verilerek kılınıyorsa, üēüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fātiha'dan önce.

  3- Cenāze namazında, birinci tekbīrden sonra.

  Okunuşu:

  Sübhānekellāhümme ve bi hamdik ve tebārakesmük ve teālā ceddük (ve celle senāük) ve lā ilāhe gayrük.

  "ve celle senāük" sadece cenāze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.

  Ettehıyyātü

  Okunduğu yerler:

  Namazların her oturuşunda okunur.

  Okunuşu:

  Ettehıyyātü lillāhi vessalevātü vettayyibātü. Esselāmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullāhi ve berekātüh, Esselāmü aleynā ve alā ibādillāhis sālihıyn eş’hedü enlā ilāhe illellāh ve eşhedü enne muhammeden abdühū ve rasūlüh.

  Allahümme Salli ve Allahümme Bārik

  Okundukları yerler:

  1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyātü'den sonra,

  2- Cenāze namazında ikinci tekbīrden sonra.

  Okunuşu:

  Allahümme salli:

  Allahümme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. Kemā salleyte alā İbrāhime ve alā āli İbrāhim. İnneke hamīdün mecīd.

  Okunuşu:

  Allahümme bārik:

  Allahümme bārik alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. Kemā bārekte alā İbrāhime ve alā āli İbrāhim. İnneke hamīdün mecīd.

  Rabbenā ātina:

  Okundukları yerler:

  1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bārik'ten sonra,

  2- Kunut dūasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenā ātinā” āyetini okuyabilir.

  3- Cenāze namazında üēüncü tekbīrden sonra okunacak duāları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenā ātinā” ayetini duā niyetiyle okuyabilir.

  Okunuşu:

  Rabbenā ātinā fid’dünyā haseneten ve fil’āhıreti haseneten ve kınā azābennār birahmetike ya erhamerahimin.

  Kunut Duāları:

  Vitir namazının üēüncü rek’atinde Fātiha ve sūre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbīr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dūaları okunur

  Okunuşu:  Allahümme innā nesteīnüke ve nestagfirüke ve nestehdīke ve nü’minü bike ve netūbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnī aleykel-hayra küllehü neşsküruke ve lā nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.  Allahümme iyyāke na’büdü ve leke nüsallī ve nescüdü ve ileyke nes’ā ve nahfidü nercū rahmeteke ve nahşsā azābeke inne azābeke bilküffāri mülhıik.

  Namazlarda okunan bazı sūreler (zamm-ı sūre):

  Fātiha Sūresi:

  Okunuşu:

  Elhamdü lillāhi rabbil’ālemīn. Errahmānirrahīm. Māliki yevmiddīn. İyyāke na’büdü ve iyyāke neste’īn. İhdinas-sırātal müstekīm. Sırātallezīne en’amte aleyhim gayrilmagdūbi aleyhim ve leddāllīn.

  Fil Sūresi:

  Okunuşu:

  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshābilfīl. Elem yec’al keydehüm fī tadlīl. Ve ersele aleyhim tayran ebābīl. Termīhim bihicāratin min siccīlin. Fece’alehüm ke’asfin me’kūl.

  Kureyş Sūresi:

  Okunuşu:

  Liīlāfi Kureyşin. Īlāfihim rihleteşşitāi vessayf. Felya’büdū rabbe hāzelbeyt. Ellezī et’amehüm min cū’in ve āmenehüm min havf.

  Māūn Sūresi:

  Okunuşu:

  Era eytellezī yükezzibü biddīn. Fezālikellezī, yedu’ulyetīm ve lā yehuddu alā ta’āmilmiskīn. Feveylün lilmusallīn. Ellezīne hüm an salātihim sāhūn. El-lezīne hüm yürāūne. Ve yemne’ūnelmāūn.

  Kevser Sūresi:

  Okunuşu:

  İnnā e’taynākelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şānieke hüvel’ebter.

  Kāfirūn Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul yā eyyühelkāfirūn. Lā a’büdü mā ta’büdūn. Ve lā entüm ābidūne mā a’büd. Ve lā ene ābidün mā abedtüm. Ve lā entüm ābidūne mā a’büd. Leküm dīnüküm veliye dīn.

  Nasr Sūresi:

  Okunuşu:

  İzā cāe nasrullahi velfeth. Ve raeytennāse yedhulūne fī dīnillāhi efvācā. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kāne tevvābā.

  Tebbet Sūresi:

  Okunuşu:

  Tebbet yedā ebī lehebin ve tebbe. Mā agnā anhü mālühū ve mā keseb. Seyaslā nāren zāte leheb. Vemraetühū hammāletelhatab. Fī cīdihā hablün min mesed.

  İhlās Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul hüvallāhü ehad. Allāhüssamed. Lem yelid ve lem yūled. Ve lem yekün lehū küfüven ehad.

  Felāk Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul e’ūzü birabbilfelak. Min şerri mā halak. Ve min şerri gāsikın izā vekab. Ve min şerrinneffāsāti fil’ukad. Ve min şerri hāsidin izā hased.

  Nās Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul e’ūzü birabbinnāsi. Melikinnāsi. İlāhinnās. Min şerrilvesvāsilhannās. Ellezī yüvesvisü fī sudūrinnāsi. Minelcinneti vennās.

  Āyet-el Kürsī

  Okunuşu

  Allahü lā ilāhe illā hüvel hayyül kayyūm. Lā te’huzühū sinetün ve lā nevm. Lehū mā fis-semāvāti vemā fil erd. Menzellezī yeşfeu indehū illā biiznihi. ya’lemü mā beyne eydīhim vemā halfehüm velā yühītūne bişey’in min ilmihī illā bimā şāe vesia kürsiyyühüssemāvāti vel erd. Velā yeūdühü hıfzuhumā ve hüvel aliyyül azīm.

  Amener-Rasulu

  Amener resūlü bimā ünzile ileyhi mir rabbihī vel mü’minūn. Küllün āmene billāhi ve melāiketihi ve kütübihi ve rusulihi; lā nuferriku beyne ahadin mir rusulih. Ve kālu, semi’na ve etā’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.

  Lā yukellifullahu nefsen illā vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lā tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lā tahmil aleyna isran kemā hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenā ve lā tuhammilna ma lā tākatelena bihi. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlāna, fansurna alel kavmil kāfiriyn.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Nazar bir insanın bir şeyi ya çok beğenmesi yada çok kıskanması nedeni ile değmektedir. Nazar deveyi kazana insanı mezara götürecek kadar etkilidir. Nazar değmelerinden korunmak için Ayetel kürsi duası ve ihlas suresi, felak ve nas surelerini 3 defa okumak gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


namazda otururken okunan sureler,  namazda otururken okunan dualar,  namazda hangi dualar okunur,  namazda otururken hangi dualar okunur,  namazda oturunca hangi dualar okunur,  namazda hangi sureler okunur