+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler

  Adam Öldürmek ile ilgili Ayetler

  2/178 Bakara

  178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Ama kim de kardeşi tarafından bağışlanmışsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak o kimse için elem verici bir azab vardır.

  4/29,92 Nisa
  29- Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda batıl sebeplerle yemeyin. Ancak kendiliğinizden anlaşarak bir ticaret yapmanız başka. Hem kendilerinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir.
  92- Yanlışlıkla olması dışında hiç bir mü’min, diğer bir mü’mini öldüremez ve kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, mü’min bir köle azad etmesi ve ölünün ailesinin bağışlaması müstesna ölenin mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Eğer öldürülen, mü’min olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında andlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mü’min bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

  5/32 Maide
  32- İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: “Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.” Şüphesiz ki Peygamberlerimiz onlara açık delillerle gelmiştir. Yine de bundan sonra onların bir çoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

  6/151 En’am

  151-De ki: “Geliniz, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım: O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de, onların da rızıklarını biz veririz; kötülüklerin gizlisine de açığına da yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar, Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”

  17/33 İsra

  33- Allah’ın saygıdeğer kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere öldürülenlerin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa (Allah’tan) yardım görmüştür.

  25/68 Furkan

  68- Onlar ki, Allah ile beraber bir başka ilaha tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, cezaya çarpar
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Kuranda Adam Öldürmekle İlgili Ayetler  Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.


  Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.  (Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”


  Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.

  Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

  Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.

  Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
+ Yorum Gönder